Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII REALIZARE STUDII


Anunt de participare numarul 137566/21.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania Japonia
Adresa postala: Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Punct(e) de contact: BOGDAN-ANDREI GATEJ, Tel. +40 0766311220, In atentia: BOGDAN ANDREI GATEJ, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0253211477, Adresa internet (URL): www.rezervatiagorjului.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania Jaonia
Adresa postala: strada Traian, nr.1, Loc. Targu-Jiu, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210120, Romania, Punct(e) de contact: Gomoi Grigore, Tel. +40 0253211478, Email: [email protected], Fax: +40 0253211477, Adresa internet (URL): www.rezervatiagorjului.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania Jaonia
Adresa postala: strada Traian, nr.1, Loc. Targu-Jiu, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210120, Romania, Punct(e) de contact: Gomoi Grigore, Tel. +40 0253211478, Email: [email protected], Fax: +40 0253211477
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania Jaonia
Adresa postala: strada Traian, nr.1, Loc. Targu-Jiu, jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210120, Romania, Punct(e) de contact: Gomoi Grigore, Tel. +40 0253211478, Email: [email protected], Fax: +40 0253211477, Adresa internet (URL): www.rezervatiagorjului.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie nonguvernamentala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII REALIZARE STUDII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Aria Naturala Protejata ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze un serviciu de realizare studii care presupune urmatoarele :
-Inventarierea specii de flora si fauna din aria naturala protejata ROSCI0129NGV,
- Cartarea de habitate,
- Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din aria naturala protejata ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest,
- Elaborarea planului de masuri pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor,
- Activitati de consultare pentru realizarea planului de management,
- Realizarea si aprobarea planului de management al ariei naturale protejata ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
79315000-5-Servicii de cercetare sociala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii realizare studii
Valoarea estimata fara TVA: 5, 147, 353.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 25.737 lei (0.5% din valoarea estimata a Contractului); Perioada minima de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: 1)Scrisoare de garantie bancara conforma cu Formularul nr.9, atasata in original la coletul cu documentele de calificare si selectie.2)Garantia de participare se poate plati si in numerar la sediul autoritatii contractante.3)Ordin de plata confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertei.4)Plata se face in contul deschis la B.R.D. Group Societe Generale sucursala VitanIBAN RO51BRDE441SV13789114410, cod fiscal 26428273.5)Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prezentat in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus.1.Documentul ce reprezinta garantia de participare va fi prezentat in afara coletului ce contine oferta pentru a putea fi verificat in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, inainte de deschiderea coletului continand oferta.2.In cazul in care vor exista contestatii formulate la prezenta procedura de atribuire, iar CNSC va respinge contestatia, autoritatea contractantava retine contestatorului din garantia de participare, in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avand obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante si de a depune o suma initiala care nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea fara TVA a contractului in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din fonduri europene si bugetul de stat.Denumirea proiectului ?Management European al ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia pe proprie raspundere ca ofertantul nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularnr.2 )
- declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.3)- certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (Formular nr.5)
- declaratie privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu art.41 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.4)
- declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formular nr.6). Ofertantul/Candidatul/Ofertantulasociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce de?in functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire, respectiv Mihai Prundianu - Presedintele autoritatii contractante, Presedintele si/sau membrii comisiei de evaluare (Iosif Minodora, Gomoi Grigore, Lazaroiu Oana Otilia, Iosif Cristian, Gatej Bogdan Andrei),
- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de Administratia Finantelor Publice si CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA eliberat de Directia Impozite si taxe locale, in original sau copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Din certificatele fiscale, trebuie sa reiasa ca la nivelul lunii anterioare celei in care se depune oferta, ofertantul nu are datorii restante. -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Din codul CAEN trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic trebuie sa aibe corespondent cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentul mentionat va fi transmis in limba de origine, insotit de o traducere legalizata a acestuia in limba romana;
- in cazul persoanelor fizice/juritice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu perevederile legale din tara in care oferantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu prestarile de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, cu valori, durata de executie, beneficiari.
Ofertantul va face dovada experientei similare - Ofertantul va prezenta minim un document/ contract/proces-verbal de
receptie care sa confirme prestarea de servicii similare si o recomandare din partea beneficiarilor/ clientilor.Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In cazul ofertantilor
(persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana,
documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana (daca este cazul).
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, de care dispune operatorul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se solicita, ca operatorul economic sa aiba la dispozitie cel putin urmatoarele
dotari: 1(un) aparat foto si trepied pentru realizarea de fotografii, 1(una) statie totala, 1(un) gps cu dubla frecventa, 1(un) software prelucrare date, 1(un) software tip CAD, 1(un) software tip GIS, 1(un) computer, 1(una) imprimanta (ploter A0), 1(un) autovehicul teren cu tractiune integrala. Ofertantul va prezenta documente justificative (facturi, acte de proprietate, alt tip de contracte, etc.)
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Ofertantul va face dovada ca dispune de personal calificat, astfel:
1.un specialist in habitate
2.un specialist botanist
3.un specialist entomolog
4.un specialist chiropterolog
5.un specialist zoolog
6.un specialist erpetolog
7.un specialist piscicol
8.un specialist silvicultor
9.un specialist in ingineria mediului
10.un specialist GIS.
Pentru toti specialistii prevazuti la punctele 1-10 se solicita experienta dovedita in domeniu solicitat, prin participarea la cel putin un proiect/contract de cercetare.
Pentru specialistii solicitati la punctele 1-9 se solicita studii universitare in domeniu, dovedite cu diploma de licenta.
Pentru specialistul prevazut la punctual 10 se solicita studii in domeniu, dovedite prin acte justificative (diplome, licente, atestari, etc).
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la prestarea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Punctaj pentru oferta financiara 40% = 400 puncte
2.
oferta tehnica
60%
Descriere: Punctaj pentru oferta tehnica 60% = 600 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 600
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.08.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.08.2012 14:00
Locul: jud. Gorj, localitatea Targu-Jiu, Str. Traian, nr.1, cam.226(cladirea Romtelecom
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu, Axa prioritara 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, domeniul major de interventie Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vom avea mai multe oferte clasate pe primul loc cu punctaje egale in cadrul ofertei tehnice, va fi desemnata oferta castigatoare, oferta care are cel mai mic pret.Daca vor exista oferte cu punctaj egal in urma evaluarii propunerii tehnice precum si cu preturi egale, procedura de atribuire se va relua.Pentru vizualizarea documentatie de atrbuire , operatorul economic trebuie sa aiba un program necesar vizualzarii fisierelr semnate electronic (acest prgram fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia se va depune potrivit prevederilor OUG nr.34/2006. Continutul contestatiei va fi adus la cunostinta Autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Camera de Comert si Industrie Romania-Japonia
Adresa postala: strada Traian, nr.1, camera 226, Mu. Targu-Jiu, Jud. Gorj, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210120, Romania, Tel. +40 0253211478, Email: [email protected], Fax: +40 0253211477, Adresa internet (URL): www.rezervatiagorjului.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2012 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer