Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII REPARARE AUTOUTILITARA


Anunt de participare numarul 149314/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, Tel. +40 213171005, In atentia: STAMATE MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA PRIN DIRECTIA SILVICA CONSTANTA
Adresa postala: BD. I.C. BRATIANU NR. 250, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, Tel. +40 241611035, In atentia: ING. MARIA STAMATE, Email: [email protected], Fax: +40 241615871
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA PRIN DIRECTIA SILVICA CONSTANTA
Adresa postala: BD. I.C. BRATIANU NR. 250, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, Tel. +40 241611035, In atentia: THN. CONSTANTIN ANCUTA, Email: [email protected], Fax: +40 241615871
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA PRIN DIRECTIA SILVICA CONSTANTA
Adresa postala: BD. I.C. BRATIANU NR. 250, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, Tel. +40 241611035, In atentia: DANIELA RADULEANU, Email: [email protected], Fax: +40 241615871
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII REPARARE AUTOUTILITARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: DIRECTIA SILVICA CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare autoutilitara furgon, marca VOLKSWAGEN varianta 2DX0AE/LT35, masa totala maxima autorixata: 3500 kg.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MANOPERA, PIESE SI MATERIALE CONFORM CAIETULUI DE RARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 26, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
500 lei; Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 30 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: conform Art. 86 din HG 925/2006 (contul: RO54BRDE140SV09398041400 deschis la banca BRD Constanta sucursala Al. Lapusneanu - cod fiscal RNP ? Romsilva-Directia Silvica Constanta: 13822119).In conformitate cu prevederile art. 87, din HG nr. 925/2006, Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: -ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Dovada constituirii garantiei de participare se depune in original la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care garantia de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora de deschidere a ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa la sedinta de deschidere. Echivalarea leu/alta valuta, dupa caz, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII DIN PRODUCTIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006; Declaratie privind calitatea de participant la procedura.; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006. Persoanele cu functii de decizie privind prezenta achizitie, inclusiv persoanele ca aproba bugetul prezentei achizitii sunt: Ing. Ion Bogdan, Ec. Radus Carmen, , Cons. Jr. Buzoianu Mariana, Stamate Maria, Ancuta Constantin din cadrul Directiei Silvice Constanta. 1.Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate , a documentului in original/copie legalizata.2. Autorizatie Tehnica emisa de Registrul Auto Roman (in conformitate cu OG nr. 82/2000, aprobata prin Legea nr. 222/2003 cu modificarile si completarile ulterioare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2014 10:00
Locul: SEDIUL DIRECTIEI SILVICE CONSTANTA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti se claseaza pe primul loc, cu pret egal, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiarePentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa descarce gratuit programul necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, de pe sit-ul www.certsign.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta , conform art.256^2, alin.1, lit.b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA PRIN DIRECTIA SILVICA CONSTANTA, COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: BD. I.C. BRATIANU NR. 250, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900316, Romania, Tel. +40 241611035, Email: [email protected], Fax: +40 241615871
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer