Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «SERVICIU TRANSPORT SPECIALE»


Anunt de participare (utilitati) numarul 147771/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Pentru ? Sucursala Electrocentrale Isalnita str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela ZOICAN, Tel. +40 351803473, In atentia: DIRECTIEI ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 351803423, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
«SERVICIU TRANSPORT SPECIALE»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de transport prin curse speciale regulate ale personalului de zi din Craiova la SE Isalnita pentru un numar de 348 de persoane lunar. Se va depune ofertapentru unul sau mai multe loturi, cu obligatia ofertarii intregului lot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 439, 248RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Oferta completa: 8500 lei-Lotul 1=1400 lei, Lotul 2=1500 lei, Lotul 3=1300 lei, Lotul 4=2300 lei, Lotul 5=2000 lei, respectiv contravaloarea in valuta publicata de BNR cu cinci zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Per de valab a garantiei pentru participare: cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constit a garantiei de partic: a)prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asig, care se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prevazuta in doc de atrib.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrum. de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va exec: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a benefic, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria aut contract.Cont RO25BRDE170SV96342091700 deschis la BRD suc Craiova.Pt ofertantii IMM garantia de particip va fi insotita de declaratia ca firma este inscrisa in categoria intrepr mici si mijlocii, in conform cu art 3 din Legea 346/2004.In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de participare.Ofert pierde garantia de particip daca: a)isi retrage oferta in per de valab a ofertei;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna exec in per de valab a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contract si inreg sa la sediul SE Isalnita.c)oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contract de achizitie publica in per de valab a ofertei. 10% din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: a)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari in 15 zile de la semnarea contractului; b)Prin retineri succesive conform HG 1045/2011 privind modificarea art. 90 din HG 925/2006.Contractantul are obligatia in 15 zile de la semnarea contractului de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului - Sucursala Electrocentrale Isalnita. Suma initiala ce se depune de contractant in contul de disponibil este de minim 0, 5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere cu 50 % la garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Prezentare Formular 5 ? Documentul va fi prezentat in original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentare Formular 6 ? Documentul va fi prezentat in original. Certificate de atestare fiscala emise de Ministerul Finantelor si taxe si impozite locale. Dincertificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011). Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formular 7 ? Documentul va fi prezentat in original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Prezentare Formular 11? Documentul va fi prezentat in original. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 ^1din OUG 34/2006- Prezentare Formular 12 ? Documentul va fi prezentat in original.Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator - Prezentare Formular 13 ? Documentul va fi prezentat in original.Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Dumitru Dumitrascu ? Director ;Veronica Nica ? Director Economic;Viorel Gherghina ? Director Tehnic;
Viorica-Elisabeta Mitricof ? DirectorAchizitii;
Diana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si Servicii. Prezentare Certificat Constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant. Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul
-sau prezentaredocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentul va fi prezentat original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, inclusiv declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta publicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 8 - Documentul va fi prezentat in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani (conform prevederilor art. 188 alin. (2) litera (a) din OUG 34/2006), din care sa reiese ca a prestat un serviciu de transport persoanesimilar cu cel solicitat in caietul de sarcini
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 9 - in original
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 14 - in original
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 15 -in original
? Declaratie privind mijloacele de transport, de care dispune ofertantul (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. In situatia in care ofertantul nu are in proprietate numarul de mijloace de transport solicitate pentru prestarea seviciului, oferantul va atasa la oferta, contract (conventie) de inchiriere din partea unui tert sustinator din care sa rezulte ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator al procedurii, i se va pune la dispozitie, pe toata perioada de derulare a contractului numarul de mijloace de transport solicitate pentru prestarea seviciului. Pentru tert sustinator se va permite si prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (angajament de punere ladispozitie).
Cerinte minime privind numarul de mijloace de transport in comun:
-Lot 1 ( traseu Valea Rosie ?Termocentrala)? minim un mijloc de transport in comun a carui capacitate ( nr. de locuri pe scaun si in picioare) sa asigure transportul a 58 de persoane;
-Lot 2 ( traseu Parc-Termocentrala)? minim un mijloc de transport in comun a carui capacitate ( nr. de locuri pe scaun si in picioare) sa asigure transportul a 58 de persoane;
-Lot 3 (traseu Gara-Termocentrala)? minim un mijloc de transport in comun a carui capacitate ( nr. de locuri pe scaun si in picioare) nsa asigure transportul a 63 de persoane;
-Lot 4( trasee Nicolae Titulescu-Termocentrala si Brazda lui Novac ?Termocentrala) ? minim un mijloc de transport in comun a carui capacitate ( nr. de locuri pe scaun si in picioare) sa asigure transportul a 96 de persoane pe ambele trasee;
-Lot 5( trasee Cinema- Termpocentrala si Cornitoiu Termocentrala)? minim un mijloc de transport in comun a carui capacitate ( nr. de locuri pe scaun si in picioare) nsa asigure transportul a 73 de persoane pe ambele trasee;
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 16.Documentul va fi prezentat in original
Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate. Subcontractarea se va face conform art. 45 din OUG 34/2006. Lista va cuprinde subcontractantii si acordurile cu sbcontractantii cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de identificare ale subcontractantilor.
Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular 17 - in original
Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.11.2013 10:00
Locul: Sala de licitatii a SE Isalnita etaj 3, sat Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul conform art. 11 alineatul (4) din HGR 925/2006de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 11- Fisa de informatii generale - formular8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis. Informatiile privind termenul limita de depunere a noilor propuneri financiareprecum si termenul limita de deschidere a acestora se vor preciza in solicitarea transmisa de Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2lit. b) din OUG nr. 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita ?Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, sat Isalnita, judetul Dolj, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803473, Fax: +40 351803423
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer