Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transbordare/transvazare marfa in statii de frontiera


Anunt de participare numarul 143699/18.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA''S.A.
Adresa postala: Str. Turda nr. 98, bloc 29A, tronson 4, etaj.1, cam 106, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011333, Romania, Punct(e) de contact: Violeta Ionescu, Tel. +40 372840059, In atentia: Manager Violeta Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 212231850, Adresa internet (URL): www.cfrmarfa.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: transporturi feroviare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii transbordare/transvazare marfa in statii de frontiera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii de transport anexe si auxiliare
Locul principal de prestare: conform tabel din fisa de date, statii de frontiera: Cristesti Jijia, Galati, Halmeu, Dornesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatii de transbordare a marfurilor din vagoanele de marfa de ecartament de 1520 mm in vagoane de ecartament de 1435 mm sau invers, in statiile de frontiera: Cristesti Jijia, Galati Transbordare, Halmeu, Dornesti si efectuarea, la cererea CFR Marfa, a operatiunilor de manipulare si aranjare amarfurilor in cazul expeditiilorde vagoane cu nereguli comerciale, care necesita verificare, in statia de frontiera unde se face transbordarea marfii?, precum si efectuarea prestatiei de transvazare, in statiile de frontiera: Galati Larga, Halmeu, Dornesti, a marfurilor din vagoanele de marfa de ecartament de 1520 mm in vagoane de ecartament de 1435 mm sau inversTABEL 1
Transbordare:
Grupa de marfa/Statia de frontiera/ Cantitatea estimativa(tone/an)/Garantia de participare(lei)Marfuri vrac/
Halmeu/35.100/700
Dornesti/1.000/20Marfuri ambalate/
Cristesti Jijia/4.000/80
Galati TRB/3.000/60
Halmeu/25.000/500
Dornesti/14.000/280Marfuri bucati/
Cristesti Jijia/100/5
Galati TRB/8.000/160
Halmeu /6.000/120
Dornesti/6.000/120Lemn brut/
Halmeu/6.000/120
Dornesti/6.000/120Containere/
Cristesti Jijia/100/5
Dornesti/25.000/500
Galati TRB/2.000/40Transvazare: Grupa de marfa/Statia de frontiera/Cantitatea estimativa(tone/an)/Garantia de participare(lei)Lichide/
Halmeu/1000/20
Dornesti/1000/20
Galati Larga/1000/20
Ofertantul castigator va trebui sa preia in activitate toate marfurile care apar la grupa de marfa licitata, in frontiera respectiva, pe fiecare prestatie in parte.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63110000-3 - Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform tabel 1
Valoarea estimata fara TVA: 3.454 mii lei = 775.134, 65 euro (BNR curs mediu 2012:1 euro= 4, 456 RON).An I de contract :1.710 mii lei(383.752, 24 euro)An II de contract: 1.744 mii lei(391.382, 41)
Valorile estimate s-au determinat luand in calcul volumul de marfuri transbordate/transvazate in perioada ianuarie2012-martie 2013, beneficiarul neangajandu-se sa prezinte acelasi volum de trafic in perioada 2013-2014.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 454, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da. Conform tabel 1.Total transbordare 2830 lei, Total transvazare 60 lei(sau echivalent in Euro la un curs BNR valabil cu 7 zile inainte de data anterioara datei limite de depunere a ofertelor), Garantie de participare, valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin: - scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari- OP in contul: cod IBAN nr. RO43RZBR0000060002129739, deschis la RAIFFEISEN BANK ? Agentia Grivita - este obligatorie mentionarea numarului si a denumirii procedurii pentru care se constituie garantia;Ordinul de Plata se va emite astfel incat la data limita de depunere a ofertelor, suma reprezentand garantia de participare sa apara in extrasul de cont al organizatorului.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, conform prevederilor de mai sus, vor fi respinse si returnate nedeschise.AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 10 zile de la semnarea contractului.Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art.88 din HG nr.925/2006, in baza cererii depuse de agentul economic.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului1.Decl pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modif si completarile ulterioare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3. Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010;5.Decl pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Alexandru Dragos Draghici ? DIRECTOR GENERAL, Ionel Voicu - DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC, Ion Constantinescu ? MANAGER TEHNIC, Denisa Filipescu - DIRECTOR GENERAL ADJ VANZARI PRODUCTIE; Suzana Craita Traciuc ? DIRECTOR DAJRU; Ion Soare ? Consilier Departament VANZARI Productie; Gheorghe Necula - DIRECTOR TRAFIC EXPLOATARE; Liviu Jan Caloian ? Director Comercial ; Elisabeta Stanculescu ? MANAGER CONTRACTE;Violeta Ionescu ? MANAGER ACHIZITII, VALORIFICARI RESURSE, ADMINISTRATIV; Victor Nicolescu ? Sef Oficiu Trafic;In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractat si/sau tert sustinator).
Da. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
1. Pentru persoane fizice/juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Acesta va cuprinde informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta in: original/copie legalizata.2. Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale, din care sa reiasa ca cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;
- Informatii privind bonitatea firmei;
- Bilantul contabil la 31.12.2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2011, insotit de confirmarea depunerii acestuia.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista a principalelor servicii prestate efectuate in ultimii 3 ani - ;b) Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice,
c) Declaratie pe proprie raspundere referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat in ultimele 12luni;
d) Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul precizeaza ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, .III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului, - Declaratie pe propria raspundere referitoare la masurile de protectie a mediului.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la masurile de protectie a mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a-se va anexa minim 1 contract si o recomandare emisa de beneficiarii la care se face referired- cf.art. 34, alin 2 din OUG 34/2006)pentru legislatia in vigoare se va consulta site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse(: www.mmssf.ro)2.3.b)Certificat valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca prestatorul are implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent;emise de organisme acreditate, Documente care confirma certificarea sistemului calitatii -Declaratie pe propria raspundere referitoare la masurile de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 7
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
sntfm central03/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2013 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei si imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Orice oferta cu valabilitate pe o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Note: a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatea Contractanta daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c) ofertantul care nu este de acord cu prelung perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Limba de redactare a documentatiei de calificare si a propunerii tehnice si financiare ? Romana.Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.In cazul contestatiilor depuse, in conformitate cu prevederile legale, in masura in care Consiliul national de Solutionare al Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului suma corespunzatoare din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, conform prevederilor art. 278 alin.1*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la prestatorul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in functie de evolutia activitatii feroviare si in conformitate cu prevederile legale in vigoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atacTermenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTFM CFR Marfa SA - Directia Juridica
Adresa postala: Directia Juridica a SNTFM CFR Marfa SA Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, etaj 6, aripa Dinicu Golescu, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 0372.840.044., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0372840044, Fax: +40 0212251113
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2013 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer