Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII SI LUCRARI DE REFACERE HABITAT 4070* IN CADRUL PROIECTULUI LIFE +NATURE-11/NAT/RO/825


Anunt de participare numarul 142493/13.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia Pentru Protectia Mediului Gorj
Adresa postala: Gorj, Str. Unirii Nr.76, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210143, Romania, Punct(e) de contact: Sediul APM GORJ, Tel. +40 0746248645, In atentia: Ionut Mocircioiu, Email: [email protected], Fax: +40 0253212892, Adresa internet (URL): http: //apmgj.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII SI LUCRARI DE REFACERE HABITAT 4070* IN CADRUL PROIECTULUI LIFE +NATURE-11/NAT/RO/825
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: APM Gorj, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii/ Lucrari pentru: Existenta semintei de jneapan; Executie solar; Obtinere puieti in solar; Infiintare pepiniera si intretinere puieti; Impaduriri si intretinere puieti plantati; Lucrari de imprejmuire a plantatiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77200000-2 - Servicii pentru silvicultura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de infiintare pepiniera (cca 3 ha) de tufarisuri de Pinus mugo (habitat 4070) si refacere zona cu Tufarisuri de Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium de 10 ha, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 873, 366.69RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
50 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 17.400, 00 lei ?valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta operatorului economic. Pentru operatorii economici care se incadreaza incategoria IMM in conformitate cu Legea 346/2004vor constitui garantia de participare cu reducerea de 50%, se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta, declaratia privind incadrarea in categoria IMM, formular 4 . Formele de constituire a garantiei de participare care vor fiacceptate: conform art. 86 din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare (instrument de garantare, in original? completarea acesteia se face conform formularului nr. 3, ordin de plata confirmat de banca ? original); In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata inlimba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la1 EURO = 4, 4203 LEI Cursul utilizat este cel afisat de Banca Central Europeana din data de 03.01.2013. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatiile prevazute la art. 87, inclusiv art.38, alin 4 din H.G. nr.925/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in cazul prevazut la art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea fara TVA a contractului. In cazul ofertantilor care sunt in categoria IMM, garantia de buna executiei se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat ? Formular 17. Aceasta se constituie in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti si se restituie prestatorului in cel mult 14 zile de la data achitarii facturii finale, daca nu au fost ridicate pretentii asupra ei.Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele forme: a) Scrisoare de garantie bancara de buna executie; b)Prin retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene nerambursabile, program LIFE+ si cofinantare - buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Se solicita prezentarea formularului nr. 5 - Declaratie privind eligibilitatea, respectiv Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat si de tertul sustinator, daca este cazul. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Cerinta nr.2.: Prezentare formular nr. 6 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr.6 pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul. In cazul ofertelor depuse individual cat si de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fataunui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerintanr.3.: Prezentarea de Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentein luna anterioara celei in care se depun ofertele (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident). In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de tip esalonare/compensare a platilor obligatiilor exigibile de plata aimpozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, original/copielegalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nuse emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritateacontractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciaresau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 9- Declaratia , ,Certificat departicipare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr.314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant / ofertant asociat. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Cerinta nr.5.: Prezentare formular nr. 7 - Declaratie data de ofertant / ofertant asociat /tert sustinator/ subcontractant privind neincadrarea in prevederileart. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participariila procedura se vor prezenta in original. Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: - Dr.ing Giorgi Nicolae -Director Executiv; ing.jr Juveloiu Elisabeta - Manager Proiect; Sfirlogea Emilia - expert tehnic; Mocircioiu Ionut-consilier ;Andronie Corina-expert financiar; Avram Consuela-expert biodiversitate; Voinea Irina- expert biodiversitate; Neamtu Marina- expert tehnic.Cerinta nr.6.: Prezentare formular nr. 8- Declaratie data de ofertant / ofertant asociat /subcontractant tert sustinator, privind calitatea de participant la procedura. Cerinta nr.1.: Dovada inregistrarii in Registrul Comertului prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate serviciile supuse prezentei procedurii de achizitie. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru Persoane juridice /fizice straine - Dovada formei de inregistrare, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitarea activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica. Nota: In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care orealizeaza. Pentru documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Mentiune: Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.Cerinta nr.2.: Certificat de atestare pentru lucrari de imbunata?iri funciare in domeniul silvic, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?.
Cerinta nr. 3: Autorizatie pentru producerea materialului forestier de reproducere in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Cerinta nr. 4: Se va prezenta : descrierea lucrarilor, a pepiniereisituate la o altitudine de cel pu?in 800 m in apropierea zonei unde este amplasamentul de refacere a habitatului 4070*, listele cuprinzand procedurile tehnice, etape de verificare si confirmare respectare conditii tehnice asumate, certificat de provenienta samanta din populatii locale pe considerente genetice si ecologice ?i buletin de analiza a calita?ii samanta emis de institu?ii autorizate.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura Formularul 10(Informatii generale), completat. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)trebuie sa fie de cel putin 1.500.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul euro / lei . Cursul utilizat va fi cel afisat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv 2010:4, 2099 , 2011:4, 2725 , 2012 :4, 3185. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Bilantul contabil sau extrase de bilant sau alte documente doveditoare acerintelor solicitate, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.
Copii conforme cu originalul.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus, in cazul in care publicarea acestor bilanturi esteprevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura Formularul 10(Informatii generale), completat. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)trebuie sa fie de cel putin 1.500.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul euro / lei . Cursul utilizat va fi cel afisat de Banca Central Europeana pentru anul respectiv 2010:4, 2099 , 2011:4, 2725 , 2012 :4, 3185. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Bilantul contabil sau extrase de bilant sau alte documente doveditoare acerintelor solicitate, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul.Copii conforme cu originalul.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus, in cazul in care publicarea acestor bilanturi esteprevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani minim 3 contracte de prestari servicii silvice a caror valoare cumulata sa fie minimum 400.000 lei. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 11privind Lista serviciilor similare executate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada derularii in ultimii 3 ani a minim 3 contracte prestari servcii silvice a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 400.000 lei fara tva, prinprezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiar privind derularea acestora (recomandari, contracte, procese verbale finale, in copie conform cu originalul) in care sa fie clar evidentiate: valoarea; perioada de derulare a contractului; serviciile/lucrarile furnizate. In cazul contractelor in care ofertantul a participat in asociere se va prezenta documentul care atesta procentul de participare al ofertantului in cadrul contractului.In cazul contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari, se va prezenta documentul care atesta valoarea lucrarilor care sunt similare cu cele ce fac obiectul prezentei achizitii.
In cazul asocierii, unul dintre asoc. va fi nominalizat lider al asoc. Prin acordul de asociere, conform model - Formular 14in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv si ca liderul asocierii este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asocierea/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asocierea/Consortiu pe intreaga durata a contractului ofertantul-lider va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract. In cazul subcontract. vor fi nominalizati toti subcontractantii precizanduse in procente val. din contract pe care urmeaza a o indeplini fiecare.
Ofertantul va completa o Declaratie conform model ?Formularul15din Sectiunea III ? FORMULARE, la care va anexa lista cuprinzand subcontractantiidatele de identificare ale acestora. Fiecare subcontractant nominalizat va completa cu propriile date Formularul 7- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006.
Ofertantul va completa Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Sectiunea III ? FORMULARE
Se va ata?a Declaratia privind asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, conform Formular12. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie un personal, minim2 specialisti , care sa posede certificate de atestare pentru lucrari de imbunata?iri funciare in domeniul silvic pentru domeniul de execu?ie.Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu copii diplome studii, atestate, contracte de munca/ colaborare/ prestari servicii si prin CV uri anexate pentru fiecare persoana din cele 2 solicitate precum si declaratii de disponibilitate model ? Formularul nr. 18
Formularul 13, Declaratie, privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului . Operatorul economic are obligatia sa isi prevada toate utilajele, instalatiile siechipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/ echipament/ statie/ laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere/comodatetc. se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani minim 3 contracte de prestari servicii silvice a caror valoare cumulata sa fie minimum 400.000 lei. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 11privind Lista serviciilor similare executate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada derularii in ultimii 3 ani a minim 3 contracte prestari servcii silvice a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 400.000 lei fara tva, prinprezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiar privind derularea acestora (recomandari, contracte, procese verbale finale, in copie conform cu originalul) in care sa fie clar evidentiate: valoarea; perioada de derulare a contractului; serviciile/lucrarile furnizate. In cazul contractelor in care ofertantul a participat in asociere se va prezenta documentul care atesta procentul de participare al ofertantului in cadrul contractului.In cazul contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari, se va prezenta documentul care atesta valoarea lucrarilor care sunt similare cu cele ce fac obiectul prezentei achizitii.In cazul asocierii, unul dintre asoc. va fi nominalizat lider al asoc. Prin acordul de asociere, conform model - Formular 14in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv si ca liderul asocierii este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asocierea/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asocierea/Consortiu pe intreaga durata a contractului ofertantul-lider va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de data semnarii contractului, aceasta fiind o conditie necesara si obligatorie pentru semnarea si indeplinirea viitorului contract. In cazul subcontract. vor fi nominalizati toti subcontractantii precizanduse in procente val. din contract pe care urmeaza a o indeplini fiecare.Ofertantul va completa o Declaratie conform model ?Formularul15din Sectiunea III ? FORMULARE, la care va anexa lista cuprinzand subcontractantiidatele de identificare ale acestora. Fiecare subcontractant nominalizat va completa cu propriile date Formularul 7- declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006.Ofertantul va completa Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Sectiunea III ? FORMULARESe va ata?a Declaratia privind asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, conform Formular12. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie un personal, minim2 specialisti , care sa posede certificate de atestare pentru lucrari de imbunata?iri funciare in domeniul silvic pentru domeniul de execu?ie.Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu copii diplome studii, atestate, contracte de munca/ colaborare/ prestari servicii si prin CV uri anexate pentru fiecare persoana din cele 2 solicitate precum si declaratii de disponibilitate model ? Formularul nr. 18Formularul 13, Declaratie, privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului . Operatorul economic are obligatia sa isi prevada toate utilajele, instalatiile siechipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea contractului. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/ echipament/ statie/ laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere/comodatetc. se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 12:00
Locul: Strada Unirii nr.76, Targu Jiu, Jud. GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentant de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): LIFE11 NAT/RO/825
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Fonduri europene, bugetul de stat, Comisia Europeana, Instrument Financiar Life)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale la ofertare, contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostina despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Protectia Mediului Gorj
Adresa postala: Str. Unirii nr. 76, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210143, Romania, Tel. +40 0253215384, Email: [email protected], Fax: +40 0253212892, Adresa internet (URL): http: //apmgj.anpm.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer