Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii producere, furnizare, distributie, intretinere -energie termica-. Externalizare


Anunt de participare numarul 26173/02.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE 1320CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel.0232213000, Email: [email protected], Fax: 0232215468
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii producere, furnizare, distributie, intretinere -energie termica-. Externalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Iasi str. Cuza Voda nr 34
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de producere, furnizare, distribuire a energiei termice, de intretinere si reparare, se doresc externalizate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.1)
40300000-5-Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 731, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie 2% la valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CJAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta e castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG24, Certificat de Atestare fiscala, Cod unic de inregistrare, Certificat fiscal eliberat de Directiile locale de taxe si impozite si contributiilor de asigurari sociale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Aviz de functionare, Fisa de informatii privind experienta similara, Lista- principalelor lucrari executate in ultimii 2 ani, Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului, Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria unitatii.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2007 11:00
Locul: Iasi str. Cuza Voda nr 34
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si delegati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SPITALULUI
Adresa postala: STR CUZA VODA NR 34, Localitatea: IASI, Cod postal: 700038, Romania, Tel.0232213000, Email: [email protected], Fax: 0232215468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2007 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer