Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII PRIVIND REVIZIA SI REPARATIA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL PARCULUI AUTO RAAN - 2011


Anunt de participare (utilitati) numarul 113372/23.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala:  DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Punct(e) de contact:  Georgeta Chivu, Tel. 0252/315848, Email:  [email protected], Fax:  0252/323685, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA APARTINAND MECMA
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII PRIVIND REVIZIA SI REPARATIA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL PARCULUI AUTO RAAN - 2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierele de revizii reparatii ale prestatorului
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII PRIVIND REVIZIA SI REPARATIA AUTOVEHICULELOR DIN CADRUL PARCULUI AUTO RAAN - 2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 93, 146 si 232, 866RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.01.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: lot1 3000 LEI, lot2 100 LEI, lot3 1200LEI, lot4 300LEI; garantie de buna executie 10% din val.ctr. fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind neincadrarea in art. 180 si 181 din oug 34/2006, declaratie conform ordinului anrmap nr.314/2010, certificate constatatoare privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si local, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, declaratie privind neincadrarea in art.69^1 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii generale, cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani, angajament privindsustinerea financiara daca este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor prestari de servicii, dovada ca a incheiat si finalizat cel putin un contract de prestare de servicii similare cu obiectul contractului precum si recomandare din partea beneficiarului, angajament privind sustinerea tehnica daca este cazul, autorizatie din partea Registrului Auto Roman, declaratie privind efectivul mediu anual si al cadrelor de conducere, declaratie privind subcontractantii daca este cazul, acord de asociere daca este cazul, declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2011 12:00
Locul: RAAN STR. N.IORGA NR.1, LOC.DR.TR.SEVERIN, JUD.MEHEDINTI - SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curea de Apel Craiova
Adresa postala:  str. n.titulescu nr.4, Localitatea:  craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251415601, Fax:  0251415600
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN -Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala:  str. n. iorga nr.1, Localitatea:  drobeta turnu severin, Cod postal:  220236, Romania, Tel. 0252323848, Fax:  0252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer