Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii proiectare faza PT, DE, AT si lucrari executie ?Modernizare drumuri de interes local in Comuna Arefu, Judetul Arges?


Anunt de participare numarul 144631/27.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA AREFU (PRIMARIA )
Adresa postala: STR.Principala, Nr.418, Localitatea: Arefu, Cod postal: 117044, Romania, Punct(e) de contact: ROBERT C-TIN BUZOIU, Tel. +40 248730210, Email: [email protected], Fax: +40 248730211, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii proiectare faza PT, DE, AT si lucrari executie ?Modernizare drumuri de interes local in Comuna Arefu, Judetul Arges?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Arefu, Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii proiectare faza PT, DE, AT si lucrari executie ?Modernizare drumuri de interes local in comuna Arefu judetul Arges? in conditii optime de calitate si durata a executiei, pe tot parcursul executiei lucrarilor de la data emiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere pana la efectuarea receptiei finale a lucrarilor, in conformitate cu cerintele impuse prin caietul de sarcini.
Se vor efectua servicii de proiectare faza PT, DE si se va acorda asistenta tehnica pe toata durata de implementare a lucrarii.
Se vor moderniza 8, 300 km de drum
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii proiectare faza PT, DE, AT si lucrari executie ?Modernizare drumuri de interes local in comuna Arefu judetul Arges?
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 8.625.319 lei RON fara TVA din care- lucrari de constructie drumuri 7.146.300 lei RON fara TVA
- organizare de santier 214.389 lei RON fara TVA
- servicii de proiectare faza PT, DE 430.000 lei RON fara TVA
- servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului120.000 lei RON fara TVA
- diverse si neprevazute 714.630 lei RON fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 8, 625, 319RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 127.000 lei. Data la care se face echivalenta leu/valuta este 01.07.2013. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare in conformitate cu preved.art.86 din HG925 act.Modul de restituire a garantiei de participare: 1)ofertantului castigator : in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie;2)ofertantilor necastigatori dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare., dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei. Retinerea garantiei de participare in conditiile prevazute de art.87 alineatul 1din HG.nr.925/2006 act. si HG76/2010. In cazul ofertantilor din categoria IMM, conform Legii nr.346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Dovada cu Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelorca a fost virata garantia de participare la licitatie in contul Autoritatii contractante RO93TREZ0482451020XXXXX deschis la Trezoreria Curtea de Arges, cod fiscal 4583950 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90, alin(1)-(3) din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Totodata se vor avea in vedere si prevederile H.G.nr.1045/2011.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si buget de stat in maxim 60 de luni de la inceperea serviciilor de proiectare si a lucrarilor de executie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original sau copie conforma cu originalul - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original sau copie conforma cu originalul - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului
Nota:
- Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.3)Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Stoican Gheorghe - Primar ;
Buzoiu Gheorghe ? Viceprimar;
Vlaicu Vasile Daniel ? Contabil;
Buzoiu Robert ? Secretar;
Sbirnac Ion ? inspector de specialitate
Avram Vasile ? consilier
Barla Pavel ? consilier
Bostan Adrian ? consilier
Iorga Vasile ? consilier
Dobrin Nicolae ? consilier
Dobrin Ion ? consilier
Matei Ion ? consilier
Nitescu Marius ? consilier
Raducanu Constantin ? consilier
Radulescu Vasilica - consilier 1.Persoane juridice/fizice romane
a)Pentru persoane juridice se va prezenta:
Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator, emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? (document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu riginalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;
In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, . In original/copie legalizata pentru conformitate.b)Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentul/documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
c)Cazier fiscal si judiciar al societatii ? fara fapte inscrise in cazier
2.Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)
Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) ? se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara.Valoarea minima a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie egala sau mai mare de: 8.625.319 lei.Cifra de afaceri solicitata este globala in conformitate cu art. 185 lit. c din OUG 34/2006. Conversia cifrei de afacere se va exprima in lei /euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Se solicita urmatoarele documente:
-Bilant contabil la data 31.12.2010 vizat/inregistrat de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie;
-Bilant contabil la data 31.12.2011 vizat/inregistrat de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie;
-Bilant contabil la data 31.12.2012 vizat/inregistrat de/la Directia Generala a Finantelor Publice, in copie.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 12 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 1582137, 80 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.7 Declaratie pivind cifra de afaceri globala , acest formular cuprinzand informatii despre operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 1582137, 80 lei si pentru operioada de 12 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara
Declaratie privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, inclusiv pana la data de deschidere a ofertelor din care sa rezulte ca ofertantul a executat cel mult doua contracte de lucrari de drumuri (constructie/reabilitare/modernizare prin asfaltare etc) in valoare cumulata egala sau mai mare de 7360689 lei.Declaratie privind principalele prestari de servicii executate in utlimii 3 ani, inclusiv pana la data de deschidere a ofertelor din care sa rezulte ca ofertantul a executat:
cel mult doua contracte de serviciide proiectare pentru drumuri(constructie/reabilitare/modernizare prin asfaltare etc) faza PT, DE cu obiect similar cu obiectul prezentei achizitii pubice a carei valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu 430.000 fara TVA ;
cel mult doua contracte de serviciide proiectare pentru drumuri(constructie/reabilitare/modernizare prin asfaltare etc) faza ATcu obiect similar cu obiectul prezentei achizitii pubice a carei valoare cumulata sa fie mai mare sau cel putin egala cu 120.000 fara TVA .
Cerinta poate fi indeplinita prin prezentare de maxim 2 contracte avand ca obiect servicii de proiectare faza PT, DE, AT si lucrari de executie drumuri (constructie/reabilitare/modernizare prin asfaltare etc) cu valoare pentru servicii de proiectare in valoare de cel putin550000 lei si lucrari de executie in valoare de cel putin 7360689 lei
Pentru acest/aceste contract/contracte se vor prezenta:
- o fisa de experienta similara, cu informatiile relevante pentru autoritatea contractanta;
- Recomandarea/certificarea din partea beneficiarului de contract, aferenta/aferente contractului/contractelor prezentate, privind indeplinirea obligatiilor contractuale ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;
In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic.
2. Resurse umane
a. Ofertantul va prezenta informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani respectiv se va completa Formular nr.15 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; ;
b. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la pregatirea profesionala (studii si calificare) a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari;c. Se vor anexa CV si copii certificate ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
d.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).e.Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conf art. 190 din OUG 34/2006.
Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele umane considerate de Ofertant ca fiind strict necesara indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experticare vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului).
Se va prezenta declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care ofertantul dispune , din care sa rezulte ca ofertantul dispune de cel putin urmatorii specialisti :
-inginer specialitate drumuri si poduri cu experienta minim 3 ani;
-responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul drumurilor si podurilor;
-CQ ? atestat pentru categoria constructii rutiere, drumuri cu experienta minim 3 ani;
-coordonator protectia muncii atestat si autorizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
-inginer specialitate drumuri si poduri cu experienta de minim 3 ani in proiectare.
Important: Se va face dovada calificarii personalului nominalizat cu prezentarea in copie a certificatelor sau atestarilor prin care le sunt recunoscute competentele profesionale specifice.
Raspunderea asociatilor este solitara.
In cazul asociatilor resursele umane se vor lua in considerare prin punerea lor in comun, iar in cazulsubcontractantilor acestia vor raspunde in functie de partea din contract pe care operatorul economici-a subcontractat-o.
3. Resurse materiale
a. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la principalele dotari si utilaje necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari;In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Pentru realizarea investitiei ofertantul va trebui sa prezinte lista cu
urmatoarele utilaje si echipamente : Statie preparare mixturi asfaltice ; Repartizator mixturi asfaltice ;Statie de preparat emulsie; Statie de sortare; Autobasculante; Buldozer ; Buldoescavator ; Escavator;Autogreder ; Cilindri compctori ; Incarcator WOLA ; Automacara. Lista cu utilajele si echipamentele solicitate , va fi insotita de , documente care sa ateste detinerea acestora in proprieta sau contrate de inchiriere/comodat etc . Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/laborator etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui
contract de inchiriere/comodat etc , se va permite prezentarea altor
documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
b. Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conf art. 190 din OUG 34/2006
Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Se va completa Formularul nr.16Informatii privind asocierea. Se va prezenta Acord de asociere daca este cazul.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia in scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Informatii privind asigurarea calitatii. - ISO 9001:2008
Informatii privind asigurarea protectiei mediului.- ISO 14001:2005
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 8 ? Declaratie privind lista pincipalelor lucrari executateSe va prezenta Formular nr.15 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;Se va prezenta Formularul nr. 16 - Listacuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, mijloace de transport, echipamente tehnice, alte mijloace fixeSe va completa: Formularul nr. 3 Informatii despre asociere; Formularul 3A - Acord de asociereSe va prezenta - Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta - Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001:2005, sau echivalent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Durata de proictare
15%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2013 12:00
Locul: Primari Comunei Arefu, Sat Arefu, Str.Principala, Nr.418, Comuna Arefu, Judetul Arges
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire in acest scop.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Secretariat al Primariei Comunei Arefu
Adresa postala: Sat Arefu, Str.Principala, Nr.418, Comuna Arefu, Judetul Arges, Localitatea: Comuna Arefu, Cod postal: 117044, Romania, Tel. +40 248730210, Email: [email protected], Fax: +40 248730211, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2013 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer