Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii vizibilitate, publicitate, campanii de informare-promovare, diseminare rezultate proiect?, aferente proiectului ?Modernizarea serviciilor publice de informare si relationare cu cetatenii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Socia


Anunt de participare numarul 149231/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Adresa postala: Dem I.Dobrescu nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010026, Romania, Punct(e) de contact: Irina Craciun, Tel. +40 213136267/883, Email: [email protected], Fax: +40 213145294, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii vizibilitate, publicitate, campanii de informare-promovare, diseminare rezultate proiect?, aferente proiectului ?Modernizarea serviciilor publice de informare si relationare cu cetatenii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice?- cod SMIS 13264
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si persoanelor varstnice
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de promovare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
79341100-7-Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
79341400-0-Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 798, 874RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 35.977 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se poate constitui prin oricare din formele prevazute la art 86 alin 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul depunerii unei garantii de participare de catre o asociere, garantia de participare se constituite de catre orice membru al asocierii dar trebuie sa acopere in mod solidar asocierea.Garantia de participare se poate constitui si in cuantum de 50% in cazul in care operatorul economic face dovada ca este IMM, iar in cazul unei asocieri in cazul in care fiecare membru al asocierii face dovada ca este IMM. Garantia de participare se poate constitui si in alta moneda, data la care se va face conversia leu/alta valuta este cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se retine/restituie conform prevederilor art 87, respectiv art 88 din HG 925/2006.In cazul prezentei proceduri sunt aplicabile prevederile art 278indice1 alin 1 si alin 2 din OUG 34/2006 a) Garantia de buna executie a contractului de servicii va fi 10 % din valoarea fara TVA a contractului.b) Modul de constituire - document emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, conform prevederilor art. 90 din H.G. nr. 925 / 2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.c) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, la solicitarea scrisa a prestatorului, in termen de 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de catre prestator.In cazulconversiei valorii garantiei de participare intr o alta moneda se va tine cont de curssul BCR din ziua premergatoare datei limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din FSE 2007-2013, prin PODCA, Axa2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice cu accentual pus pe procesul de descentralizare DMI2.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006, Formular 1 si Formular 1a
Cerinta nr. 2
Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati/ ofertanti asociati/ subcontractanti) completat.Formular2
Lista cu persoanele din cadrul aparatului autoritatii contractante, cu functii de decizie in ceea ce priveste prezentul contract, sunt:
- PETRU RADU PAUN JURA ? Secretar General
- ROMULUS RADU CORNELIU DUMITRIU? Director General Directia Economica si Investitii
- EDUARD CORJESCU ? Director Directia Juridica, Legislatia Muncii si Contencios
- IRINA CRACIUN - Manager de Proiect-Teodor MIHALCEA - Consilier principal S.A.P.I. persoana desemnta pentru introducerea datelor in SEAP
Cerinta nr.3
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original, Formular 3Cerinta nr.4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independent, Formular 4
Cerinta nr.5
1.Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat cu domiciliul / sediul persoana fizica sau juridica in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat in luna anterioara celei in care este data limita de depunere a ofertelor.
2.Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale referitoare la plata datoriilor la bugetul local, in termen de valabilitate ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii la bugetul local in luna anterioara celei in care este data limita de depunere a ofertelor.
3.Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului/ certificat echivalent pentru persoane juridice straine, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelorin original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Prezentare documente doveditoate. Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice romane: 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate alofertantului ( dupa caz, consortiu / asociere) include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca datele din acest document sunt reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor
In cazul consortiului / asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului / asocierii.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Prezentare documente doveditoare.
Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale (MCA) a exercitiului financiar al ofertantului pentru ultimii 3 ani(2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract, respectiv minim 1.798.874 lei.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
In cazul in care candidatura este depusa de o asociere sau un consortiu, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere / consortiu in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatiei sau consortiului desemnat ca lider, precum si fise individuale pentru fiecare membru al consortiului / asocierii, semnate de reprezentantii legali ai fiecaruia, inclusiv liderul.
In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 5Prezentare documente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca a incheiat in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor servicii solicitate similarea caror valoare totala cumulata sa fiecel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract 1.798.874 lei fara TVA realizate la nivelul a maxim 2 contracte sau sa face dovada prin certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiarAstfel operatorul economic trebuie sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar prezentat in original sau copie ?conform cu originalul?, cu semnatura si stampila .In cazul in care candidatura este depusa de un consortiu/asociere, se va prezenta o Lista centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al consortiului / asocierii desemnat ca lider, precum si liste individuale pentru fiecare in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui membru al consortiului / asocierii, inclusiv liderul.
Convertirea in lei pentru ofertantii straini se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respective.
Pentru anul in curs transformarea in lei se va face la cursul Bancii Centrale Europene din ziua publicarii anuntului de participare la licitatie.
Ofertantul va depune, daca este cazul:
1.Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia, precum si acordul cu ei, in original.
Cerinta nr 3:
Se solicita echipa de productie TV si radio:
-Regizori absolventi Academia de Teatru si Film
-Experienta min 5 ani
-Participari Festivaluri de Film min 3 ani
-Scenarist;
-Producator;
Cerinta nr 4:
Se solicita experti campanii de comunicare:
-studii superioare, postuniversitare, finalizate cu diploma de licenta in domeniul comunicare/marketing
-studii MBADirector de creatie
-studii superioare in domeniul design grafica, finalizate cu diploma de licenta
-experienta profesionala de cel putin 3 ani si implicarea in cel putin un proiect similar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare: Formular 6, Formular 6a, Formular7Se solicita prezentarea de CV-uri, premii, diplome care sa ateste caracteristicile solicitate.Se solicita certificate/documente care sa ateste implicarea intr un proiect similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 13:00
Locul: Str. Dem.I Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010026 , Romania ,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite ale operatorilor economic insotite de BI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect-Modernizarea serviciilor publice de informare si relationare cu cetatenii, din cadrul MMFPSPV, SMIS 13264, finantat din FSE 2007-2013 prin PODCA, Axa2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI 2.2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Pretul contractului nu poate fi majorat pe toata perioada de derulare a contractului.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Legislatia Muncii si Contencios
Adresa postala: Dem. I. Dobrescu nr.2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010026, Romania, Tel. +40 213134286, Fax: +40 213134286, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer