Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3


Anunt de participare numarul 48065/29.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: Directia de Investitii si Achizitii, Tel.318.03.36, Email: [email protected], Fax: 318.03.36, Adresa internet (URL): www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: spatii comerciale din sectorul 3
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 016.8 si 30, 294, 117.64RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de evaluare a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si a terenurilor aferente, precum si a investitiilor deductibile efectuate in spatiu de catre chiriasi (dupa caz), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 3
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232400-8 - Servicii de estimare (Rev.1)
74274300-3-Servicii de cadastru (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor incheia 721 contracte subsecvente
Valoarea estimata fara TVA: intre 42, 016.8 si 30, 294, 117.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.200 LEI RON, garantia se va constitui cf. documentatiei de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE LEGALIZAT INAINTE DE DATA SEMNARII CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG 34/2006, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI PLATA OBLIGATIILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT, CERTIFICAT CONSTATATOR, CERTIFICAT DE INREGISTRARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 31.12.2007 SAU EXTRASE DE BILANT LA DATA DE 30.06.2007, PRECUM SI ALTE CERINTE CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE, OBLIGATII CONTRACTUALE IN DESFASURARE, EXPERIENTA SIMILARA, RECOMANDARI, PRECUM SI ALTE CERINTE CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.05.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2008 10:30
Locul: PRIMARIA SECTOR 3, STR. PARFUMULUI NR. 2-4, SECTOR 3, SALA DE CONSILIU
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTI IMPUTERNICITI DIN PARTEA OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Lista spatiilor comerciale se ridica pe baza de imputernicire scrisa si certificat de inregistrare al operatorului economic
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 00300084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 5, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.3159180, Fax: 3158246
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SECTOR 3 - DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
Adresa postala: STR. PARFUMULUI NR. 2-4, SECTOR 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030842, Romania, Tel.3180336, Fax: 3180336
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2008 07:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer