Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii sanitar veterinare


Anunt de participare numarul 149281/11.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Botosani
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu nr.17, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710282, Romania, Punct(e) de contact: Nadia Iordachianu, Tel. +40 231512887, Email: [email protected], Fax: +40 231512887, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii sanitar veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: CSVA Santa Mare
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 377, 769.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de servicii de supraveghere, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
executarea serviciilor sanitare veterinare prevazute in programul strategic aprobat anual
Valoarea estimata fara TVA: 377, 769.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei (cursul BCR).Garantia trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea AC, prin OP in contul RO35TREZ1165005XXX000240, deschis la Trezoreria BT, CUI 3860328, sau numerar cu chitanta la casieria unitatii.Garantia de participare este de: 3.777, 69 lei. Pentru IMM, garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%, insotita de declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in IMM. Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 5% din valoarea contractului ce urmeaza a fi incheiat, fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: scrisoare de garantie bancara, instrumente de garantare emise de societati de asigurari, OP in contul AC in contul RO35TREZ1165005XXX000240, deschis la Trez Botosani, CUI 3860328, sau chitanta de depunere numerar la casieria acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achizitie publica
Certificat de atestare fiscala ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.)Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
Declaratii privind calitatea de participant la procedura.Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat. (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular)
Cazier fiscal( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
Cazier judiciar( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. )Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic.
Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare(certificate)echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69.1din OUG 4/2006.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat numele intreg al persoanei semnatare
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Reprezentantul autoritatii contractante: Dr.Vasiliu Minodora
Persoane implicate in organizarea , desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Director adjunct Dr.Zelinca Rodica, Sef serviciu sanatate animala Dr.Epure Toader, Sef laborator Dr.Rizac Vladimir, Consilier juridic Alexa Dorica, Sef serviciu economic si administrativ Ec. Cosman Elena, Compartiment Achizitii Ing Rosca Ioan, Vizat CFP Ec Hasnas Niculina, Sef birou financiar contabil Ec Iordachianu Nadia Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator(pentru PJ)
Document Original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii{Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare)
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru PJ).Document in copie legalizata.
Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare(pentru PF/PJ)Document in copie legalizata.
Pentru persoanele juridice/fizice straine:
1.Documente edificatoare (traduse si legalizate)care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2.Acte(original si copie)din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de identificare financiara
Informatii generale si cifra de afaceri pe
ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile.Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la careoperatorul
economic a fost infiintat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formularul 15 document semnat, stampilat, inregistrat.Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica sifinanciara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din Sectiunea Formulare. Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unuiangajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine. Formular 12 Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intruna din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura deatribuire . Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestat de libera practica
Diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditata
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea oferteia tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii.Informatiile detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme PSI
Declaratie pe proprie raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare al computerului
Informatii privind subcontractantii /
asociatii(INFORMATII PRIVIND PARTEA DIN
CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC
ARE EVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE) 1.Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa prezinte
anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica
si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala,
2.Comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa
prezinte documentele care lipsesc.3.Se acorda un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 24 de ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc.4.Ofertantul/candidatul respectiv, care a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire este respins de catre comisia de evaluare
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe
perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie legalizataDocument in copie legalizataPrezentare formular 10.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorDocument semnat, stampilat si datatOfertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/ subcontractantii(Formularul 11 din Sectiunea Formulare). In cazul in care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 11 cu mentiunea ?Nueste cazul?. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/ subcontractare in copie. In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii. Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 5, Formularul 6 siFormularul 7 din Sectiunea Formulare si va furniza documentele solicitate la 4.1 din Fisa de date a achizitiei. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderulasociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numeletuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii dinAsociatie sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a contractului.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor(original sau copie legalizata)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art 15 alin(2)din OG nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art 4 di Legea nr 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factori tehnici
60%
Descriere: factori tehnici
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 13:00
Locul: D.S.V.S.A. Botosani, str. Tudor Vladmirescu nr. 17, Botosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala: str. Maxim Gorki nr.8, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710222, Romania, Tel. +40 231511739, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al D.S.V.S.A. Botosani
Adresa postala: str. Tudor Vladmirescu nr. 17, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710282, Romania, Tel. +40 231512766, Email: [email protected], Fax: +40 231513248
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 09:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer