Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de asigurare logistica


Anunt de participare (utilitati) numarul 148830/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala Filiala de Distributiea Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Adresa postala: Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Punct(e) de contact: Manica Vochin, Tel. +40 0268305320/+40 0728137596, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0268305004, Adresa internet (URL): www.electricats.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala de distributie energie electrica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciul de asigurare logistica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Conform Caiet de sarcini
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare logistica privind depozitarea, transposrtul si livrarea materialelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79900000-3 - Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)
63100000-0-Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)
63710000-9-Servicii anexe pentru transportul terestru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor depune oferte pentru toate serviciile prevazute in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 528, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val.garantiei de participare este de 10.000lei Curs echivalenta lei/alta valuta, curs comunicat de BNR cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.IMM beneficiaza de reduceri cu 50%, conform legii 346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie Conform art 86 alin (1) din HG 925/2006. Cont RO68RNCB0053016896031571BCRBrasovpentru ordin de plata. Trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 87 din HG 925/2006 si cota parte din garantie in conformitate cu art.278^1 din OUG34/2006. Garantia pentru participare se restituie conf art. 88 din HG 925/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 100 zile de la termenul limita de primire a ofertei. Garantia buna executie in cuantum de 5 % din val. contract fara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50%, cf.L346/2004.Modalitatea de constituire este conform art 90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: Surse proprii iar modalitatile de plata conform celor specificate in cap 15 din contractul subsecvent atasat in cadrul documentatiei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Of.Regist.Comertului din care trebuie sa reiasa obiectul contractului care trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, (formular04), art.181(formular05)si art.69^1(pers cu functii de decizie in cadrul autoritatii Dir Gen Ion Dobre, Dir Ec Monica Radulescu, Dir Distrib Radu Holom, Dir Teh110kvNicuConstandache, Dir Dezv Catalin Grama, Dir Adj Ioan Toma, Manica Vochin, Rodica Pumnea.)(formular06) din OUG 34/2006.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular03).Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta(Formular02).Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM(Formular14).
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca nu are datorii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata/autentificata sau
copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catrebugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte ca nu are datorii, scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Persoanele juridice/fizicestraine pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.182 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivelul minim impus pt media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani : media
cifrei de afaceri globale trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de
890.000 lei. Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului cifrei de afaceri globale, cf.L346/2004.Depunerea uneideclaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei de afaceri globale pe ultimi trei ani. (formular 13)Cerinta 2. Lichiditatea generala >90% Bilantul contabil al ultimul an financiar incheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor documentecare pot fi prezentate de
ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare lichiditatea generala
(Lg=active circulante total /datorii curente platibile pana la un an)
Modalitatea de indeplinire
Formular 13. Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anualcomunicat de BNR. Bilantul contabil al ultimul an financiar incheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor documentecare potfi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare lichiditatea generala(Lg=active circulante
total /datoriicurente platibile pana la un an).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Nivel minim impus pt experienta similara in ultimii 3ani: suma valorii contractelor pt serv.similare prestate in ultimii 3 ani trb sa fie mai mare sau egala cu val.de 420.000 lei.
Cerinta 2.Copie dupa certificatul responsabilului cu Protectia Muncii emisde MinistMuncii conf Lg 319/2006.
Cerinta 3 Declaratie privind personalul cu derularea contractului.
Cerinta 4 Declaratie privind personalul angajat in ultimi 3 ani.
Cerinta 5 Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile , echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiCerinta 6 Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimi 3 ani insotita de certificate/documente prin care sa se confirme prestarea de servicii similare, continand referiri la : beneficiarul contractului; tipul de serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta 7 Autorizarea operatorului economic pentru transport rutier national contra cost de marfuri cf. OG 27/2011 modificata si completata emisa de autoritatea competenta ( Ministerul Transporturilor) ? licenta comunitara si copiile conforme ale licentei comunitare sau licentele de transport, precum si copiile conforme ale acestora eliberate inainte de data de 4 decembrie 2011 daca sunt valabile (atat pentru operatorul economic cat si pentru fiecare autovehicul in parte)
Cerinta 8 Manager de transport atestat ARR - certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat ? cf. NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 actualizate privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Cerinta 9 Certificat ARR pentru conducatorul auto care transporta marfuri - certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat cf. NORME METODOLOGICE din 30 noiembrie 2011 actualizate privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Cerinta 10 Personal specializat de aprovizionare cu o experienta in domeniul aprovizionarii/logisticii cu materiale de minimum 3 aniCerinta 11 Personal specializat in achizitii publice (expert achizitii publice) in fiecare locatie de magazie aferenta sediilor beneficiarului ? pentru achizitiile efectuate pe plan local
Cerinta 12 Minim o persoana ? lucrator gestionar conform legislatiei in vigoare (Legea 22/1969 modificata si completata) ? la fiecare locatie de magazie aferenta sediilor beneficiarului
Cerinta 13 Polita de asigurare de raspundere civila pentru daune provocate catre executant tertilor ca urmare a actelor de neglijenta, erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar pana la concurenta sumei de 15.000 Euro (se va solicita numai ofertantului castigator)
Cerinta 14 - fiecare din spatiile detinute intr-un judet sa insumeze o suprafata minima de depozitare de 200 mp (fiecare judet aferent sucursalelor beneficiarului) ? spatii necesare volumului mare de materiale si dimensiunilor de gabarit foarte mari ale unor echipamente
Modalitatea de indeplinire
Formular 07 Formular 08 Formular 10 Formular 11 Formular 12
Referitor la Cerinta 5 :
? pentru transportul si manipularea marfurilor sunt necesare urmatoarele :
-6 autovehicule sub 3, 5 t pentru transport marfa ? cate unul pentru fiecare judet in parte (pentru transportul marfii de la magazia aferenta sucursalei beneficiarului la diversele sale centre si puncte de lucru din judetul respectiv)
-4 autovehicule peste 3, 5 t pentru transport marfa ? necesare pentru transportul concomitent in mai multe judete al materialelor grele si de dimensiuni mari-Utilaje specifice manipularii si descarcarii marfurilor de dimensiuni si greutati mari : -6 motostivuitoare- cate unul aferent fiecarui spatiu de magazie care deserveste fiecare sucursala a beneficiarului
-6 ridicatoare hidraulice pentru containere tip box-paleti - cate unul aferent fiecarui spatiu de magazie care deserveste fiecare sucursala a beneficiarului
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si protectiei mediului prin
detinerea certificatelor ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificat al sistemului de menegement al calitatii in conformitatecu SR EN ISO 9001/2008 sau echivalentCertificat al sistemului de menegement de mediu in conformitate cu SR EN ISO14001/2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2014 11:00
Locul: Sediul FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA Brasov, str Pictor Luchian nr. 25 bl.33
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc se va face prin reofertarea in plic inchis
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA
Adresa postala: str. Pictor Luchian nr.25, bl.33, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Tel. +40 268305999, Fax: +40 268305004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer