Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii veterinare


Anunt de participare numarul 144641/28.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT
Adresa postala: STR. AL.TIPARULUI, NR.12, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610263, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA ALINA BOTEZATU, Tel. +40 233223259, In atentia: Compartiment Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 233226490, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii veterinare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Judetul Neamt, astfel: CSVA Dobreni, CSVA Dochia, CSVA Dumbrava Rosie, CSVA Rediu
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru Circumscriptiile sanitar
veterinare Dobreni, Dochia, Dumbrava Rosie si Rediu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 CSVA Dobreni - 75.177, 00 lei;
Lotul 2 CSVA Dochia - 57.155, 00 lei;
Lotul 3 CSVA Dumbrava Rosie - 72.199, 00 lei;
Lotul 4 CSVA Rediu - 81.270, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 285, 801RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie, conform art.86 alin (1) din HG 925/2006. Pentru IMM-uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50%. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (30 zile).Perioada de valabilitate se va calcula incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Nota: Cand ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare sub forma scrisorii de garantie bancara, acest document trebuie sa fie intocmit conform formularului din Sectiunea III ?Formulare?. 2.Viramentul bancar in favoarea DSVSA NEAMT, se poate realiza in urmatorul cont de virament RO05TREZ4915005XXX000131 deschis la Trezoreria Piatra Neamt.OP reprezentand constituirea garantiei departicipare va fi depus, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor.Operatorul economic va depune diligentele necesare constituirii garantiei de participare. Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata in original, la vedere, in cazul in care aceasta se prezinta sub forma unui instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, iar pentru virament bancar in conditia confirmarii acestuia de catre organismul mai sus mentionat. Aceste dovezi se prezinta pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertei.Oferta va fi respinsa daca nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului fara TVA. Ofertantul castigator, care a facut dovada incadrarii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 2, 5% din pretul contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului va fi in conformitate cu art.90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat insotita de:
- cazier judiciar ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) aoperatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
- cazier fiscal ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul?)
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 (Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) - Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat insotit de:
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa plata obligatiilor sau documente cu care sa faca dovada inlesnirilor la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J. ) - Document semnat, stampilat si inregistrat (original sau copie legalizata, sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul?) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) ( Atat ca P.F. autorizata cat si ca P.J.) din care sa reiasa plata obligatiilor exigibile - Document semnat, stampilat si inregistrat (original sau copie legalizata sau o copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conform cu originalul?) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular);
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din Ordonanta;
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazuite la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz contrar urmand a fi exclusi de la participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
5.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurentPersoanele responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dir.ex. Dr.Sorin Ulea, Dir.Ex.Adj.Dr.Lipan Constantin, Sef SSAMB Sorin Ciuboatriu, Sef BSSACF Dr. Dragos Vasiliu
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Atentie! Nu se folosesc prescurtari.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi mai vechi de 60 de zile calculate pana la data deschiderii ofertelor. 1.Certificat constatator - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte ca informatiile cuprinse in document sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor precum si faptul ca obiectul de activitate al ofertantului include producerea/comercializarea produselor care fac obiectul cererii de oferta, valabilitatea sediului social la data emiterii certificatului , iar codul CAEN al activitatilor desfasurate de ofertant sa aiba corespondent in obiectul contractului.
Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate furnizarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie prin corespondent in cod CAEN din certificatul constatator.
2. Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, conform art.31, lit.b din Legea 160/1998 republicata ( pentru P.F/ P.J) - Document in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
1. Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
2. Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si subiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara- Fisa de informatii generale ?
Formularul 8 din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani
Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat
Fisa de identificare financiara
Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si
financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din Sectiunea Formulare.
Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare
ofertant asociat.Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi
sustinuta si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre operatorul economic si persoana respectiva, operatorul
economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare
trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm
incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind situatia economico-financiara- Fisa de informatii generale ?Formularul 8 din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat .Utilizarea formularului 8 si formularului 13 din sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie
?conform cu originalul?)
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei,
a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii
Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat si norme P.S.I
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala, comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa prezinte documentele care lipsesc. Se acorda un termen rezonabil de timp, de regulain limita a 24 de ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru medicul veterinar responsabil de indeplinirea contractului1.1. Atestatul de libera practica - Document in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;1.2. Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate pentru - Document in copie cumentiunea ?conform cu originalul?;1.3. Declaratie pe propria raspundere conform careia se cunoaste modul de operare a computerului - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelorPrezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie?conform cu originalul?)Formularul 12 - Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie ?conform cuoriginalul?);Depunerea tuturor documentelor solicitateDocument semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din OUG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Componenta tehnica
60%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2013 10:30
Locul: Sediul DSVSA NEAMT, Al. Tiparului, nr.12, Piatra-Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti ai ANRMAP si UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care apar oferte care intrunesc punctaje egale se va solicita, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertei a ceri propunere financiara are pretul cel mai scazut. Autoritatea contractanta va solicita, in cazul unui pret neobisnuit de scazut, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari cu privire la pretul ofertat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic si Resurse Umane
Adresa postala: Al. Tiparului, nr.12, ,Localitatea: Piatra-Neam, Cod postal: 610263, Romania, Tel. +40 233223259, Fax: +40 233226490
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2013 13:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer