Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii realizare portofoliu studii de fezabilitate privind interventiile in domeniul apa/apa uzata, in cadrul proiectului Un mediu curat in bazinul Tisa Superioara


Anunt de participare numarul 77376/14.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Dan Cocosila, Tel.0262-211947, Email: [email protected], Fax: 0262-211947, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii realizare portofoliu studii de fezabilitate privind interventiile in domeniul apa/apa uzata, in cadrul proiectului Un mediu curat in bazinul Tisa Superioara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: judetul Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Studii de fezabilitate privind realizarea sistem de canalizare si statiile de epurare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Repedea si Ruscova
2. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Sarasau, Campulung la Tisa Sapanta si Remeti
3. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Bistra Petrova
4. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Desesti, Giulesti si Ocna Sugatag
5. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Bocicoiu Mare
6. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatile Sieu si Poienile Izei
7. Studiu de fezabilitate privind realizare sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Viseu de Jos
8. Studiu de fezabilitate pentru reabilitare retea de canalizare a orasului Borsa
9. Studiu de fezabilitate pentru extindere sistem de canalizare in localitatile Calinesti si Budesti
10. Studiu de fezabilitate pentru extindere sistem de canalizare in localitatea Moisei
11. Studiu de fezabilitate pentru extindere sistem de canalizare in localitatea Rona de Jos si Rona de Sus
12. Studiu de fezabilitate pentru extindere sistem de canalizare in localitatea StamturaStudiile de impact asupra mediului inconjurator aferente portofoliului de studii de fezabilitate-12 bucPlan de implementare portofoliu studii de fezabilitate -1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 377, 803EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
42 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 10.000 RON, garantiei de buna executie: 7, 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Uniunii Europene, Bugetul national, Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
imputernicire de semnatura pentru persoana care semneaza oferta, Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la Procedura, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, conflict de interese (formular 5), Documente care dovedesc o forma de inregistrare in traducere legalizata pt forma de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatiile financiare pentru anii 2006, 2007 si 2008 vizate si inregistrate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- conform ultimului bilant contabil anual, operatorul economic trebuie sa inregistreze profit net;
- cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu valoare estimata fara TVA a contractului- in cazul in care oferta este depusa in asociere, cifra medie de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani va fi cel putin egalacu valoarea estimata fara TVAa contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, Declaratie privind utilajele, instalatiiile, echipamentele tehnice, Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Curriculum vitae pentru personalul mai sus mentionat,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- ofertantul si/sau subcontractantul(ii)/asociatul(ii) trebuie sa fie firma(e) inregistrata si specializat(e)pentru executarea serviciilor ofertate;
- indeplinirea in ultimii trei (3) ani a cel putin doua (2) proiecte similare cu serviciile licitate;
- prezentarea a cel putin trei (3) recomandari din partea altor beneficiari de servicii similare prestate de ofertant.-documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii respectiv ISO 9001 sau echivalent pentru proiectare retele edilitare apa-canal-documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru proiectare retele edilitare apa-canal- cerinte minime de personal: - coordonator proiect minim3 ani de experienta;
-hdrotehnician minim 3 ani experienta-inginerinstalatii minim 2 ani experienta-inginer mecanic minim 2 ani experienta-inginer electrician - minim 2 ani experienta-inginer constructor minim 2 ani experienta-economist minim 2 ani experienta- expert metodologii proiect-minim 2 ani experienta- desenator/technician CAD- minim 2 ani experienta- secretar birou- cerinte minime de logistica: - calculatoare P4 - 4 buc- imprimanta A2 - 1 buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2009 11:00
Locul: Consiliul judetean Maramures, cam. 126
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaloare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Un mediu curat in bazinul Tisa SuperioaraProiect finantat prin Programul de Vecinatate Romania Ucraina 2004-2006Cod proiect: RO-2005/017-539.01.01.33Prioritatea 2: Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructura transfrontalieraMasura 2.2 Imbunatatirea managementului transfrontalier al mediuluiLinia bugetara B 22.0202;Nr. de referinta RO-2005/017-539.01.01
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: str. Gh. Sincai nr. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262 215090, Email: [email protected], Fax: 0262 215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2009 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer