Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu de imprimare documente


Anunt de participare numarul 148889/16.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2 SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: ing. Suba Dana, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
Adresa postala: registratura P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: registratura, Tel. +40 0256403035
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciu de imprimare documente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, TIPOGRAFIE, bd. Republicii nr.9
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 1, 200, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual, valoarea maxima a contractului subsecvent va fi de 300000 lei/an
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de imprimare monocrom si color din cadrul UPT, se vor realiza pe echipamente noi performante, conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul total minim al acordului cadru: 400.000 pagini monocrom tiparite sau copiate, 200.000 pagini color tiparite sau copiate pe echipamentele descrise in Anexa nr.1 si 2000 de coperti complete.Valoarea minima a acordului cadru este de 1.000.000 lei;Volumul minim al unui contract subsecvent: 100.000 pagini monocrom tiparite sau copiate, 50.000 pagini color tiparite sau copiate pe echipamentele descrise in Anexa nr.1 si 500 de coperti complete.Valoarea minima a unui contract subsecvent este de 250.000 lei/an;Volumul total maxim al acordului cadru: 480.000 pagini monocrom tiparite sau copiate, 240.000 pagini color tiparite sau copiate pe echipamentele descrise in Anexa nr.1 si 2400 de coperti complete.Valoarea minima a acordului cadru este de 1.200.000 lei;Volumul maxim al unui contract subsecvent: 120.000 pagini monocrom tiparite sau copiate, 60.000 pagini color tiparite sau copiate pe echipamentele descrise in Anexa nr.1 si 600 de coperti complete. Valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 300.000 lei/an;
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de: 24.000leiGarantia de participare se constituie prin: -virament bancar in contul RO16TREZ6215005XXX000312 deschis la TREZORERIA TIMISOARA , CUI 4269282, - numerar la casieria autoritatii contractantesau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Valabilitate garantiei de participare este de 90 zile calculata incepand cu data limita de depunere a ofertelor.- In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractantava retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conformArt. 2781- (1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Echivalenta in alta valuta se va calcula la cursul BNR din data de 11.12.2013 Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent;Garantia se va constitui conform art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII, CONTRACTE DE CERCETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Formular Anexa- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formular Anexa.Certificat/certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor emise de Autoritatea Publica Locala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata, recomandam mentionarea faptului ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile fata de bugetul national consolidat si bugetul asigurarilor sociale emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata, recomandam mentionarea faptului ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Declaratie pe propria raspundere
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.691 din OUG 34/2006.
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban Rector
Prof.univ.dr.ing. Corneliu- Mircea Davidescu Prorector
Prof.univ.dr.ing.Marius- Emil Otesteanu Prorector
Prof.univ.dr.ing. Mircea Popa Prorector
Conf.univ.dr.ing. Daniel Dan Prorector
Dr.ing. Florentiu Staicu Director General Administrativ
Prof.univ.dr.arh. Ioan Andreescu Decan Facultatea de Arhitectura
Prof.univ.dr.ing. Horia Ciocarlie Decan Facultatea de Automatica si Calculatoare
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin Decan Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Lucaci Decan Facultatea de Constructii
Prof.univ.dr. ing. Ivan-Iuliu BogdanovDecan Facultatea de Electronica si TelecomunicatiiLector.univ.dr. Mirela-Cristina Pop Decan Facultatea de Stiintele Comunicarii
Prof.univ.dr.ing. Monica Petrea - Izvercian Decan Facultatea de Management in Productie si Transporturi
Prof.univ.dr. ing. Inocentiu ManiuDecan Facultatea de Mecanica
Conf.univ.dr.ing. Virgilius - Caius Panoiu Decan Facultatea de Inginerie Hunedoara
Ec. Florian Miclea Director Directia Financiar Contabila
Ing. Dorina Ruset Director Directia Resurse Umane Salarizare
Ing. Cristian Telescu Director Directia Tehnica
Student Norbert KazamerConsilier in Consiliul de Administratie
Ing Dana Suba Sef Serviciu Achizitii Publice
Ing. Maria FilipescuSef Birou Achizitii Lucrari si Servicii
Ing. Claudia Micea Sef Birou Achizitii Produse
Ec. Daniela Hudac Sef Birou Contabilitate
Ec. Cristiana Marchis Sef Birou Financiar
Cj. Constantin Alecsa Consilier juridic
ing. Violeta Sumalan Birou achizitii lucrari si servicii Certificat constatator emis de ORC - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata.Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale ? cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 anicompletare. Conform formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform formular
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 aniFormular anexa .
Servicii silmilare celor care fac obiectul procedurii, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita de depunere a ofertelor, a executat cel putin un contract care sa fi avut ca obiect servicii similare, in valoare de minim 200.000 lei fara TVA. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unorcertificate/documente emise sau consemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
2.Prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine personal tehnic (minim1 persoana)specializat pentru intretinerea echipamentelor descrise in Anexa nr.1, echipamente care fac parte din solutia ofertata.
3. Prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine personal tehnic (minim 1 persoana)specializat pentru intretinerea echipamentelordescrise in Anexa nr.2, echipamente care fac parte din solutia ofertata.
4.In cazul asocierii se va prezenta acordul de asociere
ISO 9001:2008 sau echivalent
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
ISO 14001/2005 sau echivalentPrestatorul va avea implementat un sistem de management de mediu in conformitate cu standardul mentionat sau echivalent, certificat de un organism national sau international de certificare acreditat.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform formular;Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unorcertificate/documente emise sau consemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Ofertantul va prezenta lista cu persoanele specializate pentru intretinerea echipamentelor.- copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2014 12:00
Locul: Universitatea Politehnica Timisoara, Rectorat, P-ta Victoriei nr.2, Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.-Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC conform art.256^2, lit a) din OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la conostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA- OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2., Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer