Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 146609/17.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: CAPUGIU CLAUDIA, Tel. +40 0241585342, Email: [email protected], Fax: +40 0241582591, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Statia Slobozia
Statia Tulcea
Statia Constanta - Grupa Tehnica
Statia Mangalia si in sezon Vila A si Vila B
Statia Constanta si Sediul Central STFC Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98312000-3 - Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)
90900000-6-Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii spalare lenjerie si salubrizare a dormitoarelor de personal CF si salubrizare a spatiilor inchiriate in Statia Constanta si sediul central STFC Constanta
Valoarea estimata fara TVA: 169, 082RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare, valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va constitui pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza: Lot1= 605 lei, Lot2= 600lei, Lot3= 833 lei, Lot4= 1052 lei, Lot5=289 lei.Pentru garantia de participare constituita in alta valuta se va face echivalentul leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare este necesara pentru a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, pe intreaga perioada derulata pana la semnarea contractului si se va constitui conform prevederilor art 86 alin 1 din HG 925/2006.Contul STFC Constanta este RO18BPOS14002758677.ROL01 BANCPOST CONSTANTA.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile art 87 al a, b, c din HG 925/2006. Garantia de buna executie va fi constituita pentru fiecare contract in partea) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea de atribuire a contractului fara TVAb) Mod de constituire a garantiei de buna executie: -retineri succesive, conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire:
- completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original
Cerinta nr. 2:
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181Modalitatea de indeplinire:
- completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original
Cerinta nr. 3:
Declaratie pe proprie raspundere sau Certificat, eliberat de catre DGFPCFS, de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor
Modalitatea de indeplinire:
- original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
Cerinta nr. 4: Declaratie pe proprie raspundere sauCertificat, eliberat de catre Primaria locala, privind plata taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor
Modalitatea de indeplinire:
- original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, Cerinta nr. 5: Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta
Modalitatea de indeplinire:
- completata in conformitate cu Formularul K din Sectiunea Formulare ? in originalCerinta nr. 6: Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire:
- completata in conformitate cu Formularul L din Sectiunea Formulare ? in original.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Taranu Gabriel ? Director STFC Constanta
Constantinescu Dumitru? Contabil Sef STFC Constanta.
Bugu Viorel ? Sef divizie Comercial
Chiscan Isabella- Sef Serviciul TehnicBardi Nicoleta - Sef Serviciu Juridic
Capugiu Claudia ? Economist achizitiiIn cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei, fiecare subcontractant).
Ofertele depuse de operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, vor fi respinse. Cerinta nr. 1:
Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca: - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul dupacertificatul constatator va fi depus in conformitate cu conditiile de valabilitate solicitate de Oficiul pentru Registrul Comertului
Cerinta nr. 2:
Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar, conform OMT nr. 290/2000, sau echivalente pentru serviciul salubrizare spatii cu specific CFR in conf cu OMT 290/2000
Modalitatea de indeplinire
- original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul, documente eliberate si vizate de AFER, valabile la data limita de depunere a ofertelorPentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
- documentul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul , anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana*Ofertantului clasat pe primul loc in cadrul etapei de evaluare i se vor solicita documentele originalesau copii legalizate pentru conformitate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Declaratie privind cifra de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012)
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
- se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 2
Orice document care contine informatiile prevazute la art 188 alin (2) lit a) din OUG 34/2006, la care se face referire in Formularul C2,
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
- original/copie legalizata/ copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
Cerinta nr. 3:
Declaratie privind efectivele medii ale personalului angajat in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
- se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Cerinta nr. 4:
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
-se va completa si depune, in original, Formularul F3 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 5:
Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca ofertantul, la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu se pot obtine de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile sau de pe site-ul: http: //www.mmediu.ro - Formularul F2
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
-se va completa si depune, in original, Formularul F2 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 6:
Declaratie pe proprie raspundere referitoare la partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
- se va completa si depune, in original, Formularul D din Sectiunea Formulare.
Cerinta nr. 1:
Certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001/2008, sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
- in copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
Cerinta nr. 2:
Certificate care atesta implementarea sistemului de management al mediului ISO 14001/2005, sau echivalent, valabile la data limita de depunere aofertelor
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire:
- in copie lizibila, semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
S86/2/291/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 10:00
Locul: Sediul Central STFC Constanta - aleea Albastrelelor nr 10 Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Surse proprii de finantare.Documentatia este accesibila gratuit la adresa www.e-licitatie.roIn cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr 10 camera 402, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 0241585342, Email: [email protected], Fax: +40 0241582591
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer