Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoase


Anunt de participare numarul 141535/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Pop, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056, Adresa internet (URL): www.iocn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoase
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul Institutului Oncologic Dr. I. Chiricuta, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 480, 000 si 576, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractelesubsecvente vor fi incheiate trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privind deseurile radioactive, toxice , medicale si periculoasecantiate si val minima pt acordul cadru - 120000 kg - 480000 roncantiate si val maxima pt acordul cadru - 144000 kg - 576000 roncantitate sival minima pt primul ctr subsecvent 45000 kg - 180000 roncantitate si val max pt primul ctr subsecvent - 54000 kg - 216000 ron
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90520000-8 - Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a se vedea caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 480, 000 si 576, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se solicita conf. art.43ยน din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si reprezinta 2% din valoarea estimata maxima , respectiv 11520 ron.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului 4200 RON +0, 1 % DIN CEEA CE DEPASESTE 420000 leiconf art. 278 indice 1 litera b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Contul in care se va depune garantia RO45TREZ2165005XXX016073Trezoreria Cluj-Napoca Cod Fiscal 4547125.Impreuna cu documentele de participare va rugam sa depuneti o notificare unde sa precizati banca si contul unde doriti sa vi se restituie garantia de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 zile (perioada de valabilitate si a ofertei)de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie se constituie conform art. 90 alin. 1 din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare " De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, " in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare
Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager -Sef Lucrari Dr.Patriciu Achimas- Cadariu, Dir. ec. Anca Meda Burca, comisiei de evaluare, Ing. Calin Paltanie- presedinte, Ec. Daniela Pop - membru, Sing. Grigore Vermesan - membru.
Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
acestea trebuie sa fie valabilela data limita de depunere a ofertelor. Certificat constator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului - se va prezenta copie semnata, stampilata ?conform cu originalul" - acesta trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Autorizatia de mediupentru transportator si eliminatorul final din care sa rezulte in mod explicit activitatea de colectare, transport si eliminare a deseurilor spitalicesti periculoase, eliberata in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.876/2004, in baza H.G. nr. 128/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.Autorizatia sanitara de functionare emisa de DIRECTIA DE SANATATE PUBLICAdin care sa rezulte in mod explicit operatorii economici sunt autorizati sa desfafopare activitatea de colectare, transport si eliminare a deseurilor spitalicesti, conf ordin M.S.1030/2009, acesta trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.Autorizatia sanitar- veterinara emisa de catre Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara, conf O.G. 42/2004 completata cu legea 215/2004, acesta trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Completarea formularului nr. 9
disponibil in fisierul atasat "Modele si formulare"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani formularul nr. 10
2. Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora formularul nr 11
3. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului formularul nr 13
Dovada inregistrarii la Autoritatea Rutiera Romana-A.R.R. din care sa rezulte calitatea de operator de transport deseuri periculoase
Certificat de etalonare valabil eliberat de catre un laborator de metrologie autorizat pentru mijloacele de masurare folosite la cantarirea deseurilor
Certificat de avizare ADR emis de catre Ministerul Economiei si comertului pentru ambalaje (europubele) cu care vor fi dotate punctele temporare de colectare ale spitalului si care vor fi preluate la schimb in vederea transportului acestora pana la eliminatorul final, inclusiv cele de unica folosinta .
Certificat ADR pentru conducatorii de autovehicule valabil atat pentru clasa respectiva de marfa periculoasa, cat si pentru tipul de vehicul rutier utilizat.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Declaratia trebuie sa cuprinda prezentarea personalului si a calificarii acestuia, astfel incat sa poata fi indeplinite in cele mai bune conditii toate etapele contractului. Se va completa formularul nr 12 din formularele atasate.
Autorizatia sanitara conf. OMS 219/2002 , pentru mijloacele de transport care vor efectua transportul deseurilor periculoase de la unitatea sanitara si pana la eliminatorul final.
ISO 14001:2005 valabil la data deschiderii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala: str. Republicii nr 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400017, Romania, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2013 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer