Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii tehnice constand in managementul contractelor pentru lucrari de constructii si instalatii si supraveghere tehnica autorizata cu diriginti de santier la unitatile de invatamint preuniversitar si la unitatile sanitare publice aflate in subordinea


Anunt de participare numarul 134235/23.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL DRAGOS BADEA, Tel. +40 213193251, Email: [email protected], Fax: +40 213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare unitati invatamant si unitati spitalicesti
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii tehnice constand in managementul contractelor pentru lucrari de constructii si instalatii si supraveghere tehnica autorizata cu diriginti de santierla unitatile de invatamint preuniversitar si la unitatile sanitare publiceaflate in subordinea A.U.I.P.U.S.P. ? Sector 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: A.U.I.P.U.S.P. - SECTOR 1, B-dul. Poligrafiei nr. 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 005, 055RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual, valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 500 lei , valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 500000 lei. Valorile estimate corespund cantitatilor minime si maxime de servicii solicitate, aferente celui mai mic contract subsecvent de lucrari de reparatii si celui mai mare contract de lucrari de investitii, precizat in anexa 1 a caietului de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii tehnice constand in managementul contractelor pentru lucrari de constructii si instalatii si supraveghere tehnica autorizata cu diriginti de santierla unitatile de invatamint preuniversitar (gradinite, scoli, scoli speciale si licee) si la unitatile sanitare publice ( spitale, dispensare, policlinici si centre medicale)aflate in subordinea A.U.I.P.U.S.P. ? Sector 1, conform Anexei 1.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
79994000-8-Servicii de gestionare a contractelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini anexat prezentei documentatii.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 005, 055RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare - 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA, este de 30.050, 55 lei.Se va completa Formular 15, Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:6.785, 05 lei;Modul de constituire a garantiei de participare, conform HG 952/2006, cu modificari si completari: -instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau -ordin de plata in contul A.U.I.P.U.S.P., deschis la Trezoreria Sector 1 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular, avandu-se in vedere inclusiv acoperirea clauzei impuse prin art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de grantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul prezentat in Formularul nr. 10 si se va prezenta in conditiile de mai sus, insotit de traducerea in limba romana autorizata. In acest caz se solicita prezentarea documentului de certificare emis de societatea bancara/de asigurari din Romania cu care banca/societatea de asigurari straina are relatii de corespondent, privind valabilitatea semnaturilor existente pe scrisoare de garantie bancara; Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului subsecvent.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului subsecvent in conditiile de mai sus, cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va completa Formularul 1 ? Declaratia privind calitatea de participant la procedura. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Formular 2 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Formular 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Ofertantul va completa Formularul 4 - Declaratie privind eligibilitatea.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Se va completa Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181. din OUG 34/2006, cu modifcarile si completarile ulterioare.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular - Prezentarea Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Prezentarea Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local pentru luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau teritoriala, prin care se atesta ca solicitantul si organizatia nu sunt in stare de faliment sau nu fac obiect al procedurii de declarare a starii de faliment, nu si-au suspendat activitatile si nu au afacerile in administrare judiciara si in care sa se regaseasca codul CAEN pentru obiectul supus achizitiei?in oricare din formele prevazute de Ordinul 509/2011: (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.)Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta documente echivalente traduse in limba romana, legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Bilantul contabil intocmit pentru ultimele trei exercitii financiare anuale incheiate (2009, 2010, 2011), vizate si inregistrate de organele competente, in copie.
Cifra de afaceri medie anuala, calculata pentru anii financiari 2009, 2010 si 2011: valoarea minima impusa este de 500000Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ( 2009, 2010, 2011) -
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ( 2009, 2010, 2011) Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare printr-un contract saumaxim 5 contracte, care sa confirme prestarea acestor servicii cu o valoare cumulata, egala sau mai mare decat suma de 479.000 lei.Recomandari din partea beneficiarilor.
Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si asigurarea personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica conform cerintelor din caietul de sarcini
un MANAGER DE PROIECT-cerinte?studii superioare de lunga durata in inginerie civila, arhitectura sau instalatii;
? experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul serviciilor in constructii;
? manager proiect/lider echipa pentru minim 1 (un) proiect in domeniul supravegherii de lucrari la obiective multiple de constructii/instalatii (mai multe lucrari ? cladiri ce s-au realizat cu aceeasi echipa de management si supraveghere a lucrarilor);
Doi MANAGERI CONTRACT -cerinte: studii medii/superioare;
? experienta profesionala de minim 1 an in domeniul serviciilor in constructii;
? aptitudini/cursuri de specializare Ms Office (Word, Excel, Microsoft Project);
un CONSILIER JURIDIC -cerinte: studii superioare de specialitate;? experienta profesionala de minim 5 ani in domeniu;
un SPECIALIST ACHIZITII PUBLICE-cerinte: studii superioare;?atestare profesionala in domeniul ?achizitiilor publice?; certificat de atestare emis de catre o institutie competenta a Statului Roman (Minister sau Comisie/Institut de autorizare al unui Minister) sau similar pentru alte state;
un INGINER REZIDENT - cerinte: studii superioare de specialitate;? experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul constructii civile; si un INGINER REZIDENT - cerinte: studii superioare de specialitate;? experienta profesionala de minim 5 ani in domeniul instalatii sanitare, termice, electrice.
un OPERATOR P.C.Cerinte: ? studii medii/superioare de specialitate;
? certificat de formare profesionala pentru operare PC emis de un organ competent in domeniu.
un ARHIVAR Cerinte: ? studii medii/superioare de specialitate;
? certificat de formare profesionala pentru specializarea solicitata emis de un organ competent in domeniu.
DIRIGINTE DE SANTIER? C-TII CIVILE- 1 specialistCerinte:
? domeniul de autorizare 2.3
? atestat pe domeniile de atestare constructii civile, industriale si agricole ? Categoria de importanta B;
? studii superioare de specialitate;
DIRIGINTE DE SANTIER? C-TII CIVILE- 1 specialistCerinte:
? domeniul de autorizare 1
? atestat pe domeniile de atestare consolidare si restaurare monumente istorice ? toate categoriile de importanta? studii superioare de specialitate;
DIRIGINTE DE SANTIER? SANITARE, TERMOVENTILATII: -Cerinte: ? atestat pe domeniile de atestare instalatii sanitare, termoventilatii ? Categoria de importanta B;
? studii superioare de specialitate;
DIRIGINTE DE SANTIER? ELECTRICE: Cerinte:
? atestat pe domeniile de atestare instalatii electrice ? Categoria de importanta B;
? studii superioare de specialitate;
DIRIGINTE DE SANTIER ? GAZE: Cerinte:
? atestat pe domeniile de atestare instalatii gaze ? Categoria de importanta B;
? studii superioare de specialitate;
1 DIRIGINTE DE SANTIER RETELE ELECTRICE si 1 DIRIGINTE DE SANTIER RETELE SANITARE TERMICE
Cerinte:
? atestat pe domeniile de atestare instalatii gaze ? Categoria de importanta B;
? studii superioare de specialitate;
declaratie de disponibilitate pentru 12 diriginti, astfel 6 persoane CONSTRUCTII CIVILE, 2 persoane GAZE, 2 persoane ELECTRICE, 2 SANITARE, TERMOVENTILATII,
un SPECIALIST IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR, un SPECIALIST IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, un SPECIALIST IN DOMENIUL PROTECTIE CIVILA : Cerinte:
? studii superioare;
? certificat de acreditare emis de catre un organ competent al Statului Roman (Minister sau Comisie/Institut de autorizare al unui Minister) sau similar pentru alte state.
DIRIGINTE DE SANTIER? RETELE GAZE
Cerinte:
? atestat pe domeniile de atestare retele gaze ? pe toate categoriile de importanta;
? studii superioare de specialitate;
Standardele de asigurarea calitatii copie Certificat ISO 9001sau echivalent in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
Standarde de protectia mediului Copie certificat ISO 14001sau echivalent in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza o singura runda de licitatie electronica In sensul evitarii ofertelor financiare subevaluate si nerealiste, in cadrul rundei stabilite pentru licitatia electronica operatorii economicii vor licita doar in sensul diminuarii cotelor procentuale referitoare la cheltuieli indirecte si profit.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2012 11:00
Locul: A.U.I.P.U.S.P. - Sector1, B-dul. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Tertul sustinator va depune declaratia privind: - neincadrarea in art 180 si in 181 lit. a), c indice 1 si d) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006.In cazul in care, in urma aplicari criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj, se va solicita reofertarea in plic inchis.Subcontractantul va depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AUIPUSP -compartiment juridic
Adresa postala: Bd. Poligrafiei, nr.4 sector.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014812, Romania, Tel. +40 213193251, Email: [email protected], Fax: +40 213193252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2012 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer