Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transport pe calea ferata carbune tip lignit, de la punctele de expeditie ale furnizorului de carbune, respectiv Statia C.F.Berbesti si Statia C.F.Alunu pana la Antestatia C.F. CET Govora


Anunt de participare (utilitati) numarul 149298/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala ce desfasoara activitati relevante in domeniul ENERGIE
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii transport pe calea ferata carbune tip lignit, de la punctele de expeditie ale furnizorului de carbune, respectiv Statia C.F.Berbesti si Statia C.F.Alunu pana la Antestatia C.F. CET Govora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: Pe caile ferate de la punctul de expeditie al furnizorului de carbune, respectiv Statia C.F. Berbesti / Statia C.F.Alunu pana la Antestatia C.F. CET Govora
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transport pe calea ferata carbune tip lignit, de la punctele de expeditie ale furnizorului de carbune, respectiv:
Lot 1: Statia C.F. Berbesti pana la Antestatia C.F. CET Govora;
Lot.2: Statia C.F. Alunu pana la Antestatia C.F. CET Govora;
conform cerintelor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate estimata de carbune care urmeaza sa fie livrata si transportata pe cai ferate la S.C. CET Govora S.A este de:
- Pentru Lot 1. = 1.200.000 tone/an pe relatia Statia C.F. Berbesti pana la Antestatia C.F. CET Govora;
- Pentru Lot 2. = 1.200.000 tone/an pe relatia Statia C.F. Alunu pana la Antestatia C.F. CET Govora;
conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 46, 620, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare Lot 1 = 229.800 lei; Valoarea garantiei de participare Lot 2 = 236.400 lei, perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 60 zile de la data limita de primire a ofertelor si trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO45RNCB 0263006180570001 deschis la BCR Valcea; avand ORC: J38/683/1997 si CIF: 10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. NOTA: Potrivit prevederilor articolului 17 aliniat 3) si aliniat 4) si art. 18 din HG 1660/2006, dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.Daca garantia este constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se va transmite acest document in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de primire a ofertelor. Echivalenta leu/valuta se va raporta la cursul comunicat de BNR la data publicarii Anuntului de Participare. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, suma calculata in conditiile prevazute de art.278 indice 1, din OUG 34/2006, in situatia in care CNSC va respinge contestatia ca fiind nefondata, sau in cazul renuntarii la contestatie. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului atribuit (fara TVA)si se constituie in termen de 10 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catreo societate bancara, sau decatre o societate de asigurari, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform HG 1045/2011, care devine anexa la contract. Ofertantul are obligatia de a mentiona in Formularul 10B, modul de constituire al garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (completare Formular 1);
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 (completare Formular 2);
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (completare Formular 3);
4. Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69ยน*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General - Dr. ing. Mihai BALAN; Director Economic - ec. Constantin LAPADAT; Sef Divizie comerciala - ing. Cito DRAGAN; Compartiment juridic - cons. jr. Radu TENEA; Sef Serviciul Financiar - ec. Daniel ILINCA; Sef Serviciu Marketing - ec.Nicoleta MILITARU; Sef Serviciul Achizitii Publice - ing. Livia COCLET; Serviciul Achizitii Publice - ec. Mihai-Aurel AL MARIEI, (completare Formular 4);
- NOTA: Formularele 1, 2, 3 si 4 se gasesc in sectiunea FORMULARE. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial; in copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de primire a ofertei. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va transmite autoritatii contractante documentul solicitat la aceasta cerinta in original sau in copie legalizata.
Licenta de transport feroviar de marfuri, in copie legalizata, valabila la data deschiderii ofertelor.
Certificate de siguranta (Partea A si Partea B), in copii legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Informatii generale, inclusiv media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2011 si 2010.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, (respectiv ani 2012, 2011 si 2010) sa fie de minim 40.000.000 lei/lot, (sau echivalent alta valuta).
Ofertantul va prezenta: a) ?Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala?;
b) Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), inregistrate si vizate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare.
Bilanturile contabile inregistrate la organele competente trebuie prezentate astfel: pentru pers. fizice/juridice romane in copie; pentru pers. fizice/juridice straine in copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
NOTA: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formular 5 din sectiunea FORMULARE, cu semnatura in clar a reprezentantului legal al ofertantului.
In cazul unei asocieri se va prezenta si Anexa Formularului nr. 5 completata in numele operatorului economic si semnata de catre reprezentantul legal al acestuia.
2) Copii ale bilanturilor sau extrase din bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati (2010, 2011, 2012).Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara:
CERINTA 1: Ofertantul va prezenta o lista a ?Principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani? (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de primire a ofertei), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;CERINTA 2: Ofertantul va prezenta a cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca ofertantul a prestat cel putin un serviciu, avand ca obiect servicii transport feroviar de marfuri, pentru o cantitate de minim 1.200.000 tone nete pe parcursul unui an calendaristic pentru fiecare lot ofertat.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va completa Formularul 6S ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din sectiunea FORMULARE;2. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte ca ofertantul a prestat cel putin un serviciu, avand ca obiect servicii transport feroviar de marfuri, pentru o cantitate de minim 1.200.000 tone nete pe parcursul unui an calendaristic pentru fiecare lot ofertat.
Informatii privind dotarile tehnice cu utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru prestarea serviciului.
CERINTA 3: Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice, utilajele si instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestarii servicii aflate in dotare proprie, inchiriere sau alte mijloace de punere la dispozitie.
Modalitatea de indeplinire
3. Se va completa Formular 8 din sectiunea FORMULARE.
Informatii privind personalul angajat, cadrele de conducere, personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii, responsabil pentru indeplinirea contractului de prestarii servicii.
CERINTA 4: Declaratie de disponibilitate pentru persoanele implicate in prestarea serviciului pe durata derularii contractului.
Modalitatea de indeplinire
4.Completare Formular 7 din sectiunea FORMULARE.
Standarde de asigurare a calitatii/ alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezentacopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificatele emise de organisme autorizate/ alte documente edificatoare care sa ateste ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008, sau echivalent.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Informatii privind masurile de protectia mediului si standarde /alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management de mediu ce indeplineste cerintele lui ISO 14001/2004, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificatele emise de organisme autorizate/ alte documente edificatoare, care sa ateste ca detine un sistem de management de mediu ce indeplineste cerintele lui ISO 14001/2004, sau echivalent.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.04.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Indeplinirea cerintelor de calificare in functie de modul de prezentare a ofertelor: Oferta individuala/Oferta comuna ? cu sau fara sustinere / cu sau fara subcontractare vor avea in vedere Anexa 2 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP disponibil pe site www.anrmap.ro ? Sectiunea Legislatie IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru toate cerintele prevazute la art. 16 alin.(2) din Legea nr.346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cu conditia prezentarii ?Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM? ( Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/ 2004);Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar instalarea unui program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);In situatia in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conformitate cele prevazute la cu art. 256 indice 2 litera a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor, nr.1, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250733601, Fax: +40 0250732890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 09:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer