Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii transport medicalizat si nemedicalizat pentru pacienti, altele decat cele de urgenta.


Anunt de participare numarul 86778/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Rm.ValceaCalea lui Traian nr.201 Jud. Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achititii Oprea Angela, Tel.0250/748001/int.318, In atentia: Voicu Dan, Email: [email protected], Fax: 0250/746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii transport medicalizat si nemedicalizat pentru pacienti, altele decat cele de urgenta.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: spitalul Judetean Urgente valcea
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii transport medicalizat si nemedicalizat pentru pacienti, altele decat cele de urgenta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85143000-3 - Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1 Garantie de participare 4000 lei , garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Veniturii proprii C.J.A.S. valcea.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractareAsociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in art 181 al OUG nr 34/2006, certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contribuieti pentru asigurari sociale de stat - original sau copie legalizata, certificat constataor emis de Oficiul registrului, copie dupa actul constitutiv, autorizatie de functionare emisa de MSP, copie autorizatia sanitara de functionare vizata la zi, standardede calitate ISO/echivalent, documente din care sa rezulte autorizare d.p.d.v. ala securitatii muncii si protectiei mediului; doc.sa ateste autorizrea si acreditare ofertantului care face obiectul prezentei proceduri de achizitie de servicii inclusiv doc.care sa ateste asigurea de raspundere civila privind persoanele transportate cu fiecare mijloc de transport destinate prestarii acestor servicii, a ofertantului, raspundere civila auto fata de terti.Certificat de management al calitatii ISO 9001, 13485 sau alt certificat echivalent.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, bilantul contabil la data de 31.06.2009, vizat si aprobat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind serviciile -transport medicalizat si nemedicalizat , in ultimii 3 ani, documente constatoare de la cel putin 3 beneficiari, din care sa rezulte modul de indeplinirea obligatiilor contractuale, certificat de management ISO 9001/13485 sau alt certficat, documente care rezulta autoizare d.p.d.vedere al securitatii muncii si protectia mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S8-010006 din 14.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2009 11:00
Locul: sediul spitalului.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleus nr.6 Sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/31/04642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala: str.Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 2540, Romania, Tel.0248219374, Email: [email protected], Fax: 0248223828
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul jurdic
Adresa postala: Mun.Rm.Valceastr. calea lui Traian nr.201, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240277, Romania, Tel.0250/748001, Email: [email protected], Fax: 0250/746989, Adresa internet (URL): www.sjv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer