Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat ? in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030


Anunt de participare numarul 143896/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700661, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: HUTU DANIELA, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat ? in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa nr 14, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitieservicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030, in conformitate cu caietul de sarcini si documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta doreste implementarea unui sistem informatic integrat care va asigura imbunatatirea suportului decizional privind starea de sanatate a pacientilor si evaluarea eficienta si in timp real a starii de sanatate a cetatenilor, ceea ce genereaza beneficii atat la nivelul personalului medical, cat si la nivelul cetatenilor prin prisma obtinerii unor servicii medicale de calitate.Solutia informatica de tip e-sanatate va contine urmatoarele subsisteme majore integrate, care sa ofere utilizatorilor un pachet unitar, complet si eficient de servicii: Sistemul Informatic Clinic, Sistemul de Management al Resurselor Institutionale si Portalul Informational Medical.In plus, se vor achizitiona echipamente hardware, software specializat (servere pentru aplicatie, baza de date, back-up, licente aferente) inclusiv servicii de dezvoltare si implementare , conform caietului de sarcini . Descrierea serviciilor si a echipamentelor este prezentata in mod detaliat in Caietul de Sarcini , atasat la prezenta documentatie de atribuire. Nu se accepta oferta partiala, se accepta doar oferta integrala pentru intreaga cantitate de servicii si produse.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 464, 802RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se va prezenta dovada constit garantiei de participare. Cuantumul garant de particip este in suma fixa de 29296 lei. Perioada de valab a garantiei de particip minim 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Modul de constit a garantiei pentru particip este conform preved art. 86, alin (1) din HG nr. 925/2006:1.prin virament bancar in contul RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trezoreria Iasi 2. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari si prezentat in original Formular 1 ? Scrisoare de garantie bancara, (insotita de traducere legalizata, unde este cazul ). Echiv pentru o garantie de particip depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Lipsa garant de particip va conduce la eliminarea ofertantului, respectiv la descalificarea sa. Garantia de participare este irevocabila. In cazul IMM, GP va fi constituita in cuantum de 50% din val mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, privind incadrarea in categoria IMM. Decl pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 priv stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, si va fi prezentata in original. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. AC va retine GP in conditiile art. 87 din HG nr925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC, in conformitate cu dispozit art 278 ^1 alin. 1 SI alin. 2 din OUG 34/2006, cu modificarile ulterioare , se va retine din garantia de particip suma de 5.244, 8 lei. Autorit contract va elibera/restitui GP conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul GBE a contractului este de 10% din valoarea contractului atribuit fara TVA. Valabilitate: pe toata perioada de derulare a contractului. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari (conform Formularului 16 ? Scrisoare de Garantie de buna executie - original insotita de traducere legalizata, unde este cazul) in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului). Ofertantul va putea constitui garantia de buna executie si prin virament bancar in contul: RO04TREZ4065041XXX000709, deschis la Trezoreria Iasi. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE AP III , DMI 2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 4, BUGET LOCAL, VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Formular 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 2. Formular 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 3. Certificat de atestare fiscala (bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele 4. Certificat de taxe si impozite locale (bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele Note: (1) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. (2) Formularele solicitate trebuie completate si prezentate, in original, in conformitate cu modelele din Sectiunea II ? Formulare, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic. (3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus (4) Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. (5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. (6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 2, ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul 3 numai punctele aferente art 181 lit. a), c1) si d), Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 5. 5. Formular 4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura 6. Formular 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1, se va completa de catre lider, asociat, subcontractor, sustinator tert Persoanele cu functii de decizie legate de procedura de atribuire din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi sunt: Manager Spitalul Clinic de Recuperare Iasi ec. Carmen Marinela Cumpat, Responsabil financiar Ec. Canila Violeta, Manager de proiect Dr. Zugravu Georgeta, responsabil achizitiii ? Hutu Daniela, jurist ? Nica Gabriela, Responsabil informare si publicitate Neamtu Ionela, responsabil IT - Pintilie Valerian. 7. Formularul 6 - Certificat de participare la procedura licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Certificat constatator emis de ORC, din care sa rezulte obiectul de activitate. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani ( 2010, 2011 SI 2012 ) trebuie sa fie de minim 2.900.000 lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiar incheiati.
In situatia in care operatorul economic a inregistrat bilantul contabil pentru 2012, acesta va prezenta bilanturile contabilepentru anii 2010, 2011 si 2012.
In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Pentru anul 2012, ofertantii pot prezenta , ,orice alte documente pentru sustinerea indeplinirii cerintei?, in cazul in care nu si-au inregistrat si bilantul aferent acestui an.
Nota: (1)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 - Fisa de informatii generale, semnat si stampilat inoriginal de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia. Valorile vor fi exprimate in Lei si valuta. Echivalenta Lei/valuta se va realiza la cursul mediu anual Lei/valuta afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii in cauza.Se vor prezenta copii lizibile ale documentelor solicitate?conform cu originalul?.Conform solicitarilor valabile pentru ofertantul ce este sustinut.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 Fisa de experienta similara, pt fiecare contract mentionat in Formularul 8, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia. Ofertantul sau, in cazul unei asocieri/consortiu, cel putin unul din membrii consortiului, trebuie sa faca dovada prestarii in ultimii 3 ani, in baza a maxim 4 contracte , a unor servicii avand ca obiect implementarea de sisteme informatice integrate ( software si harware ), servicii care au cuprins cel putin urmatoarele activitati specifice : activitatea de gestiune economico-financiara, activitate de comunicare cu beneficiarii externi, activitate cuprinzand servicii de analiza, proiectare si implementare sisteme informatice, precum si activitate cuprinzand servicii de testare si instruire.Valoarea cumulata a serviciilor prestate in baza celor maxim4 contracte trebuie sa fie de minim 1.400.000 Lei.Ofertantul va prezenta cel putin un document, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate, perioada in care s-a realizat contractul. Documentele se vor prezenta in copie ?conform cu originalul?. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Lista cu personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va completa si prezenta Formular 10 semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia. Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
1. Manager de proiect- 1 persoanaAbsolvent studii superioare cu licentaCompetente in managementul proiectelor atestata prin certificare emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau echivalent.Participare in cel putin un proiect cu obiect similar cu cel al prezentului contract respectiv implementarea unui sistem informatic integrat si care a inclus componente de portal, modul de gestiunea date. Participare in cel putin un proiect in care a avut responsabilitati de manager: gestiunea si controlul proiectului, alocarea resurselor urmarirea rezultatelor obtinute.
2. Coordonator tehnic- 1 persoana
Absolvent studii superioare cu licentaCunostinte privind managementul proiectelordovedite prin diploma de curs/certificare
Participare la un curs de interoperabilitate HL7 sau echivalent/ la un curs din domeniul interoperabilitate HL7/ la un curs de tipul interoperabilitate HL7.
Competente privind tehnologia de dezvoltare ofertata, dovedite prin certificare in domeniu.
Participare in cel putin un proiect cu obiect similar cu cel al prezentului contract respectiv dezvoltarea si/sau implementarea de sisteme software.
Participare in cel putin un proiect in care a avut responsabilitati de coordonator tehnic: coordonarea echipei tehnice, dezvoltarea modulelor sistemului, asigurarea calitatii livrabilelor proiectului.
3. Analist senior- 1 persoana
Absolvent studii superioare cu licenta
Cunostinte privind managementul proiectelor dovedite prin diploma de curs/certificare
Participare la un curs de interoperabilitate HL7 sau echivalent/ la un curs din domeniul interoperabilitate HL7/ la un curs de tipul interoperabilitate HL7
Participare in cel putin un proiect cu obiect similar cu cel al prezentului contract respectiv dezvoltarea si/sau implementarea de sisteme software.
Participare in cel putin un proiect in care a avut urmatoarele responsabilitati: coordonarea si realizarea analizei detaliate de business pentru dezvoltarea sistemului, suport acordat echipei de dezvoltare si testare, asistenta tehnica acordata beneficiarului in procesul de punere in productie
4. Consultant implementare si instructor- 1 persoana
Absolvent studii superioare cu licentaParticipare la un curs de interoperabilitate HL7 sau echivalent/ la un curs din domeniul interoperabilitate HL7/ la un curs de tipul interoperabilitate HL7
Competente de formator atestata prin certificare emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau echivalent
Expert in cel putin uncontract ce a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic integrat avand cel putin urmatoarele componente: portal, servicii de gestiune date, in cadrul caruia sa fi avut urmatoarele responsabilitati: analiza activitatii beneficiarului, consultanta si implementare, instruirea utilizatorilor.
5. Administrator baze de dateAbsolvent studii superioare cu licenta Competente privind administrarea bazelor de date pe tehnologia ofertata dovedite prin certificare Competente privind tehnologia de dezvoltare ofertata, dovedite prin certificare in domeniuExperienta in cel putin un contract care a vizat implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul caruia a desfasurat activitati de administrare baza de date, dezvoltare baza de date, analiza si optimizare la nivelul bazei de date, indexare si partitionareOfertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care saprobeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ctr solicitate.Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat expertii cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta.
In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care are, eventual, intentia de a subcontracta parte/parti din contract, se va completa Formularul 12 Fiecare subcontractant va prezenta: Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Informatii privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente: a) O declaratie propria raspundere a ofertantului care ocupa pozitia deLider prin care asigura, garantia si declara ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului va prezenta la solicitarea achizitorului, acordul de asociere in forma legalizata. Formularul 12 Ab)Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Formularul12 B
Nota:
1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conf. cu prev.art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin
prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(2)Referitor la cerinta ?Experienta specifica in contract/e??, aceasta se considera indeplinita si daca expertul a desfasurat activitatile solicitate cumulat, in cadrul mai multor contracte.
Certificat ISO 9001 sau echivalent. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca va primi certificarea.Certificatul se va prezenta individual de fiecare mebru al asocierii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular 8 ? Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) Formular 9 ? Fisa de experienta similara Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se va prezenta Formular 10 ? Lista cu personalul de specialitate, in original semnat si stampilatSe vor prezenta :
1. Formular 11 ? CV
2.Formular 11A ? Declaratie de disponibilitate, pentru expertii care nu sunt angajati ai operatorului economic, semnat si stampilat
Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;1. Formular 11 ? CV2.Formular 11A ? Declaratie de disponibilitate, pentru expertii care nu sunt angajati ai operatorului economic, semnat si stampilatCopii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;1. Formular 11 ? CV2.Formular 11A ? Declaratie de disponibilitate, pentru expertii care nu sunt angajati ai operatorului economic, semnat si stampilatCopii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;1. Formular 11 ? CV2.Formular 11A ? Declaratie de disponibilitate, pentru expertii care nu sunt angajati ai operatorului economic, semnat si stampilatCopii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;1. Formular 11 ? CV
2.Formular 11A ? Declaratie de disponibilitate, pentru expertii care nu sunt angajati ai operatorului economic, semnat si stampilat
Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;Formular 12 ? Lista subcontractantilor si specializarea acestoraFormularul 12 A - Declaratie pe proprie raspundere
Formularul12 B ? Acord de asociereSe va prezenta angajamentul ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, .Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
FT 1 - Stocul de urgenta si valorile limita
14%
Descriere: FT 1 - Stocul de urgenta si valorile limita
3.
FT2 - Managementul optim al resurselor spitalului
14%
Descriere: FT2 - Managementul optim al resurselor spitalului
4.
FT3 - Gestiunea formularelor, chestionarelor si a rapoartelor
14%
Descriere: FT3 - Gestiunea formularelor, chestionarelor si a rapoartelor
5.
FT4 - Evidentierea categoriilor de pacienti
14%
Descriere: FT4 - Evidentierea categoriilor de pacienti
6.
FT5 - Gestiunea pacientilor cu regim special din punct de vedere al datelor personale si medicale
14%
Descriere: FT5 - Gestiunea pacientilor cu regim special din punct de vedere al datelor personale si medicale
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.07.2013 10:00
Locul: la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE?AXA PRIORITARA III : ?Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Algoritmul de calcul: Propunere financiara: 30 %Propunerea tehnica = 70 %Pentru fiecare caracteristica tehnica de mai sus ofertantul va trebui sa prezinte o descriere detaliata a functionalitatii si fluxul principal de lucru asociat, insotit de capturi de ecran pentru fiecare comanda necesara indeplinirii activitatilor din fluxul prezentat.Modalitatea de calcul a punctajului total (Ptotal)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 30% + PunctajFT1(n) x 14% + PunctajFT2(n) x 14% + PunctajFT3(n) x 14% + PunctajFT4(n) x 14% + PunctajFT5(n) x 14% unde: ? Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate? (n) reprezinta indexul ofertei analizate, ? Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, ? PunctajFT1(n), PunctajFT2(n), PunctajFT3(n), PunctajFT4(n), PunctajFT5(n), reprezinta punctajele obtinute de oferta (n) analizata pentru fiecare dintre factorii: Factor tehnic 1 (FT1) , Factor tehnic 2 (FT2) , Factor tehnic 3 (FT3) si Factor tehnic4 (FT4), Factor tehnic 5 (FT5) conform descrierii.Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).Daca doua sau mai multe oferte obtin punctaj maxim total, oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje maxime egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, pentru departajare. Noua propunere financiara se va solicita in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului care va obtine cel mai mare punctaj dupa reevaluarea ofertelor financiare.Dictionar de abrevieri: pct.= puncte; S.O. = sistemele ofertate; info. = informatiilor; utiliz. = utilizatorilor; mod. = modificare; mom. = moment; funct. = functionalitati; modif. = modificarea; struct. = structurii; chest. med. = chestionarul medical; complet. = completate; calcul.= calculul; auto. = automat; val. = valori; defin. = definirea; Of. = ofertantul; dem. = demonstreaza; prez. = prezentarea; capt. = capturi; solicit. = solicitate; crit. = criteriu; max. = maxim; sistemele = sist.; cap.= capacitatea; nr.= numarului ; ac. = acorda; pt. = pentru; disp. = dispun; cap. = capacitatea; elem. = elemente; incorp. = incorporate; det. = detalierea; sol. = solutiei; tehn. = tehnice; priv. = privind; gest. = gestionarea; formul. = formularelor; chest. = chestionarelor; rap. = rapoartelor; disp. = dispun; pas. = pastrare; fct. = facut; ult. = ultima; sis. = sistem; mom. = moment; prmt. = permit;modif. = modificarea; dinam. = dinamica; parc. = parcursul; rel. = relatia; leg. = legate; atb. = atribut; calcul. = calculul; grp. = grupuri; elem. = elemente; graf. = grafice; incorp. = incorporate; mlt. = multe; dem. = demonstrarea;Nota: Pentru departajarea a doua sau mai multe oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim, oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - OFICIU JURIDIC
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA, 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0232252030, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer