Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transport pacienti dializati


Anunt de participare numarul 134297/27.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA
Adresa postala: Mun.Rm. Valcea Str. Calea lui Traiannr.201, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240 277, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 25074001/318, In atentia: Oprea Angela, Email: [email protected], Fax: +40 250746989, Adresa internet (URL): http: //www.sjv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii transport pacienti dializati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii transport pacienti dializati de la domiciliul acestora la statia de Hemodializa a Spitalul Judetean de Urgenta Valceasi inapoi la domiciluil acestora
- Ttransportul pacientilor dializati se va efectuape razaJud. Valcea conform traseelordatelor si orelor specificate in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85143000-3 - Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala, denumirea serviciilor precum si specificatiile tehnice se regasesc descrise in mod detaliat in cuprinsul caietului de sarcini, si/sau specificatii in anexa Bla prezenta fisa de date a achizitiei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 456, 840 si 680, 400RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea suplimentarii, prin acte aditionale
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 9 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei.--Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, ordin de plata incontul: RO21TREZ6715006XXX006481, deschisla TrezoreriaMun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589, plata cu chitanta prin casieriaautoritatiicontractante, sau orice forma de plata agreata de ofertant.? Formular 12-Lipsa garantiei de participare, la data si ora limita pentru deschiderea ofertelorva conduce la eliminarea ofertantului.Documentul ce constituie dovada achitarii garantiei de participare se va anexa la vedere la oferta depusalasediulu autoritatii contractante din Str. Calea lui T raian nr.201, Biroul Achizitii Publice, pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei.-Cuantumul garantiei de participare este detaliat in anexa B-I.M.M.-urile beneficiaza de reducere 50% din cuantumul de garantie de participare cu conditia demonstararii ca se incadreaza, in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, prin prezentarea modelului de formular nr.13 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5% din valoarea contractului si poate fi constituita prin; scrisoare de garantie bancara, - instrumente de garantare emise de societati de Asigurari, OP in contul spitalului RO21TREZ6715006XXX006481TrezoreriaMun.Rm.Valcea OP in contul spitalului RO21TREZ6715006XXX006481TrezoreriaMun.Rm.Valcea, chitanta de depunere numerar la casieria spitalului, sau prin orice alte forme de plata, in favoarea Autoritatii contractante. DOVADA constituirii garantiei de buna executie se va prezenta la sediul autoritatii contractante , la data si ora precizate, de aceasta in adresa de comunicare la rezultatul procedurii. formular nr.14
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 1
(Persoanece detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv)
1. Manager-SalisteGeorgeta2.Director Financiar Contabil- Cretulescu Mihaita3.Director Medical ? Dr. Badea Letitia. Certificat constatatoremis de ONRC
Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2011Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelorservicii de transport pacienti dializati inultimii 3 aniDocumente din care sa rezulte ca autovehiculele utilizate in derularea contractului sunt omologate ca Ambulanta Tip A2 : Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului .Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice pentru realizarea contractului de serviciiObligatoriu minim 4ambulante TIP- A2.Asigurarea de Raspundere Civila privind persoanele transportate cu fiecare mijloc de transport destinate prestarii acestor servicii, a ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2012 11:00
Locul: Sediul Spitalului Judetea de UrgentaMun.Rm.Valceastr.Calea lui Traian nr.201 Jud. Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si ofertanti./membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2012 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer