Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii privind optimizarea si gestionarea lichiditatilor financiare pentru programele de investitii ale Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti


Anunt de participare numarul 147802/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Tel. +40 3180336, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 3180336, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Activitate (activitati)
Altele: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii privind optimizarea si gestionarea lichiditatilor financiare pentru programele de investitii ale Sectorului3 al Municipiului Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Sectorul3 al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 7, 899, 250RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel mai mic contract subsecvent 92.000, 00 lei fara TVA. Cel mai mare contract subsecvent 1.195.312, 48 lei fara TVA.Identificarea celei mai bune solutii de optimizare a lichiditatilor financiare pentru programele de investitii din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti astfel incat sa se asigure minimizarea costurilor implicite.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si-a propus optimizarea serviciului datoriei publice locale prezent astfel incat sarcina de plata in viitor sa-i permita finalizarea atat a proiectelor aflate in derulare, cat si a altor obiective de investii de interes public local.In acest sens este necesar gasirea celor mai avantajoase solutii de optimizare a lichiditatilor financiare aferente serviciului datoriei publice locale.
Solutiile financiare prezentate trebuie sa permita incadrarea in plafonul maxim de indatorare, sa aiba o eficienta cat mai mare si sa fie adaptate la nevoile autoritatii contractante.
Consultantul financiar va asigura pe perioada de derulare a acordului cadru/contractelor subsecvente, urmatoarele elemente : ? Revizuirea din punct de vedere economico-financiar a structurii datoriei publice locale (inclusiv garantii);
? Prezentarea solutiilor tehnice aplicabile necesare structurarii serviciului datoriei pentru respectarea prevederilor legale din Legea 273/2006 privind finantele publice, OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor, cu modificarile legale in vigoare;
? Asistarea Sectorului 3 al Muncipiului Bucuresti(Primarie) cu privire la gasirea solutiilor optime cu privire la structurile de finantare prezentate la punctul 2 precum si la negocierile cu institutiile fiananciare locale si europene;? Asistarea Sectorului 3 al Muncipiului Bucuresti(Primarie)cu privire la intocmirea documentatiilor necesare contractului / contractelor de servicii bancare din perspectiva economico-financiara si tehnica;? Asigurarea de catre Consultant a asistentei tehnice, economico-financiara pe durata analizarii ofertelor depuse in vederea contractarii noului imprumut/noilor imprumuturi in calitate de expert extern cooptat pe langa comisiile tehnice ale Primariei;
? Asigurarea de catre Consultant a asistentei tehnice si economico-financiare pentru semnarea contractelor de finantare, convenite de parti pe durata analizarii ofertelor.
? Asistarea cu privire la obtinerea autorizatiilor, avizelor legale de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale
? Asigurarea de catre Consultant a asistentei economico-financiare de specialitate pentru optimizarea fluxului de informatii cu institutiile financiare partenere, atat la nivel local, cat si international;? Asigurarea de catre Consultant a asistentei economico-financiare pentru realizarea rapoartelor de progres aferente proiectelor cu asistenta rambursabila de la institutiile financiare europene partenere;
? Realizarea de rapoarte de analiza economico-financiare trimestriale, semestriale, anuale asupra evolutiei financiare curente a Primariei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72221000-0 - Servicii de consultanta privind analiza economica (Rev.2)
79412000-5-Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe parcursul celor 4 ani se vor incheia minim 1, maxim 14 contracte subsecvente.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent 92.000, 00 lei fara TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1.195.312, 48 leifara TVA.
Valoarea acordului cadru 7.899.250, 00 lei fara TVA.
Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru etapa de intocmire a rapoartelor de baza este de minim 1(unu) si maxim 4 (patru).- Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru etapa de structurare a imprumuturilor externe (BEI/BERD) este de minim 1(unu)maxim 3(trei). Obiectul principal al contractului il va reprezenta acordarea de servicii de consultanta si asistenta financiara prinvind contractarea de imprumuturi externe.
- Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru etapa de structurare a imprumuturilor interne este de minim 1(unu) maxim 3(trei). Obiectul principal al contractului il va reprezenta acordarea de servicii de consultanta si asistenta financiara prinvind contractarea de imprumuturi interne.
- Numarul contractelor subsecvente estimate a se incheia pentru etapa de implementare a proiectului (monitorizare si raportare specifica BEI/BERD) este de minim 1(unu)-maxim 4 (patru).
Fiecare contract subsecvent va fi insotit de propunerea tehnica si financiara a consultantului.Estimarea autoritatii contractante - pe parcursul derularii acordului cadru se vor incheia anual minim 3(trei)-maxim 4(patru)contracte subsecvente in functie de cerinte.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 899, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 157.985, 00 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: In favoarea autoritatii contractante conform prevederilor art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8.349, 925 lei in masura in care Consiliul respinge contestatia, conform Art. 278ยน din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. In cazul in care ofertantul doreste sa constituie garantia de participare prin OP, aceasta se va depune in contul autoritatii contractante: RO12TREZ7035006XXX000100 deschis la Trezoreria Sector 3. In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Garantia de participare se va depune la sediul autoritatii contractante in original, inainte de data si ora limita de deschidere a ofertelor. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertantii care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in forma solicitata pana cel tarziu inainte de termenul limita de deschidere al ofertelor, vor fi respinsi in sedinta de deschidere. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in echivalent in lei/alta valutala cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. Garantie de buna executie in procent de 10 % din valoarea contractului fara TVA .Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Restiuirea garantiei de buna excutie se va face conform HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si alte surse financiare legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006.2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se va completa Formularul din sectiunea formulare3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta se va completa Formularul din sectiunea formulare4. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul anexat din documentatia de atribuire. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Se va completa Formularul din sectiunea formulare .Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA; ANDREI CRISTIAN TUDORACHE;MITACHE CONSTANTIN; PENCEA FLORENTINA; ROXANA CIRSTEA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU;RALUCA STAN;RAZVAN PARVU;CALINA SORESCU; IRINA GINA SOROCEANU;ANA TURCITU; MARIUS POPESCU; CORALIA FILIP; MARIA DRAGHICI; PLACINTE NICOLETA; OLIMPIA STANCA; EMILIA CARABULEA, ANA TOFAN, ANNA MARIA VASILE, ARDELEANU MIRCEA, BRATIANU BOGDAN-VALENTIN, CIUDOMIROV MIHAI ANTON, COSOCARIU ALEXANDRU-DAN, DRAGNE ILEANA-DANIELA, DRAGOIESCU VALENTIN IONUT, FATU ADRIAN, FLEANCU FLORIN, HORCEA C-TIN TIBERIU, LOZINSCHI ADRIAN, LUNGU VASILE, MARINEATA MARCEL, MARINESCU IONELA, NEACSU VICTOR, MITRAN VICTOR , NICOLESCU ADRIAN IONUT, NITA ALINA VALENTINA, NITU MIHAI, OPREA DANIEL CRISTIAN, PANAIT RADU ALIN, PETRESCU ELENA, POPA SIMONA-MARIANA, RAILEANU ALEXANDRU, TARTACUTA ION VICTOR, TUDOR ELENA, TUDORACHE LIVIA, VOICU ION VALENTIN, VOINEA INOCENTIU IOAN, ZAMFIRA CATALIN CONSTANTIN, CIRCA HONORIUS ADRIAN.1.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in original sau copie ?conform cu originalul?.2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata din punct de vedere al exercitiului economico- financiar din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original sau copie ?conform cu originalul?.OFERTANTUL din a carui certificate constatatoare rezulta ca nu si-a indeplinit obligatiile reprezentand impozite si taxe va fi exclus din procedura de achizitie.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.3.Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante, care sa prezinte informatiivalabile la termenul limita de depunere a ofertelor.4. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit.a) , lit. c^1) , lit. d) din OUG nr. 34/2006, vor fi depuse si de tertul sustinator , daca este cazul.NOTE: - documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al candidatului (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta a)Prezentarea in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
b)Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, cazier fiscal , alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit, insotite de traducereain limba romana.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/ copie lizibila ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului / ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare;
- a nu se folosi prescurtari;
- in cazul depunerii unei oferte/candidaturi in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
- ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de Informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri globala pe ultimii 3 ani fara anul in curs care sa fie de: 2.000.000, 00 lei; Valorile vor fi exprimate in RON si lei/alta valuta, la cursulmediu comunicat de BNRCursul mediu EURO: 2010=4, 2099lei/euro, 2011=4, 2379 lei/euro, 2012=4, 4560 lei/euro.
1) Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;c) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
Informatii privind tert sustinator economic si financiar.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare . In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers fizica/juridica (conf art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are oblig de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate . Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand in acest sensFormularele adecvate din Sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular din Sectiunea FormulareFormulare tipFormulare tip
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati .
Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada ca a prestat pentru autoritati publice (centrale si locale), la nivelul unuia sau mai multor contracte, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, servicii in valoare cumulata de minim 1.195.312, 48 lei, care sa fi inclus cel putin urmatoarele activitati:
- Servicii de consultanta financiara privind structurarea de imprumuturi externe si interne;
- Servicii de consultanta financiara privind analiza, raportarea financiara trimestriala, semestriala si anuala;
- Servicii privind monitorizarea si raportarea financiara asupra implementarii proiectelor de investitii, finantate din fonduri externe rambursabile.Pentru valori altele decat in lei, se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR, aferent fiecarui an in parte (www.bnr.ro).
Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici experienta in servicii de consultanta financiara avand in vedere legislatia aplicabila specifica acestora (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale cu modificarile si completarile ulterioare) precum si legislatia aplicabila datoriei publice locale.
Se vor prezenta copie dupa partile relevante ale contractului/contractelor care sunt prezentate ca experienta similara (partile, obiectul, pretul, semnaturi/stampile)/DOCUMENTE RELEVANTE care sa ateste ca serviciile au fost duse la bun sfarsit, prin aceste servicii se inteleg: - servicii receptionate partial; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)conform Ordin nr. 509/2011 - privind formularea criteriilor de calificare si selectie, cu modificarile si completarile ulterioare. Documente constatoare emise sau contrasemnate de autoritate/ procese verbale de receptie la terminarea serviciilor/ procese verbale de receptie partiale/recomandari din partea beneficiarilor.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, pe toata perioada evaluarii ofertelor, orice alte documente din care sa reiasa experienta similara a ofertantilor (facturi sau alte documente contabile relevante).
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani NOTA: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii : - 1 expert cheie (economist) cu experienta relevanta in proiecte similare ale caror obiecte au fost structurarea unor imprumuturi interne si externe, raportare si monitorizare financiara asupra implementarii proiectelor de investitii, analiza si raportare financiara trimestriala, semestriala si anuala asupra evolutiei financiare curente a autoritatii publice centrale sau locale. Consideram ca prezentarea de catre operatorii economici a unui expert cheie cu experienta relevanta in domeniu, care sa monitorizeze si sa coordoneze intreaga activitate pe intreaga perioada de derulare a acordului cadru, satisface cerintele autoritatii contractante. Pentru demonstrarea experientei, acesta va prezenta documente edificatoare, referitoare la cunostintele si experienta practica in domeniile solicitate, experienta ce trebuie sa se regaseasca in CV-ul completat conform formatului din Sectiunea Formulare.
- 5 experti(economisti) cu experienta relevanta in analiza, consultanta financiara si proiecte similare ale caror obiecte au fost consultanta, analiza si raportarea financiara trimestriala/ semestriala/anuala, structurarea unor imprumuturi interne si externe.Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Documente doveditoare ale competentelor si experientei profesionale ale echipei de experti cheie: - C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective.- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a diplomelor de studii-copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a atestatelor/ certificatelor profesionale, valabile la data limita de depunere a ofertelor; - angajamentul de participare, cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre expertii mentionati in oferta, semnata in original de fiecare expert cheie propus in oferta.
Experienta in domeniul presupune contributia la activitati care necesita o buna expertiza in consultanta, analiza si raportarea financiara trimestriala/ semestriala/anuala, structurarea unor imprumuturi interne si externe, indiferent de modul de finantare a acelor activitati.In acest sens, numarul de experti solicitat pentru derularea viitorului acord cadru este relevant avand in vedere complexitatea achizitiei si volumul de informatii ce se necesita a fi prelucrat, in consecinta indeplinirea criteriului depinde deactivitatile realizate de expert in alte proiecte similare.Ofertantul va prezenta un angajament privind resursele umane, ca in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate pentru indeplinirea contractului, le va inlocui cu acordul autoritatii contractante, numai cu persoane avand cel putin aceeasi calificare si experienta ca si persoanele prezentate initial si care au fost luate in calcul la evaluarea ofertei.
Toate certificatele, atestatele, diplomele, autorizatiile, etc. care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor mai sus mentionate trebuie sa fie in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelor, atunci cand este cazul.- CV semnat si stampilat in original; CV-ul va avea inscrisa urmatoarea mentiune ? Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii?
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate in caietul de sarcini (daca nu se prevede altfel).
Informatii privind subcontractantiiOfertantul trebuie sa completeze o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti sispecializarea acestora insotita si de acordurile de subcontractare . Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate pentru care sunt atestati/autorizati. Nota: In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea acordului cadru de achizitie publica prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la acordul cadru de achizitie publica. Pe parcursul derularii acordului cadru, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Informatii privind asocierea.In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere.Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Informatii privind tert sustinator tehnic si professional.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract . Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c) si d) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand in acest sens Formularele din Sectiunea Formulare.
Prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.
Certificarea sistemului de management al calitatii respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organism independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent pentru activitati de consultanta pentru afaceri si management, in copie conform cu originalul, valabil la datalimita de depunere a ofertelor.Nota: - In cazul unei asocieri, aceasta conditie minima trebuie indeplinita de fiecare asociat in parte.- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de
autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organism stabilite in alt state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular tipFormular tip
Formular din Sectiunea FormulareFormulare adecvateFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormular din Sectiunea FormulareFormulare tip
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
30%
Descriere: Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.12.2013 10:30
Locul: Primaria Sector 3 Bucuresti, Str. Parfumului nr. 2-4, Directia Investitii si Achizitii etaj 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana care participa la deschiderea ofertelor va prezenta imputernicirea insotita si de copia actului de identitate a persoanei imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face in functie de pretul ofertat. Noile propuneri financiare se vor depune/reoferta in termen de 72 de ore in conditiile si termenele stabilite de autoritatea contractanta in plic sigilat.Punctajul final se va calcula dupa urmatoarea formula: P final = P financiar+ P tehnicUnde: P final - punctajul final, P tehnic - punctajul obtinut la propunerea tehnica, P financiar - punctajul obtinut la propunerea financiara.In ordinea descrescatoare a punctajului final acordat, comisia intocmeste clasamentul pe bazacaruia se stabileste oferta castigatoare, respectiv cea clasata pe locul intai.Evaluarea fiecarei oferte calificate si conforme se va efectua in functie de punctajul financiar (pret) si punctajul tehnic. Punctajul ofertei va fi calculat astfel: Punctajul maxim, pentru propunerea financiara este de 70 puncte, pentru propunerea tehnica este 30 puncte. Va fi declarata castigatoare oferta care obtine punctajul final (Pfinal) cel mai mare. Punctajul final se va calcula dupaurmatoarea formula: P final = P financiar + P tehnic, unde: P final - punctajul final P tehnic - punctajul obtinut la propunerea tehnica, P financiar - punctajul obtinut la propunerea financiara. In ordinea descrescatoare a punctajului final acordat, comisia intocmeste clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, respectiv cea clasata pe locul intai.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conform art. 256 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
Adresa postala: STR. PARFUMULUI NR. 2-4 SECTOR 3 BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030842, Romania, Tel. +40 213180336, Email: [email protected], Fax: +40 213180336, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer