Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind amenajarea si intretinerea zonelor verzi in municipiul Arad


Anunt de participare numarul 144795/09.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Irimia Rodica, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Ediltar, Tel. +40 257281850, In atentia: Irimia Rodica, Fax: +40 257281744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Ediltar, Tel. +40 257281850, In atentia: Irimia Rodica, Fax: +40 257281744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: registratura generala, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Irimia Rodica, Fax: +40 257281744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind amenajarea si intretinerea zonelor verzi in municipiul Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: domeniul public al municipiului Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract deservicii privind amenajarea si intretinerea zonelor verzi in municipiul Arad Autoritateacontractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare si suplimentare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in urma aplicarii prezentei proceduri de achizitie publica in conformitate cuart.122 lit. jdin O.U.G 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta poate prelungi durata contractelor de servicii incheiate in anul precedent cu duratanormala de indeplinire la 31 decembrie cu respectarea art.6 alin3 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I / Obiectiv I, Zona: Tenetchi, Fat Frumos, Poetului, A.Vlaicu, Bumbacului, Campul Linistii, P-ta UTA, Scuar UTA, Calea Victoriei, P-ta Spitalului, Str.Spitalului, Zona Aeroport, Bodrogului, Pomenirea, Padurii, Faleza Sud-loc de joaca, Faleza Sud-dig, A.Saguna, Dorobanti, Sens girat Poetului, Sens girat Saturn , Aleea Saturn
Suprafata totala210.671 mp, din care:
- gazon 201.554 mp
- trandafiri 1.057 mp
- gard viu 3.410mp
- flori 50 mp
- alei 4.600 mpLot II/ Obiectiv V: Zona: P-ta Sporturilor, Parcul Europa, Strandul Neptun, Faleza III, Zona Ind.Vest, Zona Ind.Est, Zona Ind Sud, Sens girat.Expo, Sens girat.Antoni Ind., Sens girat.Metro, Sens girat.Selgros, Sens girat.Zadareni, Sens girat.Zona Ind.Est, .
Suprafata totala 251.403 mp , din care:
- gazon 214.145 mp
- trandafiri 1.500mp
- gard viu 5.088 mp
- flori 1.050 mp-alei 29.620mp
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 370, 967.74 si 2, 741, 935.48RON
II.2.2) Optiuni
Da
art.122 lit. jdin O.U.G 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 10.000 lei pt. Lotul I; 10.000lei pt. Lotul II, lei sau echivalentul leu/alta valuta, la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca Consiliul respinge contestatia, AC retine din garantie 1% din valoarea estimata a contractului, cf. OUG 34/2006, art.278^1, lit.a. ; prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Perioada de valabilit. a garan. particip. va fi minim egala cu perioada de valabilitate a ofertei (45 de zile de la data limita depunere oferte).Constituirea GP: a)instr. garantare emis in cond.legii in favoarea AC(art. 86 din HG 925/2006); b)Op (vizat de banca) sau fila CEC insotite de extrasul de cont.Contul GP.la licitatii al Mun.Arad deschis la Trez. Arad RO40TREZ0215006XXX006669. Pentru scrisoare de garantie bancara (formular 8), ea va fi preferabil eliberata de o banca/societ. asigurari din Romania, se depune in original; pt. scrisorile emise debanca din strainatate, se prezinta in anexa traducerea autorizata si autentificata notarial; c)depunerea sumei in numerar la casieria AC. Cf.art. 86 alin. (4) din HG 925/2006. ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?. AC exclude din procedura ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu dovedeste constituirea garantiei de participare in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta doc.de atribuire. Dovada constituirii GP. se prezinta astfel incat comisia de evaluare sa poata constata indeplinirea acestei cerinte fara a deschide plicul exterior.Ofertantii care vor constitui garantia de participare cf. art. 16 (2) din L 346/2004 privind IMM, vor dovedi ca sunt IMM si completa formularul 9 . Restituirea GP.-ofertantului castigator in max. 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna ex. iar ofertantilor necastigatori dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarare perioada de valabilitate oferta Cuantumul garantiei de buna executie :5% din valoarea fara TVA a contractului ? Formular 12; Caz IMM, cuantum garantie buna executie: 2, 5% pret contract fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Dar daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contractantul are obligatia are obligatia de a deschide la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil la dispozitia autoritatii contractante. Suma se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la concurenta sumei stabilite drept garantie buna executie.Modul de restituire a garantiei de buna executie (cf. art. 92 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Din cont pot fi dispuse plati atat de Executant, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea Ofertantii vor completa si depune declaratia pe propria raspundere in conformitate cu Formularul 2 ? original (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular). Autoritarea contractanta va exclude din prezenta proc.de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180, art.181 lit.a, lit.c^1 si lit.d si art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor completa si depunedeclaratia pe propria raspunderein conformitate cu Formularul 3-original) (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular; in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 lit.a, lit.c^1 si lit.d, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 si in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independentaSe va prezenta ?Certificatul de participare cu oferta independenta? conform Ordinului nr.314/2010. Ofertantii vor completa si depune declaratiain conformitate cu Formularul 5 ? original; in cazul unei asocieri, fiecare ofertant/candidat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular).
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formularul 4; in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular; in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular. Ofertantii vor completa si depune decl. pe proprie rasp. privind neincadrarea in prev.art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare in original. Aceasta declaratie se depune si de subcontractant.In vedereadovedirii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.: Falca Gheorghe-Primar al Mun. Arad, Catalin Titiriga? Viceprimar, Levente Bognar-Viceprimar, Lia Ardelean, Ovidiu Sergiu Bilcea, Mariana Cismasiu, Ionel Ciupe, Cziszter Kalman Andras, Ioan Dolha, Ioan Farcas, Florin Galis, Gheorghe Ghilinta, Teodor Gligor, Adrian Catalin Lazurca, Marin Lupas, Florin Maris, Tristan Gheorghe Mihuta, Ovidiu Vasile Mosneag, Marcela Ana Nicsanu, Geanina Simona Pistru-Popa, Viorica Florica Rotaru, Eugen Vasile Rus, Glad Aurel Varga, Traian Ion Vlaicu-Hergane, consilieri locali, Macra Anca Claudia ? Administrator Public, Ciprian Puie consilier juridic, Irimia Rodica-presedinte comisie evaluare, Membri comisiei de ev.: Elena Portaru-Director Executiv, Gabriel Moldovan- Sef Serviciul Edilitar, Pecican Iosif - consilier, Pruteanu Daniel- consilier Membri de rezerva: Camelia Teretean - consilier, Claudiu Stana- consilier
5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere aofertelor Persoane juridice romane Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - Ofertantii vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii ?conform cu originalul?)Pentru persoane fizice romane: Copia certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte echivalente (copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii) ?conform cu originalul?. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatului procedurii, va prezenta pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular)
Dovada unei forme de inregistrare ? persoane juridice straine 1.Documente edificatoare care sa dove-deasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident , precum si un Certificat de Rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare echivalenta cu cea solicitata pentru persoanele fizice/juridice romane. Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, echivalenta cu cea solicitata pentru persoanele fizice/juridice romane
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Se vor prezenta informatii pentru cel mult ultimii 3 ani, fara a se considera anul 2013.
Cifra medie de afaceri pe cel mult ultimii 3 ani, rezultata din domeniul de activitate al contractului ce urmeaza sa fie atribuit, in masura in care acestea sunt disponibile, trebuie sa fie de minimum 1.000.000 lei, fara TVApentru fiecare lot /obiectiv
Bilantul contabil
- se va prezenta bilantul contabil pentru anul 2011, avizat de organele competente pentru persoanele juridice romane sau la finele perioadei impuse de legea tarii respective pentru persoanele juridice straine;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa si depune Fisa de informatii generale ? Formularul 11Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru echivalenta se va aveain vedere cursul mediu anual, lei/ euro pentru fiecare an in parte comunicat de BNR.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede, vor avea in vedere pentru echivalenta cursullei/valuta comunicate de BNR.Ofertantul va trebui sa certifice faptul ca are acces la/sau resurse disponibile reale negrevate de datorii, linii de credit, confirmate de banci sau orice alte mijloace finaciare de cel putin 400.000 lei, suficiente pentru executarea lucrarilor pe o perioada de cel putin 6 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii /asociatii
Ofertantul?liderul asociatiei va completa Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere / subcontractare. In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si subcontractantii.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Documentele pe care trebuie sa le prezinte asociatii, subcontractantii sau sustinatorii terti vor fi in conformitate cu Ordinul ANRMAP 509/28.09.2011- Anexa Nr.2
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusive liderul) va prezenta certificatele si formularele pentru partea lor de contract ce o vor executa, conform Anexa 2 la Ord. 509/2011
Informatii despre resursele umane si structura managementului
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Lista cu dotarile specifice
Ofertantul ? trebuie sa aiba in proprietate sau sa aiba la dispozitia sa (printr-un contract de concesionare, cumparare sau sa aiba acces la procurarea acestora in baza unui angajament), utilaje si echipamente care sa fie folosite in cadrul contractului.
Lista tipurilor de utilaje va corespunde cu lista utilajelor necesare pentru executarea serviciilor si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele :
- Moto-cositoare -5 buc-Moto-ferastraie pentru taiere la inaltime- 2 buc-Autocamion -1-Autoscara telescopica20-30m -1 buc sicontract de colaborare cu unalpinist utilitar
-Suflanta de frunze -2 buc-Aparat de tuns gard viu-2 buc
-Freza pentru mobilizat sol-1 buc-Motocultor cu agregate -1 buc-Autostropitoare -1 buc-Tractorcu remorca -1 buc-Utilaj pentru adunat hartii si resturi de crengi -1 bucPentru a dovedi existenta utilajelor se vor prezenta certificate de inmatriculare/facturi de achizitie/contracte de inchiriere/contracte de comodat/de leasing sau un angajament scris, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Utilajele solicitate sunt aferente unui lot/obiectiv.
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar, din care sa rezulte indeplinirea serviciilor si care vor contine date referitoare la: nume beneficiar, tipul serviciilor executate, perioada derularii si valoarea lor. Prin sintagma ?duse la bun sfarsit? se intelege: servicii receptionate partial, servicii receptionate la terminarea acestora
2 Lista principalelor servicii din ultimii 3 ani Se va prezenta dovada executarii de servicii similare ca natura si complexitate cu cele ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit conform prezentei proceduri, efectiv executate in cel mult ultimii 3 ani, in valoare de minimum 650.000 lei, fara TVA pentru fiecare lot/obiectiv. In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.Se vor prezenta informatii privind experienta similara pentrucontracte executate si duse la bun sfarsit in domeniul amenajarilor si intretinerii zonelor verzi , ale caror servicii au fost efectiv executate in cel mult ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, in valoare de minimum 650.000 lei, exclusiv TVA.
Informatii privind capacitatea profesionala Se va completa "lista cu personal ?cheie? propus pentru indeplinire contract?, valabila la data limita de depunere a ofertelor- pentru fiecare lot/obiectiv.Ofertantul trebuie sa dispuna de minim: a)1ing.horticultor sau inginer cu specializarea peisagist (pentru fiecare lot/obiectiv); b)20 persoane de executie( pentru fiecare lot / obiectiv)din care minim: 5 muncitori peisagisti (minim 2 ani vechime), 5 cosasi si 10 muncitori necalificati.Cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilorgrupului. Daca ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de alta persoana, are obligatia dovedirii sustinerii prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art.180?1
Cerinta de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Cerinte minime: Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al firmelor ofertante, respectiv ISO 9001, valabilela data limita de depunere a ofertelor. Prezentarea unor certificate care se refera la alte domenii decat cele solicitate de autoritatea contractanta duce la excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului.Se accepta ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat pana la data limita depunere oferte si din el reiese ca ofertantul va primi curand certificarea. In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei.
Asociatii vor prezenta certificatele pentru partea lor de contract ce o vor executa, conform Anexa 2 la la Ordin 509/2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul?liderul asociatiei va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii ? Formularul B.5Pentru subcontractori se va completa si formularul 11 ? Informatii generale, conform art.45 alin.(2)dinOUG nr.34/2006Acordurile de asociere/ subcontractare -Formularul 6Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, va legaliza asociereaFormular 6, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului , inainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.Formularul B.5. si dupa caz Formularul 11)Formularul 12 IFormular 12 HSe va completa Formularul 10
Se va completa fisa/fise de experienta similara conformFormularului 12ASe va completa Formularul 10
Se va completa fisa/fise de experienta similara conformFormularului 12AOfertantul va completa si depune ?lista cu personalul ?cheie? propus pentru indeplinirea contractului?.- pentru ing horticol sauinginer cu specializarea peisagis se va anexa CV, acte doveditoare ale competentelor in domeniu (diplome de specialitate/autorizari), scurt memoriu de prezentare a lucrarilor realizatesi copii contract de munca ;
-pentru personalul de executie nominalizat se vor prezenta: - documente justificative din care sa rezulte calificareapersonalului nominalizat (ex: diplome de specialitate, certificate de calificare, etc.);
- documente justificative din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertanti si personalul nominalizat (ex: contracte individuale de munca, contracte de colaborare, contracte prestari servicii, etc.)Certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata materialului dendrofloricol
5%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
67
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 10:00
Locul: Primaria Municipiului Arad, B-dul Revolutiei, nr. 75, cam. 12 ? Serviciul Edilitar
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: ex. procedura ?offline?: daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2013 11:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer