Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren Comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj


Anunt de participare numarul 83314/29.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren Comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Locatiile stabilite in caietul de sarcini: com. Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud. Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud Cluj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356000-8 - Servicii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii Tehnice Elaborare Harta de risc la alunecari de teren comunele Cojocna, Feleacu, Petresti de Jos si Recea Cristur, jud Cluj
Valoarea estimata fara TVA: 168, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.09.2009 pana la 30.10.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
. Garantia de buna executie a contractului-5 %din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in sit. prevazuta la art.181.din OUG 34/2006;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;obligatoriu ca ofertantii sa fie posesori a unui certificat de autorizare obtinut in conditiile regulamentului privindautorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniul topografiei, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico -financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privindcapacitatea tehnica
2.Informatii privind subcontractantii
3.Standarde de asigurarea calitatii
4.Informatii privind calificarile si experienta profesionala a furnizorilor de formare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor servicii de elaborare a hartilor de risc, prestate in ultimii 3 ani-sau conf. Art. 188 alin. 2 lit. a) din OUG 34/2006Daca ofertantul nu are 3 ani vechime atunci se solicita lista principalelor prestatii de la data infiintarii.2.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora3.ISO 90014.se solicita: a. O lista cu personalul atestat ;b. Curriculum vitae pentru fiecare in parte
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11189/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2009 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia se va preda in trei exemplare (pentru fiecare comuna in parte) pe suport clasic tiparit si pe suport magnetic (CD, DVD) (GIS) si va contine: Piese scrise: - Memoriu de specialitate; Prescriptii pentru utilizarea terenurilor;Piese desenate: - Plansa teritoriala sc. 1:25.000; Planse pe localitati cu intravilanele conform PUG sc. 1:5.000;Documentatia de atribuire, formularele si modelul de contract se pot descarca in mod gratuit de pe www.e-licitatie.ro, documentatie atasata prezentului anunt de participare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, NR.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: [email protected], Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-5003360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2009 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer