Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciu integrat mentenanta, auto, proiectare, sanatate si medicina muncii pentru: SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA si SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 149246/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciu integrat mentenanta, auto, proiectare, sanatate si medicina muncii pentru: SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA si SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: -S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE? MUNTENIA NORD S.A.
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA NORD S.A.;
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA SUD S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 913, 892, 891RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2 pentru fiecare filiala implicata in achizitie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie a ?Serviciului integrat mentenanta, auto, proiectare, sanatate si medicina muncii pentru: SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA, SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA si SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
60170000-0-Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
85120000-6-Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent conform art.66, lit. f) din HG nr.925/2006:
Lot 1-Nr. min.estimat serv 1637, Nr.max.estimat serv 2652Lot 2-Nr.min.serv 387, Nr.max.serv 552Lot 3-Nr.min.serv 1, Nr.max.serv 2Lot 4-Nr.min.serv 2840, Nr.max.serv 4553Lot 5-Nr. min.serv 1307, Nr.max.serv 1919Lot 6-Nr.min.serv 1461, Nr.max.serv 2280Lot 7-Nr.min.serv 991, Nr.max.serv 1592Lot 8-Nr.min.serv 817, Nr.max.serv 1261Lot 9-Nr.min.serv 3, Nr.max.serv 15Lot 10-Nr.min.serv 401, Nr.max.serv 603Lot 11- Nr.min.serv 42019, Nr.max.serv 145110Lot 12- Nr.min.serv 23815, Nr.max.serv 95633
Lot 13- 50% din cantitatile definite conform anexa A3 MN (continuare) din sectiunea Doc
DescriptivaLot 14- 50% din cantitatile definite conform anexa A3 MN (continuare) din sectiunea Doc
DescriptivaLot 15-Nr.min.ore proiectare medie(o.p.m.) 71250, Nr.max. o.p.m. 332500Lot 16-Nr.min.ore proiectare medie(o.p.m.) 16208, Nr. max. o.p.m. 104498
Lot 17- Nr.min.serv 4655, Nr.max.serv 8484Lot 18-Nr.min.serv 800, Nr.max.serv 1487Lot 19-Nr.min.serv 115, Nr.max.serv 213Lot 20-Nr.min.serv 11, Nr.max.serv 20Lot 21-Nr.min.serv 1062, Nr.max. serv 1973
Lot 22-Nr. min.serv 768, Nr. max.serv 1427Lot 23-Nr.min.serv 500, Nr. max.serv 930Lot 24-Nr.min.serv 176, Nr.max.serv 328Lot 25-Nr. min. serv 78, Nr. max. serv 146Lot 26-Nr.min.serv 158, Nr. max. serv 294Lot 27-Nr. min. serv 85, Nr. max. serv 158Lot 28- 50% din cantitatile definite conform anexa M 3.11 TS din sectiunea Doc. DescriptivaLot 29- 50% din cantitatile definite conform anexa M3.12 TS din sectiunea Doc. Descriptiva
Lot 30- 50% din cantitatile definite conform anexa A3 TS din sectiunea Doc. DescriptivaLot 31-50% din cantitatile definite conform anexa A3 TS din sectiunea Doc. DescriptivaLot 32-Nr. min. ore proiectare medie(o.p.m.)75184, Nr.max. o.p.m. 221858Lot 33-Nr. min. ore proiectare medie(o.p.m.)56272, Nr. max. o.p.m 166054Lot 34- Nr.min. serv 2897, Nr. max. serv 8235Lot 35- Nr.min. serv 1648, Nr. max. serv 2967Lot 36- Nr.min. serv 224, Nr. max. serv 404Lot 37-Nr.min.serv 2, Nr. max. serv 29Lot 38-Nr. min. serv 2571, Nr. max. serv 4628Lot 39-Nr. min. serv 1562, Nr. max. serv 2812Lot 40-Nr min.serv 1237, Nr. max. serv 2227Lot 41-Nr. min. serv 163, Nr. max. serv 298Lot 42-Nr.min.serv 572 Nr.max.serv 1113Lot 43-Nr. min.serv 390, Nr.max.serv 702Lot 44-Nr.min.serv 104, Nr.max. serv 187Lot 45-Nr.min.serv 21, Nr. max. serv 408Lot 46- 50% din cantitatile definite conform anexa M 3.12 TN din sectiunea Doc. Descriptiva
Lot 47-50% din cantitatile definite conform anexa M 3.13 TN din sectiunea Doc. DescriptivaLot 48-50% din cantitatile definite conform anexa A3 TN din sectiunea Doc. DescriptivaLot 49-50% din cantitatile definite conform anexa A3 TN(continuare)din sectiunea Doc.
DescriptivaLot 50-Nr.min.ore proiectare medie(o.p.m.) 276759, Nr.max. o.p.m. 626625
Lot 51-Nr.min.ore proiectare medie(o.p.m.)135769, Nr.max. o.p.m. 208875Lot 52-Nr.min.serv 1805, Nr. max.serv 6104
Se oferteaza toate loturile deoarece serviciile care fac obiectul ac. cadru expira la aceeasi data si este necesara contractarea in totalitate a acestora in vederea asigurarii continuitatii tinanad cont de interdependenta dintre loturi.
Valoarea estimata fara TVA: 913, 892, 891RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara(scrisoare de garantie bancara etc.), de o soc. de asigurari sau prin virament bancar, valabila 120 zile(de la termenul limita de primire a ofertelor).Valorile aferente garantiilor de participare solicitate in lei pentru fiecare lot de servicii sunt prezentate in Anexa B la prezenta sectiune. Sumele ce vor fi retinute in cazul aplicarii dispozitiilor art. 278^1 alin (1) din OUG nr.34/2006 sunt prezentate in Anexa 1. Conversia leu / valuta pentru echivalarea garantiei de participare se va face la cursul publicat de BNR valabil la data de 21.01.2014.La cererea scrisa a AC, institutia care a emis instrumentul de garantare va da curs cererii AC in cazul aplicarii disp.art.278^1 alin(1)din OUG 34/2006.In cazul constit. gar. de part. prin virament bancar, contul in care se va vira garantia este IBAN RO30RNCB0072022253590013?BCR, sector 1. Dovada constituirii garantiei prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. In conf. cu art.16, alin(2) din Legea 346/2004 priv stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Astfel se va completa o Decl. privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor.AC are dreptul de a retine gar. de part., ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;in cazul aplicarii dispozitiilor art. 2781 din OUG nr. 34/2006, se vor retine sumele aferente fiecarui lot in parte conform Anexei 1 - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: o 10 % din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.- Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: o Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara, etc.) sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. De asemenea partile pot agrea constituirea garantiei de buna executie conform prevederilor art.90, alin.(3) din HG nr.925/2006.- Modul de restituire a garantiei de buna executie a contractului de prestari servicii: o Conform art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse proprii. Plata se va face prin Ordin de Plata conform contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea completat.b) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat (Tertul sustinator - daca exista - va completa formularul nr.2 doar pentru situatiile prevazute la lit.a), c1) si d)).c) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completatd) Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare completat. Vor depune declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti Ofertantantii / Candidatii/ Ofertantii asociati / Subcontractantii/ Tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Pentru completarea acestei declaratii precizam persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: - Ioan ROSCA ? Director General- Ramiro-Robert-Eduard ANGELESCU ? Director General Adjunct- Ioan DUMBRAVA ? Director Operatiuni- Marin PETRE - Director Adj. Operatiuni- Emilia MARIN ? Director DEAC- Marian GEANTA - Director Adj. Operatiuni- Mircea Claudiu TITA ? Sef Serviciu APSL- Dan STANCULESCU ? Sef Serviciu CDFSEUCCe) In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la Situatia personala a operatorului economic si la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si orice alte conditii solicitate a fi indeplinite de catre asociati din cadrul Documentatiei de atribuire. Din Acordul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea candidaturilor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete - Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1) Formularul nr. 6 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora completat.2) Acordul de asociere, in original, din care sa rezulte cine este liderul asocierii (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asocierii de a semna candidatura/oferta in numele asocierii. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se vor prezenta in original, insotite de traducerea in limba romana autorizata si legalizata.
3) Formularul nr. 7 - Imputernicirea liderului asocierii de a reprezenta asocierea la procedura de atribuire completat.4) Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a operatorului economic, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Standardele de asigurare a calitatii, Standarde de protectie a mediului (dupa caz) pentru fiecare asociat. Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice romane
1) Se va atasa Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional, care sa cuprinda date reale si actualizate la data limita de depunere a candidaturilor. Din Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator prezentat.
Persoane juridice/fizice straine
1) Se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducerecertificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Observatie: Pentru operatorul/operatorii economici a carei oferta se claseaza pe primul loc in urma analizei comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor care au depus Certificatul Constatator emis de ORC in copie sa prezinte autoritatii contractante Certificatul ORC in copie legalizata sau originalul pentru verificarea conformitatii.Cerinta nr. 2
- Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.15, 16, 32, 33, 50 si 51) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip A ? pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip A, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.7, 24 si 41) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip B ? pentru incercari de echipamente si instalatii electrice conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip B, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.15, 16, 32, 33, 50 si 51)trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip C1B ? pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip C1B, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 38, 39 si 40) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip C2B ? pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip C2B, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.15, 16, 32, 33, 50 si 51)trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip D1 ? pentru proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip D1, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.2, 3, 19, 20, 36 si 37) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip D2 ? pentru executare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip D2, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.15, 16, 32, 33, 50 si 51) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip E1 ? pentru proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip E1, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.1, 10, 11, 18, 27, 28, 35, 44, 45 si 46) trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip E2 ? pentru executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip E2, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Operatorii economici participanti la procedura (pentru a oferta loturile de servicii nr.2, 4, 19, 21, 36 si38)trebuie sa detina Atestatul A.N.R.E. tip F ? pentru executare de lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/ defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene, conform Ordinului ANRE nr.23/2013.
Se va atasa de catre operatorii economici participanti la procedura, Atestatul eliberat de ANRE tip F, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.Observatie: Atestatele ANRE solicitate, vor fi depuse de catre operatorul/operatorii economic (asociat/subcontractant) care detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.Observatii: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in Limba Romana. Observatia este valabila atat pentru oferta inaintata cat si pentru documentele ce o insotesc.
Pentru operatorul/operatorii economici a carei oferta se claseaza pe primul loc in urma analizei comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor care au depus Certificatul Constatator emis de ORC in copie, sa prezinte autoritatii contractante Certificatul ORC in copie legalizata sau originalul pentru verificarea conformitatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte o lista a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii similare prestate in ultimii 3 ani se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, prestarea serviciilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Candidatii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a candidaturilor) auprestat servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, a caror valoare sa fie cel putin egala cu sumele mentionate in Anexa 1 la Documentatia Descriptiva, privind experienta similara minim solicitata pentru fiecare lot de servicii ofertat.
Modalitatea de indeplinire
a)Se va atasa Formularul nr. 10 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani completat, cu anexa nr.10A aferenta.NOTA: Conversia leu / valuta pentru experienta similara aferenta prestarii serviciilor se va face la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii pentru care s-au prestat serviciile, dupa cum urmeaza: pentru anul 2011 - 4, 2379 RON/Euro pentru anul 2012 - 4, 4560 RON/Euro, respectiv pentru anul 2013 - 4, 4190 RON/Euro
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice necesare realizarii serviciilor care constituie obiectul contractului- Informatii referitoare la aparatura, echipamentele tehnice, (tehnica de calcul, software, etc.) de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului de servicii (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51 si 52);
-Informatii referitoare la existenta dotarilor, echipamentelor, sculelor, precum si a aparatelor de masura verificate metrologic / etalonate (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51 si 52);
- Informatii referitoare la existenta echipamentelor individuale de protectie si dispozitivele de protectie, conform cerintelor din normele specifice de securitate a muncii pentru riscurile specifice lucrarilor pe care le executa. (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47); - Informatii referitoare la existenta utilajelor autorizate din punct de vedere ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat) deservite de personal atestat;(pentru loturile 13, 30 si 48);
- Informatii referitoare la utilaje, aparate si truse (in proprietate/inchiriate/comodat) -macara de 5 ÷ 15 t, autoscari, platforme ridicatoare cu brat telescopic; minim o buc. din fiecare pentru fiecare judet, autolaborator PRAM; minim 2 buc. pentru fiecare judet (pentru loturile 1, 2, 6, 10, 18, 19, 23, 27, 35, 36, 40, 44 si 45);
- Informatii referitoare la utilaje de sapat ;(pentru loturile 3, 5, 20, 22, 37 si 39);
- Informatii referitoare la instalatie pentru reconditionare ulei electroizolant - minim 2 buc; minim 1 buc. pentru fiecare judet, analizor gaz cromatograf (pentru loturile 1, 7, 18, 24, 35 si 41);
- Informatii privind mijloacele de transport pentru persoane, materiale si echipamente; minim 20 buc. pentru fiecare judet (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
- Informatii referitoare lamese pentru verificat contoare; masini de bobinat infasurari transformatoare IT/MT, MT/JT, instalatie uscare transformatoare IT/MT, MT/JT, ; Unelte, scule, dispozitive: dispozitive si scule pentru montat accesorii; unelte portabile; truse de scule (electrician, mecanic); dispozitiv pentru verificare descarcatoare; aparat de sudura electrica si autogena (pentru loturile 8, 9, 25, 26, 42 si 43);
- Informatii referitoare laprese mecanice si hidraulice de sertizat conductoare de Cu, Al si OL; motofierastraie (pentru loturile 2, 4, 5, 19, 21, 22, 36, 38 si 39);
- Informatii referitoare ladispozitive de masurare: megohmmetre de 1000 V, 2500 V; trusa verificare tangenta d; voltmetre de c.a. 0 ÷ 400 V; ampermetre de c.a. 0 ÷ 50 A; truse de curent; trusa pentru verificarea simultaneitatii inchiderii contactelor; aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie la prizele de pamant; aparat pentru incercarea cu tensiune marita; aparat pentru masurarea rezistentei de contact; aparat pentru incercat ulei (pentru loturile 1, 6, 18, 23, 35 si 40);
- Informatii referitoare la binoclu; dinamometru; teodolit; punte de masurat rezistente, capacitati, inductante; micrometru exterior si interior; calibre de interstitii (pentru loturile 15, 16, 32, 33, 50 si 51).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 11 - Declaratieprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
-Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate propus pentru prestarea serviciilor. Se vor prezenta documente emise de organisme abilitate privind specializarea personalului propus pentru indeplinirea contractului, in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste acest fapt.- Informatii referitoare la existenta personalului specializat in efectuarea de probe profilactice, interpretarea rezultatelor si a evolutiei in timp a acestora calificati conform Ordinului ANREnr.11/2013 (pentru loturile 7, 24 si 41).- Informatii referitoare la existenta personalului autorizat pentru lucrari in instalatiile de IT, MT, JT, conform Ordinului ANREnr.11/2013 (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
- Informatii referitoare la existenta personalului calificat pentru activitatea de exploatare auto (conducatori auto cu atestat profesional pentru autovehicule de marfa mai mari de 7, 5t si pentru autovehiculele de transport persoane sau autovehicule de transport mase si dimensiuni de gabarit depasite, conform Ord. M.L.P.T.L. nr.597/21.04.2003 si OUG nr.195/2002-Republicata pentru activitatea de reparatii auto (sau contracte aferente cu service-uri autorizate) si deservirea utilajelor si utilajelor speciale. Informatii referitoare la existenta a cel putin unei persoane autorizate din punct de vedere A.R.R. pentru a conduce efectiv si permanent activitatea auto. Informatii referitoare la conducatorii auto atestati conform legislatiei in vigoare- OUG nr.195/2002-R. (pentru loturile 13, 14, 30, 31, 48 si 49);
-Informatii referitoare la personalul desemnat pentru indeplinirea contractelor subsecvente pe parte de proiectare atestat conform Ordinului ANRE nr.11/2013 (pentru loturile 15, 16, 32, 33, 50 si 51);
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa: 1) Formularul nr. 12 - Personal responsabil pentru indeplinirea contractului completat.2) Formularul nr. 13 - Angajamentul candidatului privind resursele umane completat.
- Informatii referitoare la personalul desemnat pentru indeplinirea contractelor subsecvente pe parte de sanatate si medicina munciiatestate conform Legii nr. 319/2006, Legea nr.418/2004, HG 335/2007 si HG nr.1169/2011 (pentru loturile 17, 34 si 52);
- Informatii referitoare la efectuarea instruirii personalului care efectueaza serviciile solicitate, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
- Informatii privind conducatorul tehnic (Personal calificat pentru verificarea lucrarilor in instalatiile electrice cu orice putere instalata si la o tensiune nominala de cel mult 110 kV) ? se solicita min 3 persoane (inginer in specialitatea electroenergetica/electrotehnica/ electromecanica/instalatii, electrician autorizat gradul III B (Ordin ANRE nr. 11/2013). Responsabil de lucrari/servicii ? se solicita minim 6 persoane, cu studii medii in specialitatea electroenergetica /electrotehnica/electromecanica/ instalatii, electrician autorizat gradul III B (Ordin ANRE nr. 11/2013).- Responsabil cu securitatea muncii ? se solicita minim o persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul securitatii muncii, conform prevederilor Legii nr.319/2006- Se solicita 25 persoane - conducatori de formatii de lucru calificati, conform Ordinului ANREnr.11/2013 2006(pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
- Se solicita 100 persoane ? electricieni calificati, conform Ordinului ANREnr.11/2013 2006 (pentru loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47);
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa:
1) Formularul nr. 12 - Personal responsabil pentru indeplinirea contractului completat.
2) Formularul nr. 13 - Angajamentul candidatului privind resursele umane completat.
- Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii: se solicita 1 persoana (conform Ordin MLPTL nr.777/2003).Personal autorizat pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente, conform Ordin MAI-ANCPI nr.107/2010 : se solicita 3 persoane - topometru - prin cumul de functii(pentru loturile 15, 16, 32, 33, 50 si 51);
- Responsabil tehnic cu activitatea de metrologie: se solicita 1 persoana ? autorizata ca metrolog verificator(conform HG nr.1660/2005)pentru loturile 9, 26 si 43.- Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor care intra sub incidenta ISCIR conform Ordin ISCIR nr.130/2011 :1 persoana (pentru loturile 13, 30si 48).
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa:
1) Formularul nr. 12 - Personal responsabil pentru indeplinirea contractului completat.
2) Formularul nr. 13 - Angajamentul candidatului privind resursele umane completat.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 16 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala, Formularul nr. 17 - Declaratie tert sustinator tehnic, Formularul nr. 18 - Declaratie tert sustinator profesional, Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completat numai pentru literele care fac obiectul excluderii din procedura a tertului).
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii), in domeniul ce face obiectul contractului.a) In cazul in care un operator economic nu detine un certificat de calitate, astfel cum este solicitat autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii (art. 193 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).In sensul celor prevazute la art. 193 din OUG nr. 34/2006 constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al calitatii, un document emis de o societate de certificare in domeniul calitatii in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru candidati, respectiv ISO 9001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului), in domeniul ce face obiectul contractului.a) In cazul in care un operator economic nu detine un certificat de mediu, astfel cum este solicitat autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului (art. 196 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).In sensul celor prevazute la art. 196 din OUG nr. 34/2006 constituie o dovada ca operatorul economic respectiv are asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului, un document emis de o societate de certificare in domeniul mediului in care se precizeaza ca auditul de certificare a fost finalizat cu succes urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de mediu pentru candidati, respectiv ISO 14001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).
In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor atasa certificate/documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al mediului pentru candidati, respectiv ISO 14001 sau echivalent valabile la data limita de depunere a candidaturilor (copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul in care exista asociati, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire, urmeaza sa fie lansata dupa ce Autoritatea Contractanta va realiza o evaluare initiala a ofertelor depuse la sediul sau, in forma prevazuta in ?Cap. VI ? Prezentarea ofertei? din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, pentru a stabili ofertele admisibile. Acei operatori economici care au depus oferte admisibile, vor fi invitati sa participe la faza finala de licitatie electronica, potrivit prevederilor legale in materie. Modul de desfasurare al fazei finale de licitatie electronica a procedurii de atribuire precum si legislatia aplicabila pentru procedura de atribuire sunt precizate mai jos. a)Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: ?Pretul b) Eventuale limite ale valorilor pana la care elementul prevazut la lit. a) poate fi imbunatatit ?NU exista limite c)Opertorii economici pot vedea cea mai buna oferta; d)Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una); e)Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact; f)Durata rundei: 1 (una) zi; g)Autoritatea contractanta nu va dezvalui pe parcursul licitatiei electronice identitatea operatorilor economici participanti h)Pasul ce va fi precizat in invitatia de participare la aceasta etapa transmisa prin mijloace electronice este de 0, 01% din valoarea estimata a achizitiei. i)Informatiile mai sus precizate vor fi disponibile ofertantilor invitati sa participe la licitatia electronica, in momentul lansarii licitatiei electronice. Se solicita ca operatorii economici participanti in SEAP in cadrul licitatiei electronice, in cazul imbunatatirii ofertei, sa depuna la sediul Autoritatii contractante in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, formularul de oferta si anexele aferente al ofertei financiare, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Acestea vor fi depuse la sediul A.C. in original si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau de o persoana imputernicita expres, caz in care va fi anexata si imputernicirea formulata in acest sens. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: ?Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in S.E.A.P.si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro ?Inregistrarea in S.E.A.P. se face la Centrul National de Management pentru Societatea Informationala , Strada Italiana nr. 22, sector 2, cod 020976, Bucuresti, Nr. telefon pentru Operatori economici : +40213052778 ?Pentru accesarea in bune conditii a site-ului www.e-licitatie.ro este necesar sa dispuneti de un sistem cu urmatoarele configuratii minimale: ?Cerinte hardware oProcesor: Pentium III, 450 MHz oMemorie RAM: 256 MB oHard-disk: 250 MB spatiu liber ?Cerinte software oSistem de operare: Windows 2000 SP4 sau versiuni ulterioare, Windows XP SP3 sau versiuni ulterioare, Linux, Mac OS oBrowser: Windows - IE6.0 sau versiuni ulterioare; Linux - Mozilla 2.0, Konqueror; Mac OS - Safari, Firefox ?Alte produse software instalate: oJ2SE Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 sau versiuni ulterioare (cu setarile initiale) oAcrobat Reader 6.0 sau versiuni ulterioare ?Alte cerinte: oInstalarea certificatelor digitale ale Autoritatii de Certificare a IGCTI oInstalarea certificatului utilizator (certificatul trebuie sa fie valid) oRezolutie grafica: 800X600 pixeli Informatiile mai sus precizate vor fi disponibile ofertantilor invitati sa participe la licitatia electronica, in momentul lansarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9900/1379/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 11:00
Locul: Sediul S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati si imputerniciti ai operatorilor economici care au depus candidatura / oferta in cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale pentru unul sau mai multe loturi, se va solicita ofertantilor care au depus oferte pentru lotul /loturile respective, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii. Numarul de operatori economici preconizat: 3; Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati in vederea participarii cu oferta in etapa a 2-a de desfasurare a procedurii de atribuire a acordului cadru. In cadrul ofertei ce va fi inaintata, operatorii economici vor tine cont inclusiv de dispozitiile art. 170 din OUG nr.34/2006; In conformitate cu dispozitiile art.69^2, alin.(2) din OUG nr.34/2006 toti operatorii economici vor fi obligati sa prezinte intr-un formular de informatii generale toate datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / tertului sustinator (adresa, telefon, fax, adresa e-mail, cod postal, cont bancar, CIF, inregistrare la Registrul Comerului).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu dispozitiile art.256^2 din OUG nr.34/2006Data luarii la cunostinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de Atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer