Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii realizarea Studiului privind furnizarea serviciilor de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca de catre CNPP prin Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca (INEMRCM)


Anunt de participare numarul 145235/25.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Adresa postala: Str. Latina, Nr. 8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Punct(e) de contact: Directia Economica si Executie Bugetara, Tel. +40 213169281, In atentia: Dorian Craciunel; Vasile Tanase, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213169281, Adresa internet (URL): www.cnpas.org, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii realizarea Studiului privind furnizarea serviciilor de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca de catre CNPP prin Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca (INEMRCM)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de consultanta pentru realizarea Studiului privind furnizarea serviciilor de expertiza medicala ?i recuperarea capacita?ii de munca de catre CNPP prin Institutul Na?ional de Expertiza Medicala ?i Recuperarea Capacita?ii de Munca (INEMRCM) in cadrul proiectului cu titlul Imbunata?irea gestiunii documentelor in Casa Na?ionala de Pensii Publice ?i institu?iile sale subordonate, cod SMIS 26933, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2 ? Imbunatatirea capacitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79320000-3 - Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 460, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 9.200 leiPentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.b) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 4.239, 99 lei (4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei).c) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante RO10TREZ7005005XXX000178, deschis la ATCP-MB, beneficiar Casa Nationala de Pensii Publice, CIF 13574005, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 12 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) si totodata se va transmite in S.E.A.P., in format electronic, semnata cu semnatura electronica. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata ?i legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
F.S.E. prin P.O.D.C.A., axa priorit. 2 ? Imbun. calit. si eficien. furniz. serv. pb., cu accesul pus pe procesul de descen., dom. major de interven. 2.2 ? Imbunat. calit. si eficien. furniz. serv.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare. A se vedea si info. furnizate la cerinta nr. 4 de la Sectiunea III.2.3.a) ? ?Capacitatea tehnica si/sau profesionala?.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum sunt: Ileana Ciutan, Tomita Murgoci, Nelia Barsasteanu, Mihail Angelica, Dumitriu Ivona, Serbu Mioara, Hustiu Constanta, Delia Buca, Andrei Marlena Carmen, Bontea Mirela, Dorian Craciunel, Tudor Iulica, Locan Arjoca Marius, Toader Anghelina, Paun Elisabeta Dana, Savin Mitranescu, Vasile Tanase.Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul e?alonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal incheiat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale la data limita de depunere a ofertelor.Nota:
a. Codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent in obiectul contractului.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se vaprezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
c. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.d. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani sa fie cel putin egala cu suma de: 920.000 lei.
Se solicita:
a) Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.
b) Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi contabiledin care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau soc. specializ., scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte doc. edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capac. economico-financiara.
Nota:
Documentele prezentate de operatorii economici straini vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
2. Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta va avea acces (va dispune) de o linie de credit (sau alte forme de finantare), pentru a realiza cash-flow-ul necesar si suficient desfasurarii activitatilor in suma de 92.000 lei, pentru o perioada de minim o luna, suma care va fi destinata indeplinirii viitorului contract de la data semnarii contractului de achizitie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Nota:
In sensul celor aratate mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita imobilizarea sumelor reprezentand dovada cash-flow-ului, respectiv a resurselor financiare la care operatorul economic are acces/le are disponibile potrivit documentelor prezentate pentru indeplinirea prezentei cerinte, la data semnarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 5 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.Se vor prezenta: - Dovezi din care sa rezulte posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, conform cerintelor stabilite, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, cum ar fi: documente eliberate de banca operatorului economicsi, dupa caz, declaratii sustinute de analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor gradului de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, cu o valoare cumulata egala sau mai mare cu suma de 460.000 lei, constand cel pu?in din servicii de analiza a situatiei existente in cadrul unei institutii, analiza si/sau proiectare/reproiectare/ structurare procese si fluxuri informa?ionale/ operationale/tehnologice, elaborarea de recomandari pentru imbunata?irea fluxului informa?ional.Se solicita: a) Formularul nr. 6 - Lista privind principalele servicii prestateb) Prezentarea de documente/certificate prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, din cadrul carora trebuie sa rezulte inclusiv informa?ii referitoare la indeplinirea obliga?iilor contractuale de catre contractant ?i, daca este cazul, la eventualele prejudicii produse beneficiarului acestuia, cu respectarea precizarilor de mai jos.
2. Continuare cerinta nr. 1c) In sensul prevederilor de mai sus, pt.ctr. prezentat in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara se vor prezenta certificate/documente/recomandari/ procese-verbale de receptie partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar ? o autoritate contract.sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestarea serviciilor similare in conditiile mentionate, inclusiv informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului;tipul serviciilor prestate; perioada de prestare;valoarea prestatiilor).d) Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul valoric minim al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract similar in valoare de minimum 460.000 lei(faraTVA), fie prezentarea a maximum 3 contracte similare a caror valoare cumulata sa fie de minimum 460.000 lei(faraTVA);
3. Continuare cerinta nr. 1Nota: a. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri.b. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.c. Serviciile prezentate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv executate/prestate in perioada mentionata, sens in care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind realizarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristcicile serviciilorprestate).
4. Continuare cerinta nr. 1d. Pentru fiecare contract mentionat in cadrul Formularului nr. 6 in scopul probarii experientei similare dar care nu poate fi prezentat in conditiile de mai sus, indiferent de motive, se va transmite cel putin o fisa sintetica de prezentare care va contine descrierea principalelor activitati desfasurate, lista / tipul de livrabile realizate si rezultate obtinute in cadrul respectivului contract, impreuna cu detalierea valorica a serviciilor prestate, in caz contrar contractul respectiv urmand sa nu fie luat in considerare in scopul probarii experientei similare Aceste informatii vor fi sustinute fie prin insusirea fisei de prezentare de catre beneficiar (prin contrasemnarea si stampilarea acesteia), fie prin trimitere la surse publice de informare/alte documente suport edificatoare.
5. Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele instalatii/utilaje/echipamente specifice: - autovehicule prin intermediul carora se va asigura deplasarea echipei de experti la sediul autoritatii contractante/locatiile indicate de aceasta in vederea realizarii obiectului contractului;
- calculatoare PC tip laptop pt. fiecare expert cheie nominalizat, cu software de birou (cate un laptop/expert);
- facilitati necesare pt. scanarea, multiplicarea si imprimarea documentelor.
6. Continuare cerinta nr. 2: Se solicita: a) Formularul nr. 7 - Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.b) Documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de utilajele/echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului, respectiv prin care se dovedeste posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.
7. Continuare cerinta nr. 2: Nota: In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de instalatiile/utilajele/echipamentele mentionate prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele/ conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte informatiile aferente dotarilor de care va dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
8. Cerinta nr. 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul pers. de specialitate necesar pentru indeplinirea ctr. (echipa de proiect): Experti cheie: - Expert cheie nr. 1 ? Manager de proiect/Team leader (1 pers.);
- Expert cheie nr. 2 ? Expert analiza fluxuri de lucru (2 pers.); - Expert cheie nr. 3 - Specialist sistem informational (1 pers).
9. Continuare cerinta nr. 3: Se solicita: a) Formularul nr. 8 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de documetele suport din care sa rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de poriect;b) Formularul nr. 9 ? Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului), semnata autentic de titular pentru fiecare astfel de specialist;c) Formularul nr. 10 ? Angajamentul privind resursele umane.
10. Continuare Cerinta nr. 3d) Documete suport din care sa rezulte faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competentelor profesionale ale personalului de specialitate propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indeplinirea la un nivel corespunzator a contractului care urmeaza sa fie atribuit, potrivit specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.Nota: a. Documentele suport se vor prezenta in original, copie legalizata sau, dupa caz, cu mentiunea ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a face aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 in legatura cu toate documentele prezentate.b. Nu se accepta propunerea unor persoane de specialit. care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
11. Continuare cerinta nr. 3: c. In sensul prevederilor de mai sus, ofertantii vor prezenta documente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor stabilite, cum ar fi: - cartile de munca sau, dupa caz, contractele individuale de munca ale persoanelor si/sau contracte de prestari servicii incheiate intre ofertant si persoanele respective/angajamentele/acordurile de participare (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a specialistilor) si/sau alte documente echivalente in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul expertilor propusi;
- diplome privind specializ. personalului (studii, pregatire profesionala, calificari si atestari profesionale);
12. Continuare cerinta nr. 3: - autorizatii/certificate de atestare profesionala/legitimatii aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor sau, in lipsa acestora: copii ale transcripturilor, declaratia autentica pe propria raspundere din partea expertului privind experienta/certificarile detinute, insotite de: dovada respectivei certificari si echivalenta cu cerintele solicitate, a deciziilor de numire pt. pozitia respectiva, copia documentelor de specializare in baza carora s-a realizat numirea.d. In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servcii de traducere si interpretariat de specialitate in limba romana, pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.
13. Continuare cerinta nr. 3: e. Expertii cheie (echipa de proiect) au fost stabiliti la un nivel minim prin raportare la durata de executie a contractului maxim acceptata, sens in care operatorii economici vor asigura corelarea propunerii tehnice si a calendarului de implementare a contractului cu echipa de proiect propusa, suplimentand dupa caz componenta acesteia cu un personal suport adecvat, astfel incat pe baza documentelor prezentate sa rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.f. Prin contract/proiect/program similar in sensul experientei similare, inclusiv din punctul de vedere al parcursului profesional al expertilor se intelege un contract/proiect/program in cadrul caruia s-au prestat servicii de natura si complexitatea celor mentionate in caietul de sarcini, specifice pozitiei pentru care este propus respectivul expert ?i avand un obiect similar cu cel al prezentului proiect.
14. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect/Team Leader: a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani;c) Detinerea de cunostinte avansate privind managementul de proiect (dovedite prezentarea unei diplome/certificari in domeniu recunoscuta cel putin la nivel national de tip "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919/242101 sau echivalent); d) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program in care sa fi desfa?urat activita?i specifice pozitiei pentru care este propus.
15. Continuare cerinta nr. 3: Profilul expertului cheie nr. 2 ? Expert analiza fluxuri de lucru: a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani;c) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program similar in cadrul caruia sa fi desfa?urat activita?i specifice pozitiei pentru care este propus, precumanaliza fluxurilor informa?ionale/opera?ionale/tehnologice si structurarea acestora.
16. Continuare cerinta nr. 3:
Profilul expertului cheie nr. 3 ? Specialist sistem informational:
a) Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma;
b) Experienta profesionala generala de minim 3 ani;
c) Participarea pe parcursul profesional la cel putin un proiect/program similar in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati specifice pozitiei pentru care este propus.
17. Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii si/sau, dupa caz, asociatii.
Se va prezenta:
- Formularul nr. 11 - Lista cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).
Nota:
a. Pentru evitarea oricaror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, in cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
b. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
18. Continunare cerinta nr. 4
c. In cazul asocierii de operatori economici in vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia economica-financiara si capacitateatehnica?i/sau profesional pot fi indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, in timp ce restul cerintelor de calificare vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, in conformitate cu partea/partile din contract pe care ace?tia o vor executa cf. acordului de asociere prezentat.d. In sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urm. informatii:
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a ctr., la termen si in conditiileasumate prin acesta;
- liderului asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
- comunicarile dintre aut. ctr. si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asoc. in parte.
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatii implementat la nivelul societatii pentru activitatile aferente realizarii obiectului contractului, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1:
Nota:
Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti in respectivele contracte (daca este cazul) sau, in absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost derulate contractele in cauza respectiv: anul 2013 ? 1 EUR = 4, 3751 lei, 1 USD = 3, 3087, pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei.A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1.A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1.A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.A se se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4.A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 4.Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limta stabilita pentru depunerea ofertei.Nota: In cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se va indeplini de catre fiecare asociat in parte pentru partile din contract pe care actesta/acestia le realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului (NR)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini (NRER)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L3660/21.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
- In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere ?i se intinde pana la data finalizarii proiectului (07.10.2013), in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.Nota: Durata mai sus mentionate nu va putea fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata. Astfel indiferent de data atribuirii contractului, durata de executie a contractului mentionata la Cap. II.3. ? ?Duarata contractului sau termenul pentru finalizare? nu va putea depasi data de finalizare a proiectului.- In situatia in care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj, clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar oferta castigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte sunt clasate pe pozitia 1 a clasamentului, autoritatea contractanta va reface clasamentul in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator (primul factor de evaluare al propunerii tehnice), oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentul refacut potrivit acestei reguli.Acest sistem urmeaza sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe pozitia 1 in clasament.In situatia in care prin aplicarea acestui sistem ofertele nu vor putea fi departajate in continare, autoritatea contractanta va regurge la solicitarea de clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Strada Latina, Nr. 8, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060022, Romania, Tel. +40 213162664, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnpas.org
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer