Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transport carbune energetic cu mijloace auto si impingere la masina de preluat


Anunt de participare (utilitati) numarul 144061/01.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala ce desfasoara activitati relevante in domeniul ENERGIE
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii transport carbune energetic cu mijloace auto si impingere la masina de preluat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Intre Cariera BERBESTI si Depozitele de carbune ale CET GOVORA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportarea a 600 000 tone carbune energetic cu mijloace auto de la Cariera BERBESTI, la Depozitul S.C. CET Govora S.A. intreaga cantitate de carbune transportata va fi impinsa de la locul de descarcare la masina de preluat, se va efectua amestecul carbunelui cu biomasa si impingerea amestecului pana in zona masinilor de preluat carbune conform cerintelor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Transportul se realizeaza pentru o cantitate de 600 000 tone de la Cariera BERBESTI, la Depozitul S.C. CET Govora S.A, pe ruta aleasa de prestator si intreaga cantitate de carbune transportat va fi impinsa de la locul de descarcare la masina de preluat conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 13, 201, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare = 264 000 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 60 zile de la data limita de primire a ofertelor si trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO45RNCB 0263006180570001 deschis la BCR Valcea; avand ORC : J 38/683/1997 si CIF :10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii. NOTA: Potrivit prevederilor articolului 17 aliniat 3) si aliniat 4) si art. 18 din HG 1660/2006, dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare, va transmite acest document in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de primire a ofertelor. Echivalenta leu/valuta se va raporta la cursul comunicat de BNR la data publicarii Invitatiei de Participare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, suma calculata in conditiile prevazute de art.278 indice 1, din OUG 34/2006, in situatia in care CNSC va respinge contestatia ca fiind nefondata, sau in cazul renuntarii la contestatie. Garantia de buna executie 5% fara TVA din valoarea contractului atribuit si se constituie in termen de 10 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, de o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform HG 1045/2011, care devine anexa la contract. Ofertantul are obligatia de a mentiona in Formularul 10B, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (completare Formular 1)2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (completare Formular 2)3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independent (completare Formular 3)4. Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69ยน*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General ?dr. Ing. Mihai BALAN; Director Tehnic Calitate -ing. Ludovic ZELICI; Director Economic ? ec. Constantin LAPADAT; Sef Divizie comerciala ? ing. Cito DRAGAN ; Compartiment juridic ? cons. jr. Rada DUMITRU;Sef Serviciul Financiar - ec. Daniel ILINCA; Sef Serviciu Marketing ? ec.Nicoleta MILITARU; Serviciul Marketing ? ing. Dumitrescu LAVINIA; Sef Serviciul Achizitii Publice ? ing. Livia COCLET; Serviciu Achizitii Publice ? ing. Mihai Birzan (completare Formular 4)NOTA : Formularele 1, 2, 3 si 4 se gasesc in sectiunea FORMULARE 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial; in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va transmite autoritatii contractante documentul solicitat la aceasta cerinta in original sau in copie legalizata.
2.Licenta de transport auto marfuri eliberata de Autoritatea Rutiera Romana ?A.R.R. necesara desfasurarii activitatii de transport marfuri cu mijloace auto, in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita de primire a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, raportati la data limita de primire a ofertei.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani , (respectiv ani 2012, 2011 si 2010)sa fie de minim 8 400 000 lei, (sau echivalent in Euro)
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 5 din sectiunea FORMULARE, cu semnatura in clar a reprezentantului legal al ofertantului
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara:
1. Ofertantul va prezenta o lista a ?Principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani? (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de primire a ofertei), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, cod CPV indiferent daca acestia din urma sunt autoritati cont ractante sau clienti privati;
2. Ofertantul va prezenta cel putin un document/ contract /proces verbal de receptie, care sa confirme ca ofertantul a prestat cel putin un serviciu similar, avand ca obiect servicii transport carbune energetic cu mijloace auto in valoare de minim 8 400 000 lei
Modalitatea de indeplinire
1.Se va completa Formularul 6S ?Declaratie privind lista principalelor prestarii de servicii in ultimii 3 ani din sectiunea FORMULARE,
2.Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? pentru cel putin un un document/ contract /proces verbal de receptie, care sa confirme ca ofertantul a prestat cel putin un serviciu similar, avand ca obiect servicii transport carbune energetic cu mijloace auto in valoare de minim8 400 000 lei
Informatii privind dotarile tehnice cu utilaje, instalatiisi echipamente tehnice necesare pentru prestarea serviciului.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la mijloacele auto de transport, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestarii servicii aflate in dotare proprie, inchiriere sau alte mijloace de punere la dispozitie- mijloace auto de transport- un buldozer pe senile- un incarcator frontal cu cupa de minim 3, 2mc- automacara de minim 60 tone- trailler
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8 din sectiunea FORMULARE,
Informatii privind personalul angajat, cadrele de conducere, personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii, responsabil pentru indeplinirea contractului de prestarii servicii.
1.O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de primire a ofertei)
2.Certificat de pregatire profesionala a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport de marfuri.
Modalitatea de indeplinire
1.Completare Formular 7 din sectiunea FORMULARE, 2. Certificat de pregatire profesionala a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport de marfuri in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? valabila la data limita de primire a ofertelor
Ofertantul va prezentarea unui document prin care face dovada asigurarii parcarii mijloacelor de transport auto in locuri special amenajate, pe perioada in care nu se efectueaza transportul carbunelui.
Modalitatea de indeplinire
Document prin care face dovada asigurarii parcarii mijloacelor de transport auto in locuri special amenajate, pe perioada in care nu se efectueaza transportul carbunelui
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul
Informatii privind partile din contract indeplinite de subcontractanti.
Modalitatea de indeplinire
Se va completare Formular 12 G din sectiunea FORMULARE.Se va prezenta Acord de subcontractare din care sa rezulte informatii privind partile din contract indeplinite de subcontractanti, daca este cazul.Subcontractantii vor completa formularul 3 si formularul 5 din sectiunea FORMULARE.
Informatii privind asocierea sa contina cel putin:
-Lista tuturor asociatilor
-Nominalizarea liderului de asociatie
-Clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea
contractului
Modalitatea de indeplinire
In situatia de asociere a doi sau mai multi operatori economici, in
documentele de calificare va fi prezentat:
1.ACORD DE ASOCIERE, in original, intocmit conform formularului 22 din sectiunea FORMULARE.
Nota :1. Acordul de asociere va fi legalizat notarial, inainte de incheierea contractului.
2. Imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie de a reprezenta asociatia si a semna documente in numele acesteia
3. Fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului.
Standarde de asigurare a calitatii/ alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008 , sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificatele emise de organisme autorizate / alte documente edificatoare care sa ateste ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008, sau echivalent.
Informatii privind masurile de protectia mediului si standarde /alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management de mediu ce indeplineste cerintele lui ISO 14001 / 2004, sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificatele emise de organisme autorizate/ alte documente edificatoare , care sa ateste ca detine un sistem de management de mediu ce indeplineste cerintele lui ISO 14001 / 2004, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Indeplinirea cerintelor de calificare in functie de modul de prezentare a ofertelor: Oferta individuala/Oferta comuna ? cu sau fara sustinere / cu sau fara subcontractare vor avea in vedere Anexa 2 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP disponibil pe site www.anrmap.ro ? Sectiunea LegislatieIMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru toate cerintele prevazute la art. 16 alin.(2) din Legea nr.346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cu conditia prezentarii ?Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM? ( Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/ 2004);Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar instalarea unui program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)In situatia in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noipreturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conformitate cele prevazute la cu art. 2562litera a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250-733601, Fax: +40 0250-732890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer