Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat ? in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.246.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SIVECO ROMANIA SA
Anunt de atribuire numarul 143896/08.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141579
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700661, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: HUTU DANIELA, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat ? in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Str. Pantelimon Halipa nr 14, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitieservicii si echipamente de dezvoltare si implementare a Sistemului Informatic Medical Integrat in cadrul proiectului ?Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi? , cod SMIS ?CSNR 38030, in conformitate cu caietul de sarcini si documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
80533100-0-Servicii de formare in informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 246, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S101-173160din28.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21935 Denumirea: Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIVECO ROMANIA SA
Adresa postala: SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR, 73-81, COMPLEX VICTORIA PARK , CORP C4, SECTOR1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013685, Romania, Tel. +40 213023300, Email: [email protected], Fax: +40 213023391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1464802.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1246000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE?AXA PRIORITARA III : ?Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public ?
VI.2) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Algoritmul de calcul: Propunere financiara: 30 %Propunerea tehnica = 70 %Pentru fiecare caracteristica tehnica de mai sus ofertantul va trebui sa prezinte o descriere detaliata a functionalitatii si fluxul principal de lucru asociat, insotit de capturi de ecran pentru fiecare comanda necesara indeplinirii activitatilor din fluxul prezentat.Modalitatea de calcul a punctajului total (Ptotal)Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(n) = Pfinanciar(n) x 30% + PunctajFT1(n) x 14% + PunctajFT2(n) x 14% + PunctajFT3(n) x 14% + PunctajFT4(n) x 14% + PunctajFT5(n) x 14% unde: ? Ptotal(n) reprezinta punctajul total al ofertei (n) analizate? (n) reprezinta indexul ofertei analizate, ? Pfinanciar(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei (n) analizate, ? PunctajFT1(n), PunctajFT2(n), PunctajFT3(n), PunctajFT4(n), PunctajFT5(n), reprezinta punctajele obtinute de oferta (n) analizata pentru fiecare dintre factorii: Factor tehnic 1 (FT1) , Factor tehnic 2 (FT2) , Factor tehnic 3 (FT3) si Factor tehnic4 (FT4), Factor tehnic 5 (FT5) conform descrierii.Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).Daca doua sau mai multe oferte obtin punctaj maxim total, oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje maxime egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, pentru departajare. Noua propunere financiara se va solicita in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului care va obtine cel mai mare punctaj dupa reevaluarea ofertelor financiare.Dictionar de abrevieri: pct.= puncte; S.O. = sistemele ofertate; info. = informatiilor; utiliz. = utilizatorilor; mod. = modificare; mom. = moment; funct. = functionalitati; modif. = modificarea; struct. = structurii; chest. med. = chestionarul medical; complet. = completate; calcul.= calculul; auto. = automat; val. = valori; defin. = definirea; Of. = ofertantul; dem. = demonstreaza; prez. = prezentarea; capt. = capturi; solicit. = solicitate; crit. = criteriu; max. = maxim; sistemele = sist.; cap.= capacitatea; nr.= numarului ; ac. = acorda; pt. = pentru; disp. = dispun; cap. = capacitatea; elem. = elemente; incorp. = incorporate; det. = detalierea; sol. = solutiei; tehn. = tehnice; priv. = privind; gest. = gestionarea; formul. = formularelor; chest. = chestionarelor; rap. = rapoartelor; disp. = dispun; pas. = pastrare; fct. = facut; ult. = ultima; sis. = sistem; mom. = moment; prmt. = permit;modif. = modificarea; dinam. = dinamica; parc. = parcursul; rel. = relatia; leg. = legate; atb. = atribut; calcul. = calculul; grp. = grupuri; elem. = elemente; graf. = grafice; incorp. = incorporate; mlt. = multe; dem. = demonstrarea;Nota: Pentru departajarea a doua sau mai multe oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim, oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - OFICIU JURIDIC
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA, 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0232252030, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer