Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii TIC (licentiere software, analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare aplicatii informatice, instruire utilizatori) si furnizare produse TIC (infrastructura hardware, software si de comunicatie)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
936.760 RON

Castigatorul Licitatiei: REVITALCO MANAGEMENT & CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 145054/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144237
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.60, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Patrascu ? manager de proiect, Tel. +40 232235400, Email: [email protected], Fax: +40 232211312, Adresa internet (URL): www.prefecturaiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati publice locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii TIC (licentiere software, analiza, proiectare, dezvoltare, testare, implementare aplicatii informatice, instruire utilizatori) si furnizare produse TIC (infrastructura hardware, software si de comunicatie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Str. Anastasie Panu, nr. 60, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Crearea unui sistem informatic care sa ajute managementul institutiei in activitatea de conducere, apt sa optimizeze functionarea tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile. Sistemul vizat este compus din urmatoarelre componente: Portal, Management de documente si management de raportare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
30211300-4-Platforme informatice (Rev.2)
72200000-7-Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
80511000-9-Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
936, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S141-245800din23.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1635 Denumirea: Servicii TIC si furnizare produse TIC
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REVITALCO MANAGEMENT & CONSULTING SRL
Adresa postala: ALEEA BARAJUL BISTRITEI, NR. 10, BLOC Y7, SCARA A, AP. 3, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011725, Romania, Tel. +40 0722870277, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0215698878, Adresa internet (URL): www.e-factor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2578625.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 936760.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 393840.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FSE-PODCA, PROIECT: Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice oferite cetatenilor judetului Iasi, prin dezvoltarea capacitatii de gestionare a informatiei la nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Iasi si facilitarea comunicarii inter-institutionale - PLUS (pRefect, logic, unitar, sistematic), Axa prioritara 2
VI.2) Alte informatii
Desemnarea ofertei castigatoare: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Modalitatea de departajare va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare si nu de cerinte de calificare/selectie.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelorsemnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer