Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric


Anunt de participare (utilitati) numarul 144497/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Baican, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In laboratoarelede incercari autorizate ale prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 284, 400 si 575, 850RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se estimeaza ca se vor incheia 3 contracte subsecvente anuale , egale, primul contract subsecvent se va emite concomitent cu semnarea acordului cadru, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent fiind de 191950 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii verificari echipamente individuale de protectie aflate in exploatare, impotriva riscului electric
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71631000-0 - Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
acord cadru: cantitate minima=9240 buc, cantitate maxima =18672 buccel mai mare contract subsecventcantitate minima=3080 buc, cantitate maxima =6224 buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 284, 400 si 575, 850RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantum6334 RON(3167 pt.IMM)2.garantia de participare este irevocabila. 3.valabilitate: cel putin 90 zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertei 4.mod constituire: a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, ?conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b)prin virament, (O.P.confirmat de banca )in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA : RO33 CITI 0000 0007 6002 3019, deschis la CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC. ROMANIA;cod SWIFT : CITIROBU 5.se prezinta in original, in limba romana, cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. 6.neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei conform art.33, alin(3), lit.b) din OUG 34/2006, 7.autoritatea contractanta va retine garantia de participare in situatiile prevazute la art.87 alin.(1) lit.a) si c) din HG 925/2006 8.cuantum ce se va retine, in conditiile art.278¹ alin.1 lit.a) din OUG34/2006:4355, 85 RON 9.echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile cuantum :10% (5% pentru IMM-uri) din val.contr.subsecvent, fara TVA. 2.valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent. 3.modul de constituire: a)prin retineri succesive din sumele dat.pt.fact.partiale;intrucat aut.contr. este op. ec cu capital majorit.privat si achiz.este din surse proprii, contractantul are oblig.de a deschide un cont la disp.a.c., la o banca agreata de parti, a unei sume initiale de 0.5% din val.ctr.subs., in max.15 zile de la semnare, urmand ca pe parc.indepl.contr.subs., aut.contr. sa alim. acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la cuantumul stabilit; sau b)instr.de garant.emis in cond legii de o societ.bancara./societ.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin.(2)?(4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse (surse proprii)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular F1.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006-Formular F2.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006-Formular F2.2Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular F2.3Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Director General -Fanizzi GiuseppeDirector Achizitii ?Trofin CosminPresedinte comisie evaluare-Baican AdrianaMembru comisie evaluare- Alexe AdinaMembru comisie evaluare- Tauru Maria
Membrude rezerva comisie evaluare-Ivanescu Ana Roxana
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Formular F2.4Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, cu respectarea Ordinului MFP nr.752/2006, privind procedura de eliberare a certificatelor fiscale.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul)-Formular F2.5 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata , sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, caz in care, pentru conformitate, autoritatea contractanta v-a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea certificatului emis de ORC, in original sau copie legalizata .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator .Pentru persoane juridice straine, documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident .Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in ac docum.sunt valabile/reale la data lim de depunere a ofertei.2.Prestatorul trebuie sa detina si sa prezinte atestat ANRE, tip A, incercari de echipamente si instalatii electrice , conform Ordinului ANRE nr.23/2013 valabil la data limita de depunere a ofertei.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati sau subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze integral partea de contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala (2010, 2011, 2012) Nivel specific minim necesar : media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie de minim: 383900 RON (191950 RON, pentru IMM) Conversia leu-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2010-1 euro =4, 2099 RON; 2011-1 euro =4, 2379 RON; 2012-1 euro =4, 4560 RON ; Conform art.186 alin 2 din OUG 34/2006, daca ofertantii isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantilor resursele financiare invocate; persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1) si d). Conform art.185 din OUG34/2006, pentru demonstrarea situatiei economico -financiare se prezinta documente relevante.: declaratii bancare/bilant contabil/extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare
Modalitatea de indeplinire
Formular F3 declaratii bancare/bilant contabil/extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii (daca este cazul) criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale(inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociatie de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul asociatii declara in Acordul de asociere prezentat la deschiderea ofertei. Conform art.190 alin. 2 din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta, are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prez unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica , prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Formularul F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul ) In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract , are obligatia de a preciza : a.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total contract de achizitii. b.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, c.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora d.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract, daca sunt prezentate documente in acest sens conform art.11 alin.7 din HG925/2006 e.Subcontractantii vor pune la dispozitie lista resurselor materiale si umane
Modalitatea de indeplinire
Formularului F8, acreditare RENAR sau echiv pentru laborator de incercari
?Declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Nivel specific minim necesar: Ofertantul va face dovada ca are capabilitatea tehnica pentru prestarea serviciilor cuprinse in caietul de sarcini .b.1.Spatii tehnologice /netehnologice?Sediul social, sediu servicii functionale?Laborator masurari/incercari electrice acreditat, conform SR EN ISO CEI 17025:2005, pentru urmatoarele incercari :
-masurarea tensiunii de prag
-incercarea dielectrica cu tensiune alternativa?Magazii unelte, scule, dispozitve si DMM-uri. b.2.Unelte, scule, dispozitive ?Truse de scule(electrician, mecanic) ?Unelte portabile b.3.Dispozitive de masura ?Megohmetre de 500-5000 V; ?Voltmetre de c.a. 0÷400 V ; ?Ampermetre de c.a.0÷50 A; ?Truse de curent ;
Modalitatea de indeplinire
Formular F7 ?Declaratie privind dotarea tehnica;
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Nivel specific minim necesar: Ofertantul va face dovada urmatoarei structuri minime de personal, cu urmatoarea calificare : Personal tehnic ?Conducator tehnic - 1 persoana, studii superioare in specialitatea energetica/electrotehnica /electromecanica.sau electrician autorizat gradul IVB(Ord.ANRE 23/2013), grupa III NSSM(IPSSM-01/2007);
?Responsabil de lucrare -1 persoana, studii superioarein specialitatea energetica/electrotehnica /electromecanica, grupa III NSSM(IPSSM-01/2007), ?Sef lucrare- 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica/electrotehnica /electromecanica/instalatii sau electrician autorizat gradul IVB(Ord.ANRE 23/2013), grupa III NSSM(IPSSM-01/2007)?Responsabil cu managementul calitatii -1 persoana cu studii superioare/medii instruita in domeniul calitatii si mediului-prin cumul de functii ?Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului- 1 persoana, instruita periodic in acest domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/medii, in specialitatea energetica/electrotehnica/electromagnetica, grupa III NSSM( IPSSM 01/2007)- prin cumul de functii /prin contract. Personal de executie Prestatorul va da o declaratie pe propria raspundere ca dispune de personal de executie suficient numeric si pregatit profesional pentru prestarea volumului de servicii ofertat
Modalitatea de indeplinire
Formular F6-Declaratie privind asigurarea cu personal, atestate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Nivel specific minim necesar Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document/certificat sau de un numar de maxim 3 documente /certificate , emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau client beneficiar privat prin care se confirma prestarea serviciilor similare in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, 191950 lei. Conversia leu-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2010-1 euro =4, 2099 RON 2011-1 euro =4, 2379 RON 2012-1 euro =4, 4560 RON
Modalitatea de indeplinire
Formular F5- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ; documente/certificate emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau client beneficiar privat
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile la prima etapa a procedurii. a)elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul b)informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: -Durata rundei de licitatie electronica va fi de: -1 zi lucratoare -1 runda - licitatia electronica nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiei c).informatiile care urmeaza sa fie puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile : la momentul publicarii licitatiei electronice, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, d).conditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze : -licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului -Se va utiliza pasul de licitare -Valoarea procentuala a pasului de licitare minim este de 0, 25% din valoarea estimata e).informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitati concrete de realizare a conectarii: operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA9/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 12:00
Locul: sediul ENEL SERVICII COMUNE SA , BUCURESTI, str. Ion Mihalache , nr.41-43, sector 1, Serv Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati. Daca pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut, fara insa ca ofertantii clasati pe locurile anterioare sa fie afectati.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul ecomonic clasat pe locul anterior. Acord cadru cu maxim 3 operatori economici.In conformitate cu art 192 alin(2)din OUG 34/2006, autoritatea contractanta are dreptul (si nu obligatia) de a atribui contracte de achizitie publica subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici, fara reluarea competitiei, astfel ca autoritatea contractanta a optat sa incheie acordul cadru fara reluarea competitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 (2) din OUG 34/2006, persoanele vatamate pot sesiza CNSC, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al aut.ctr. considerat nelegal/data publicarii documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer