Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii reprografie si elaborare liste adrese si servicii de expediere


Anunt de participare (utilitati) numarul 148473/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional apa-canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii reprografie si elaborare liste adrese si servicii de expediere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Judetul Mure
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de Reprografie, Elaborare Liste Adrese si Servicii de Expediere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79570000-0 - Servicii de elaborare a listelor de adrese si servicii de expediere (Rev.2)
79520000-5-Servicii de reprografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de Reprografie, Elaborare Liste Adrese si Servicii de Expediere.
Valoarea estimata fara TVA: 628, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 10.000, 00leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de primire aofertelorModul de constituire a garantiei de participare: - Scrisoare de garantie bancara, in original (Formularul nr. 2- Scrisoare de garantie bancara );
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari;
- Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam ? Agentia Tg. MuresGarantia de participareIn oricare forma va fi emisa garantia de participare va fi irevocabila si va specifica daca este conditionata sau neconditionata, la prima cerere a autoritatii contractante.In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si va acoperii in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Pentru garantia de participare constituita in Euro sau in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data 09.12.2013. Cuantumul garantiei de buna executie: se consituie in cuantum de 5 % din valoarea contractului.Modul de constituire: Se consituie prin oricare dintreformele pevazute la art 90 alin 1-3 din HGR nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de buna executie trebuie constituita in numele asocierii si va acoperii in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat din surse proprii de productie a autoritatii contractante
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Formularul nr. 4 -Declaratie privind eligibilitatea, 2. Formularul nr. 5- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, 3. Formularul nr. 6 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura, 4. Formularul nr. 7 ? Certificat de participare la licitatie5. Formularul nr. 8 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: (Nume Prenume-Functia) : Karacsony Erdei Etel-Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Pop Claudiu-Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Padurean Mihai-Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Piaskovski Stanislav-Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Tripon Sorinel -Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Suciu Calin -Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Pantea Constantin -Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Kolumban Sandor Gabor -Membru al Adunarii Generale a Actionarilor, Racz Lucian-Presedintele Consiliului de Administratie, Pajint Marcela-Membru al Consiliului de Administratie, Nagy Istvan -Membru al Consiliului de Administratie, Puscas Andrei Constantin-Membru al Consiliului de Administratie, Horobet Sergiu-Director General, Lazar Sorin-Director Economic, Bota Zoltan -Director de exploatare, Pora Zamfira-Manager Servicii Interne si Coordonare Sucursale, Pop Calin -Manager Dezvoltare si Relatii, Sirb Cristina-Manager Finante, Ciupe Aurel-Manager Apa Potabila, Bauer Csaba-Manager Apa Uzata, Turcu Gheorghe-Manager mentenanta, Oancea Adrian-Sef Departament Achizitii Publice, Fekete Ferenc-Presedintele comisiei de evaluare, Manisor Elena-Membru al Comisiei de evaluare, Voroneanu Dana-Membru al Comisiei de evaluare.
6. Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertei, in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul?
7. Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertei, in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul?
Nota 1: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz).
Nota 2: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Nota 3 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 4 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
3. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Persoane juridice romane : Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori, obiectul de activitate al respectivului operator economic..
2. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
3. Autorizatie ANCOM ? pentru servicii postale incluse in sfera serviciului universal si servicii postale neincluse in sfera serviciului universalNota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita de la ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , prezentarea spre conformitate a certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat la data limita de depunere a ofertelor in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, daca este cazul.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr.12 ? Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(IMM)daca este cazul
Declaratie privind informatiigenerale si situatia economico-financiara, cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Se solicita declararea cifrei medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani.
Media Cifrei de afaceri globala pe ultimii trei ani a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie mai mare sau egala cu600.000, 00 lei.
Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.
Nota: 1. In situatia in care valorileprezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in alte moneda decat RON conversia se va efectua utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu).
Formularul nr.11 ? Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
- Formularul nr.11 ? Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara si cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniDocumente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 4Informatii privind ofertantii si subcontractantii.
Se solicita prezentarea informatiilor privind proportia in care contractul de
servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea
acestora.Ofertantul va prezenta date privind eventualii asociati si/sau
subcontractanti . Pentru asociati se vor prezenta aceleasi documente ca si
pentru liderul asociatiei .
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente: Formularul nr. 16 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti , daca este cazul
Cerinta 3.Declaratie privind utilaje instalatiile, echipamentele tehnice de care
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente: Formular 15 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice, software de care dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Cerinta 2.Declaratie privind asigurarea personalului minim Formular 14 - Declaratie privind asigurarea personalului minim necesar pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Formular 14 - Declaratie privind asigurarea personalului minim necesar pentru indeplinirea contractului.
Cerinta 1. Experienta similara a operatorului economic Autoritatea contractanta solicita lista principalelor prestari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani, con?inand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt autorita?i contractente sau clien?i priva?i, din care sa rezulta indeplinirea in mod cumulativ a cerintelor de la punctele a) si b).a) Experienta similara in prestarea serviciului de reprografie, din care sa rezultatiparirea a cel putin 40 000 de articole/luna.b)Experienta similara in prestarea serviciului de elaborare a listelor de adrese si expediere facturi, din care sa rezultadistribuirea a cel putin40 000 de trimiteri postale/luna.
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente: Formularul nr.13 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritate sau client beneficiar din care sa rezulte prestarea serviciului.
Standarde de asigurare a securitatii informationale in conformitate cu SR
EN ISO 27001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Certificatul ISO 27001 ? Management al securitatii informationale, sau echivalent
Standarde de asigurare a calitatii ? Certificat ISO 9001, sau echivalent,
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Certificatul ISO 9001 ? Management de calitate, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Obiectul licitatiei electrice: pretul unitar ofertat, b) Informatii puse la disp. participantilor: nr. participantilor, c)Informatii relevant privind procesul licitatiei electronice: Numar runde: 1, Durata rundei: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 11:00
Locul: Sediul; autoritatii contractante, SC COMPANIA AQUASERV SA str.Kos Karoly nr.1, Tg Mures, jud. Mures.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti al ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 2014
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschiderea ofertelor: - locul deschiderii ofertelor : la sediul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mures, str. Kos Karoly, nr. 1- ofertele se vor deschide la data si ora mentionata in anuntul de participare .Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: participantii la sedinta de deschidere vor prezenta o imputernicire semnata/parafata de conducatorul operatorului economic/ofertantului , intocmita conform modelului Formular nr. 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritateacontractanta va solicita reofertareain plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel. +40 265208881, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 11:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer