Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 149184/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: ST CRAIOVA, str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: [email protected], Fax: +40 251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiectivele ST Craiova din jud. Dolj, Gorj, Mehedinti,
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii specializate de paza si interventie la punctele de lucru ale Sucursalei de Transport Craiova din judeteleDolj, Gorj si Mehedinti, conform Anexa 2 a caietului de sarcini, precum si monitorizarea sistemelor de alarma in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a)Servicii de paza ?14, 5 posturi , b)Servicii de monitorizare si interventie ? 14 obiective situate in 16 locatii
urmind ca decontarea sa se faca conform serviciilor efectiv prestate cum reiese din anexele 2 si 3 la Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 18.000.lei.Pentru garantia depusa in valua, echivalentul leu/valuta se va calcula la cursul de schimb al BNR din a 5 a zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. a)Perioada de valabilit a garantiei de participare: 90 zile (de la termenul limita de deschidere a ofertelor)b) Modul de constituire: -prin virament bancar(cont: RO 21 RNCB0134 0416 5271 0001deschis la BCR Sucursala Craiova- prin orice instrument de garantare emis, in cond legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada obligatoriu daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.- OP sau fila CEC (cont: RO 21 RNCB0134 0416 5271 0001deschis la BCR Sucursala Craiova Ofertele depuse fara constituirea garantiei de participare, sau a caror garantie nu indeplineste cuantumul, forma si valabilitatea solicitata, sau ofertele care nu sunt insotite de dovada, constituirii garantiei de participare vor fi respinse. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.. c) Conditii de retinere a garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006; In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4.980lei, in raport cu valoarea estimata a contractului si in conformitate cu art. 278^1, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita prin: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original); -retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HGR1045/2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea ?clauze contractuale?); In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/2004. Optiunea pentru una din cele doua variante de depunere a GBE va fi precizata clar in formularul privind caluzele contractuale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii / Modalitati de plata: prin transfer bancar cu ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 - in sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertanii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. Se va completa (Formular F 5)-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 6)Nota: persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director ?Ion Merfu, Director tehnic ?Paul Dadulesu, Director economic ? Ioan Florescu, Securitate si Management Situatii de Urgenta: Florin Ciocilteu si Laurentiu Cealicu, Serviciul Comercial: Jeana Croitoru si Roxana Ionescu, Consilier juridic ? Mirela Mateescu, Serv. Patrimoniu Administrativ-Nicusor Bulubasa-Sef Serviciu.In cazul unei asocieri/subcontractari/tert sustinator (Formular F 6) se va prezenta de catre toti partenerii asocierii/subcontractantii/terii sustinatori desemnati.-Declaratie privind eligibilitatea ? neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 7)In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul.-Declaratie privind situatia personala a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 181 ? neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (Formular F 8)In cazul asocierii declaratia trebuie prezentata de toti membrii asociati si/sau de catre tertul sustinator daca este cazul. Tertul sustinator are obligatia incadrarii doar in prevederile de la literele a), c1) si d).-a) Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele locale - Formular tip emis de autoritatile competente;Din Certificatul de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificatul de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de operatorul economic pentru ?conformitate? cu originalul.In cazul in care in tara de origine sau rezidenta nu se elibereaza astfel de certificate, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele emise de autoritatile abilitate trebuie sa certifice ca ofertantul nu are datorii scadente la plata pina la finele lunii anterioare depunerii ofertelor.Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata. Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate Certificat Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care acest document se prezinta in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru conformitate.In cazul depunerii uneioferte comune (asociere) documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii.Pentru persoane fizice/juridice straine, document din care sa rezulte obiectul de activitate.Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, insotite de traducere autorizata in limba romana.-Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane/ Inspectoratul Judetean de Politie, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin (2). Se vor prezenta licentele de functionare pentru desfasurarea activitatilor de paza, protectie si monitorizare ?copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic
-Regulament de organizare si functionare a societatii-se va prezenta regulamentul de organizare si functionare a societatii de paza in copie , ,conform cu originalul, ,
-Conducatorii societatii specializate de paza si protectie trebuie sa fie avizati de Inspectoratul General al Politiei Romane/ Inspectoratul Judetean de Politie in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin (9). Se vor prezenta avizele pentru toti conducatorii societatii ? copie certificata. In cazul unei oferte comune se vor prezenta avizele pentru conducatorii tuturor societatilor asociate cat si avizele pentru conducatorii subcontractantilor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala medie anuala pentru ultmii 3 ani 2.000.000 lei.In cazul in care cifra de afaceri este in valuta se va face echivalenta prin cursul mediu leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an
Modalitatea de indeplinire
-Informatii generale (Formular F 9) ?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati; (daca exista); fiecare asociat va prezenta propriul dosar cuprinzand documentele de calificare solicitate la pct.III.2, pentru partea sa de implicare cf. Anexa nr. 2 la Ordin ANRMAP 509/2011; indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si profesionala (pct.III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului cf. OUG 34/2006, art. 190, alin (3); pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, asociatul/asociatii implicati in procedura, vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta.
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F14)
Declaratie privind partea/partile din contract care eventual, se intentioneaza sa se subcontracteze; pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 66 din ordonanta de urgenta 34/2006, subcontractantul/subcontractantii implicati in procedura, vor completa o declaratie pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta de urgenta.
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F13)
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestare servicii. Se va prezenta o declaratie privind asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc.) a acelor echipamente, utilaje, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii. Din declaratie trebuie sa reiasa si faptul ca operatorul economic dispune de: -Autovehicole( unitati mobile de interventie ) pentru executarea contractului, insotita de copia certificatului de inmatriculare sau copia cartii de identitate a fiecarui autovehicol
- Echiparea si dotarea personalului de paza cu uniforma, insemne distinctive, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 42 - se vor prezenta fotografii cu insemnele distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu modelul de uniforma ie a agentilor de paza, atat pentru personalul propriu, cat si pentru personalul apartinand celorlalti ofertanti asociati sau a subcontractantilor desemnati care vor fi utilizati la prestarea serviciilor.- Dispecerate de monitorizare in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective ale Sucursalei de Transport Craiova, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 20, alin. (3), lit. b), art. 36. Acestea trebuie sa fie avizate de Inspectoratul General al Politiei/Inspectoratul Judeteande Politie, dupa caz - se vor prezenta avizele emise de IGP/IJP pentru dispeceratele din judetele pe teritoriul carora se afla obiectivele Sucursalei de Transport Craiova pentru fiecare judet din zona deservita asa cum prevede legislatia in domeniu (judetele sunt specificate in Anexa 3 la caietul de sarcini). In cazul asocierii cu alte societati sau in cazul subcontractantilor desemnati, se vor prezenta avizele acestora ? in copie certificata. In cazul inchirierii de dispecerate zonale de la alte societati se vor prezenta in copie certificata, contractele si avizele acestora, valabile si emise de IGPR teritorial respectiv, pentru fiecare judet din zona deservita asa cum prevede legislatia in domeniu. Avizele se vor prezenta dupa caz pentru ofertant, ofertantii asociati (in cazul ofertei comune) precum si pentru subcontractanti.
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F12)
Declaratie privind numarul mediu al personalului angajat din care sa rezulte resursele de personal de care dispune operatorul economic ; Declaratia referitoare la resursele de personal va cuprinde: - efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani; - informatii referitoare la personalul de paza atestat, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 39, daca este apt fizic si psihic (personalul care presteaza servicii de paza trebuie sa aibe obligatoriu atestat eliberat de politie, certificat de absolvire a cursului de calificare profesionala, analize medicale, testare psihologica), dupa caz avizul politiei pentru portarma. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii /liderului asocierii, din care sa reiasa ca personalul de paza care va fi folosit in cadrul contractului cu Transelectrica, inclusiv cea provenind de la subcontractanti, va indeplini cerintele de mai sus. -echipe mobile de interventie rapida in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective Transelectrica, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003, art. 22, alin. (5) si art. 36, alin. (4) - se va prezenta o declaratie pe propria raspundere a conducatorului societatii/liderului asocierii inclusiv cele provenind de la subcontractanti, ca detine echipe mobile de interventie in toate judetele pe teritoriul carora se afla obiective Transelectrica Sucursala de Transport Craiova (Dolj, Gorj, Mehedinti).
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F11)
Declaratie cu lista principalelor servicii similare - Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si adus la bun sfarsit1), unul sau mai multe contracte similare care cumulate sa fie cel putin egal/e ca valoare sau sa depaseasca pragul minim solicitat de 1.000.000 lei.Mentionam ca pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Se demonstreaza prezentand Formularul F10 insotit de recomandarile/ certificatele constatatoare conform art. 97^1 din HGR nr. 925/2006/ orice documente, privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
se va completa (Formular F10)
Certificat ISO 14001 sau echivalent - copie certificata ?conformcu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 14001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular tip emis de autoritatile compete
Certificat ISO 9001 sau echivalent - copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de operatorul economic, dupa documente emise de organisme independente care atesta implementarea, mentinerea si respectarea sistemului de management al calitatii in domeniul supus achizitiei, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabil la termenul limita de primire a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular tip emis de autoritatile compete
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistarti in SEAP, conf. art. 42 si 44, alin. (2) din Hotararea nr. 1660/2006 si care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Nr de runde ? 1(una); Durata unei runde ? 1(una) zi. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei (prin reducerea proportionala a tuturor elementelor de cost ce il compun), deoarece criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.In cazul in care, in urma finalizarii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA2528
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 10:00
Locul: ST Craiova, str. Brestei, nr.5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, in urma incheierii licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au pretul total cel mai mic identic, autoritatea contractanta va solicita in termen de 48 ore o noua propunere financiara in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.-.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze CNSC, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, art. 256^2, art. 270, art. 271
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ST Craiova Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 251307119, Email: [email protected], Fax: +40 251307108
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 12:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer