Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii transport public de persoane prin curse regulate speciale (transport salariati) pe rutele: Hunedoara - Termocentrala Mintia , tur- retur si Brad-Termocentrala Mintia ,tur - retur


Anunt de participare (utilitati) numarul 148390/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, In atentia: Iovan Dumitru, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii transport public de persoane prin curse regulate speciale (transport salariati) pe rutele: Hunedoara - Termocentrala Mintia , tur- retur si Brad-Termocentrala Mintia , tur -retur
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Deva , cu sediul in Loc Mintia, Str. Santierului Nr.1
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 380, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii transport public de persoane prin curse regulate speciale (transport salariati) pe rutele: Hunedoara - Termocentrala Mintia , tur- retur si Brad-Termocentrala Mintia , tur -retur
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii transport public de persoane prin curse regulate speciale (transport salariati) pe rutele: Hunedoara - Termocentrala Mintia , tur- retur si Brad-Termocentrala Mintia , tur -retur conform documentatiei.
Valoarea estimata fara TVA: 380, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 5.000 lei, (Pentru garantii in valuta - data echivalentei in lei la cursul BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si se va constitui conf.art.86 din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul punctului de lucru din Mintia, str.Santierului, nr.1, jud.Hunedoara pana la data limita de deschidere a candidaturilor. In cazul in care, garantia de participare se constituie in alta moneda, se va lua in considerare cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturii cu 5 zile. Contul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, Cont RO53CECEHD0130RON0574338 deschis la CEC BANK Deva. In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine contestatarului 3800 lei, din garantia de participare, retinerea se va face in conformitate cu prevederile art. 278^1, alin. (1), lit. a), din OUG 34/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Se va constitui in conformitate cu prevederilor art 89 alin. (2) prin oricare dintre formele de la articolul 90 alin.(1)-(3)si in functie de valoare de la articolul 90 alin.(1)-(2) din HG nr 925/2006, tinand cont si de prevederile HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006(Formular 12A)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006(Formular 12B)
-Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta(Formular A104)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006(Formular A106)
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la taxele locale din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11alin (4) din HG 925/2006. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).
(Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul, neprezentarea certificatelor mentinate anterior duce la excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului
Toate informatiile din certificatele/documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.ATENTIE!Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt :
Director General-Daniel AndronacheDirector General Adjunct Divizie Energetica ? Sandru Florian IoanDirector Comercial? Vasile Gabriel GiurgiuDirector Economic ? Maria CiobanuSef Serviciu Achizitii ? Elisabeta PogocsanSef Serviciu Administartiv ? Iovan Dumitru Pentru ofertantii romani se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.
a. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Toate informatiile din certificatele/documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.-Licenta de transport persoane conform Ordin nr. 980/2011
Ofertantul va face dovada existentei licentei de transport persoane, valabile la data limita de primire a ofertelor, prezentate in copie, semnate si stampilate cu mentiunea , ,conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Copie conforma licenta de transport conform Ordin 980/2011
Modalitatea de indeplinire
Copie conforma a licentei de transport.
? Declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (for-mular A 108);Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj, instalati, echipamente tehnice, are posibilitatea prezentarii unui contract / precontract de inchiriere sau a unui angajament.
Modalitatea de indeplinire
for-mular A 108
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 10:00
Locul: S. Complexul Energetic Hunedoara, Sucursala Electrocentrale Deva, Loc. Mintia str.Santierului nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Vor fi preselectati toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta demareaza o singura procedura de achizitie in vederea incheierii unui Acord Cadru cu un singur prestator. In cazul in care se constata ca daca pe primul loc sunt mai multe oferte, se va alege castigatoare oferta cu pretul cel mai mic; daca si preturile sunt egale, se va solicita reofertarea financiara in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Numarul de operatori economici preconizat este de minim 3.Vor fi preselectati toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare. Valabilitatea ofertei este de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a candidaturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: Str. Paroseni Nr.20, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 337532, Romania, Tel. +40 254570790
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer