Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii veterinare


Anunt de participare numarul 119989/23.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Caras-Severin
Adresa postala:  str.Timisorii, nr.15, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320232, Romania, Punct(e) de contact:  Cosmin Macarie, Tel. 0255-231004, In atentia:  Compartiment Achizitii, Investitii, Administrativ si Patrimoniu, Email:  [email protected], Fax:  0255-230041, Adresa internet (URL):  http: //www.ansvsa.ro/?pag=580&jud=Caras-Severin, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Pe raza a 15 CSVA-uri din Judetul Caras-Severin, Romania
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 4, 746, 452RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anul1:27.06-31.12.2011;Anul2:01.01-31.12.2012;Anul3:01.01-31.12.2013;Anul4:01.01-31.12.2014. Val. estim. pentru fiecare din cei 4 ani(CSVA / RON): Caransebes/55599;Paltinis/111292;Otelu Rosu/50217;Teregova/167895;Slatina Timis/76516;Zorlentu Mare/77559;Brebu/68935;Cornereva/207404;Sacu/34582;Berzasca/84217;Moldova Noua/43911;Goruia/55381;Pojejena/59198;Copacele/48807;Bozovici/45100
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actiuni sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii veterinare pe raza a 15 CSVA-uri din Judetul Caras-Severin
Valoarea estimata fara TVA: 4, 746, 452RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 27.06.2011 pana la 31.12.2014
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
NU ESTE CAZUL
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri publice de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditii pentru toate loturile.
a)Declaratie pe propria raspundere privind situatia personala a operatorului economic participant la procedurab)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul ofertantului ( in termen de valabilitate, prezentat in original sau legalizat notarial )
c)Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal pentru persoanele fizice/ juridice romane sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitatea cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit pentru persoanele fizice/ juridice straine sau Codul unic de inregistrare din care sa rezulte obiectul de activitate al cabinetului medical veterinar/societatii comerciale, specific acestei achizitii publice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditii pentru toate loturile.
a)Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimul an - bilantul contabil aferent anului 2010, sau, dupa caz, Declaratia speciala privind veniturile realizate ( declaratia 200 ) inregistrata la Administratia Finantelor Publice, sau Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2010 inregistrata la Administratia Finantelor Publice. In cazul persoanelor juridice care nu au depus si inregistrat la Administratia Financiara bilantul contabil la data de 31.12.2010, se accepta si bilantul contabil la data de 30.06.2010. Pentru persoanele fizice/ juridice straine se considera edificatoare documente echivalente emise de autoritatile din tara de origine
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conditii pentru toate loturile. a)Prezentarea documentului solicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conditii pentru toate loturile.
a)Lista principalelor servicii sanitar- veterinare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari
b)Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Se va completa si prezenta anexa nr. 15 atasata prezentei fise de date a achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conditii pentru toate loturile. a) Prezentarea documentului solicitat b) Minim o persoana responsabila pentru indeplinirea contractului va fi medic veterinar cu atestat de libera practica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Legea 160/ 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar: HG 2/ 2010 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Veterinari si a Statutului mediclui veterinar si pentru aprobarea Codului de deontologie medicala veterinara
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5287 / 18.04.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.08.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2011 10:00
Locul: Str.Timisorii, nr.15, loc.Resita, jud.Caras-Severin, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr.6, Sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Contencios si Administrativ
Adresa postala:  Str.Tepes Voda, nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0256-498054, Fax:  0256-200040
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic DSVSA Caras-Severin
Adresa postala:  Str.Timisorii, nr.15, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320232, Romania, Tel. 0255 231004, Fax:  0255 230041
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.04.2011 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer