Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII REPARAT UTILAJE DE MICA MECANIZARE (STIHL si HUSQVARNA


Anunt de participare numarul 55804/16.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Chitu, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII REPARAT UTILAJE DE MICA MECANIZARE (STIHL si HUSQVARNA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SERVICII REPARAT UTILAJE DE MICA MECANIZARE (STIHL si HUSQVARNA)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII REPARAT UTILAJE DE MICA MECANIZARE (STIHL si HUSQVARNA)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.1)
50531000-6-Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei din Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 36, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 500 lei; garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligibil., Decl.priv.neincadr.in prev.art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006, Certif.de atest.fisc.ANAF pt.Pers.jurid.priv.indepl.oblig.exigib.de plataa imp.si taxelor catre stat, precum si a contrib.pt.asig.sociale de stat la
data de 30.05.2008, Certif.fisc.priv.plata imp.si taxelor locale, Pers.juridice/fizice romane: Certif.Const.emis de ORCCCINT, Certif.de inmatr.laCamera de Comert, Pers.juridice/fizice straine: Docum.care doved.o forma de inreg./ atest.ori apartenenta din pdv profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inform.gen., Bilantul contabil din anul prec.31.12.2007, vizat de organele competente in domeniu sibalanta contabila la 30.05.2008, Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani : minim 100.000 lei sau 27.343 euro, pentru 1euro= 3, 6573 lei, ladata de 16.05.2008, Inform.priv.situatia financ.pt.anii 2005, 2006, 2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.calit.de partic.la proc, Decl.priv.lista prest.de servicii.in ult.3 ani, Fisa de inf.priv.exper.similara: Inch.si indepl.in ult.3 ani a cel putin 1(unu) contract a carui val.sa fie min. 7.200 lei (fara TVA), respectiv 1.969 Euro la data de 16.05.2008 realiz.prin prest.de serv.de nat.celor licit, Recom.din partea altor benef-min.3 recom, Se va prez. Autoriz.firmei pentru efect.serv, Atestat ISO 9001/2001 sau echivalent, Decl.priv.efect.mediu an.al pers.ang.si al cadrelor de cond, Decl.priv.instal.si echipam.tehnice de care dispune op.ec.pt.indepl.coresp.a contr, Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash, la casieria unitatii ANIF-RA Sucursala teritoriala Moldova de Nord, Str. Sararie, nr. 16, Iasi, judetul Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.07.2008 13:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2008 14:00
Locul: ANIF-RA Sucursala teritoriala Moldova de Nord, Str. Sararie, nr. 16, Iasi, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu OUG. Nr. 34/2006, Art. 122-lit. J, alin. 4: , ,.autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective.In functie de existenta resurselor financiare prevazute in bugetul anului viitor, autoritatea contractanta va prelungi durata de valabilitate a contractului, pentru o perioada de maxim 4 luni conf.art.6 alin(3) din HG925/2006, in vederea achizitiei de servicii de acest tip.In conformitate cu art.40(2)-b din OUG 34/2006 privind achizitiile publice si art. 31(2)-a din HG 925/2006- Norme de aplicare a OUG 34/2006, documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat si prezentat o solicitare scrisa in care se declara pe proprie raspundere numerele de telefon si fax, insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport de hartie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2008 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer