Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii sanitar veterinare


Anunt de participare numarul 148843/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MEHEDINTI
Adresa postala: str.Carol Davila, nr.1, Turnu Severin, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Punct(e) de contact: Nicu Plostinaru, Tel. +40 0252316312, Email: [email protected], Fax: +40 0252325470, Adresa internet (URL): www.ansv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Domeniul sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii sanitar veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 52 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 535, 140RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 383785 lei anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord - cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini anexat, pentru fiecare lot.
Valoarea estimata fara TVA: 383, 785RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in suma fixa de: 3336 lei pentru LOT 12334 lei pentru LOT 22005 lei pentru LOT 3 Garantie de buna executie in suma fixa de: 8340 lei pentru LOT 15836 lei pentru LOT 25013 lei pentru LOT 3
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181
Certificat de atestare fiscalaCertificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.
Declaratii privind calitatea de participant la procedura.
Cazier fiscal
Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa
rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru P.J)
-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J)
-Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare ( pentru P.F/ P.J)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat.Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara
acreditate;
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei,
a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului de servicii.Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de
comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/
ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul
de operare a computerului.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea
ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel
corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie legalizata .Document in copie legalizata .Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat siinregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copielegalizata.)Formularul 12Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la datadepunerii ofertelor (original sau copie legalizata)Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la datadepunerii ofertelor .Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la datadepunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Numai medicilor veterinari cu libera practica (imputerniciti) conform OUG. 113/10.09.2002.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
FACTORII TEHNICI
60%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/06.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
10luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.02.2014 10:00
Locul: Sediul DSVSAMH
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie .Reprezentanti operatori economici .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toata Documentatia de Atribuire este publicata in SEAP- pe site-ul https: //www.e-licitatie.roDaca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic DSVSAMH
Adresa postala: Str: Carol Davila Nr: 1, Localitatea: Turnu Severin, Cod postal: 220099, Romania, Tel. +40 0252316312, Email: [email protected], Fax: +40 0252325470
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer