Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de distributie de gaz si servicii conexe pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu butelii GPL persoanelor nevoiase in fiecare sezon rece.


Anunt de participare numarul 145458/02.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de distributie de gaz si servicii conexe pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu butelii GPL persoanelor nevoiase in fiecare sezon rece.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 400, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 01.11.2013 . Cantitati maxime estimate ale acordului cadru 19600 buteliiGPL respectiv minim estimat 19200 buteliiGPL. Cant max. estim. ale contractelor subsecvente4900 butelii GPLrespectiv min estimat 4800 butelii GPL. Val. estimata a celui mai mai mare contract sub. este de 600.000lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona Serviciul de distributie de gaz si servicii conexe pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu butelii GPL persoanelor nevoiase in fiecare sezon rece, aferent anilor 2013, 2014, 2015 si 2016.Se va incarca un numar maxim de 4900 butelii GPL/sezon.
Buteliile se vor livra lunar solicitantilor, timp de 5 luni de sezon rece/an.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65200000-5 - Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea maxima estimata a acordului cadrueste de 19600 butelii GPL si cantitatea minima estimata este de19200 buteliiGPL.
Calendarul estimativ al contractelor subsecvente: Se vor incheia 4 (patru) contracte subsecvente acordului cadru, pentru fiecare din cele 4 (patru) sezoane reci aferente anilor 2013, 2014, 2015 si 2016.
Cantitatile minime si maxime estimate ale contractului subsecvent vor fi: - maxim estimat 4900 butelii GPL/sezon rece/contract subsecvent.- minim estimat 4800 butelii GPL/sezon rece/contract subsecvent.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Da.Garantiei de participare: 48.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in invitatia de participare.Modul de constituire: 1.Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii deo societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul de48.000 lei, valabil pentru o perioada de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art.87 alin(1) din HG 925/2006 cu modif.si compl.ulterioare, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 6179.99 lei , calculata conform prevederilor art. 278^1 alin(1) (2) si (3) din O.U.G. nr 34/2006, cu modif. si compl.ulterioare;2. Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Mun. C-ta, cod fiscal 4785631);IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM-urilor, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM-urilor alaturi de dovada constituirii garantiei de participare.Nota: In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta leu/alta valuta: curs leu/valuta comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita stabilita pt depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului subsecvent, fara TVA. Garantiei de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.90 alin(1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale cu respectarea prevederilor art.90 alin(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Completare si prezentare in original a Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta);Cerinta nr.2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in documentatie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia;A N E X A1. MAZARE RADU STEFAN Primar2. FAGADAU DECEBALVice3. STAN GABRIELVice4. ENACHE MARCELA Secretar5. RACU CONSTANTINDirector6. DINESCU FULVIADir.adj.7. MERLA VIORICA ANI Director8. STAN MIHAELA Dir.adj.9. PILAT IONEL Director10. TANASE LUIZA ELENA Director11. DOSPINESCU DANIELA RAMONADirector12 NANU DANIELADir.adj.13. FRIGIOIU MARCELADirector14. GHEORGHE GEORGETA Dir.adj.15. BABUS CONSTANTIN Director16. PRIPISI IONUT Dir. adj17. TRASCA AURORA Director18. GHEONDEA DOINA Dir.adj.19. STAMAT ADRIANA Director20. MUNTEANU PETRICA Director21. VELICA ECATERINADir.adj22. POPESCU CARMINA IONELA Sef serv.23. ANDRUSCA MARIA CARMEN Sef serv.24. BALTAG DAN Sef serv.25. BARDASU OCTAVIASef serv.26. BORALI VEAVEGHIUL Sef serv.27. BRATU FELIX Sef.birou28. BRATU DANIELDir. adj.29. CONSTANTIN NICOLETA Sef.serv.30. COMAN GHEORGHE Sef.serv.31. CRACIUN ANA RODICASef.serv.32. DUMITRU IONUTSef serv.33. DUDAS DEZIDERIU Sef.serv.34. DOBRE OANASef.serv.35. DRECSAN DANIELASef.serv.36. DUDAS CAMELIASef.serv.37. PETCU LENUTA Sef serv.38. ENE SANZIANASef.serv.39. FLORESCU NICOLETASef serv.40. HARPALETE DORU Sef serv.41. ITOAFA CRISTINA LAURENTIASe1f serv.42. LACIU MADALINADirector43. LIUTA MIHAELASef serv.44. DANCU ANTUANELA Sef serv.45. MIHAI MIHAELASef birou46. MUTALAP GHIULNIHALSef serv.47. MUNTEANU JENICA EUGENIA Sef serv.48. NUTU NICOLAI Sef serv.49. PATRASCU LIVIUSef serv.50. PATRUTOIU MIHAELA Sef serv.51. PINZARIU IRINA ROXANASef serv.52. BOBES LAURASef serv.53. PETCU MUGUREL LEONARDSef serv.54. MILITARU CRISTIAN ANDREI Sef serv.55. RUSU GRATIELASef serv.56. TARAN STEFANSef serv.57. TESULEANU GABRIELASef serv.58. TRAMUDANA LIVIUSef serv.59. UDREAVALERIA ELISABETA Sef birou60. UNTARU ADRIAN CONSTANTIN Sef serv.61. VARLAN DORELSef serv.62. ZAHARICIUC IULIANASef serv.63. FETISLAMDAYAN
Sef serv.
64.SOARE GEORGIANA - Sef ServiciuLista cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza:
1.ALI DENIS ;
2.CANDINDATU GABRIEL ;
3.CHESOI TUDOREL ;4.CIORBEA VALENTIN ;
5.COJOC MARIOARA ;
6.DEDE PERODIN;
7.DOBRE MIRCEA ;
8.FAGADAU DECEBAL ;
9.GEORGESCU DANIEL;10.GHEORGHE FLORIN;
11.IBRAIM TEMUR ;12.LIXANDRU ION-VIRGIL;13.MARCU ANA;14.MATEI RADU-BOGDAN;15.ONCIU CARMEN;16.PAPARI GEORGE-DANIEL;
17.PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN;
18.POPESCU RADUCU;
19.RASAUTEANU COSTIN IOAN;
20.ROMAN IUSTIN FABIAN;
21.STAN GABRIEL-MARIUS;
22.STROE FELIX;
23.SURGHIE VALENTIN-MIHAI;
24.TUSA SORINA;
25.VISAN GEORGE-GABRIEL;
26.ROSU VASILE
27.BOIAGIAN HARRY MICHELLEAtentie: In cazul in care exista asociati/subcontractanti/terti sustinatori, fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original, insotita de tabelul semnat si stampilat pe fiecare pagina.Cerinta nr.3: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formularul A - declaratie privind eligibilitatea din sectiunea Modele formulare.Atentie: In cazul in care exista asociati/terti sustinatori fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original.Cerinta nr.4: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formularul B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din sectiunea Modele formulare.In cazul in care exista asociati, fiecare membru al asocierii are obligatia de a completa si prezenta in original formularul B.Formularul B1 din sectiunea ~Modele formulare~ va fi completat si prezentat in original de catre tertul sustinator (daca este cazul).Declaratia (Formularul B) va fi insotita de : a. Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat ;b. Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local.Nota: Certificatele se vor prezenta in original /copie legalizata /copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota: Din certificatele de atestare fiscala sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei) Persoane juridice/fizice romane. Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalulteritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAENdin certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinsa in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita dedepunere a ofertelor.Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conformcu originalul?- cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice /fizice straine?Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.?Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce facobiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conformcu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul va face dovada ca buteliile livrate vor fi incarcate de catre un imbuteliator autorizat. Se va prezenta un document din care sa reiasa acordul incheiat intre ofertanti si un imbuteliator autorizat , documentul se va prezenta in copie lizibila, semnata si stampiltatade ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Autorizatie eliberata de ISCIR pentru imbuteliatorul autorizat.Autorizatia trebuie sa fie eliberata pentru domeniul "supraveghere tehnica la umplere, verificare tehnica periodica si reparare (fara lucrari de sudura0 la butelii pentru gaz petrolier lichefiat. Se va prezenta copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea "conform cu originalul"), a autorizatiei
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Se va completa FORMULARUL E din sectiunea modele de formulare.
Cerinta minima: Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca poate dispune de un parc auto autorizat pentru transportul buteliilor GPL, situat pe raza Municipiului Constanta. Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original.
Cerinta minima: Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca transportul buteliilor GPL se va face cu auto specializate transport butelii cu o capacitate de cel mult 3, 5 tone.Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original.
Cerinta minima.Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca poate dispune de un dispecerat telefonic pentru comenzi, cu program de lucru minim 5 zile-saptamana, si 10 ore-zi.Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original.
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca transportul buteliilor GPL se va face cu respectarea prevederilor Legii nr 31 din 1994 si a prevederilor H.G. nr. 1175 din 2007 pentru aprobarea normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania. Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca poate distribui butelii GPL autorizate ISCIR cu termenele de valabilitate pentru incarcarea recipientului valabile si inscrise pe ambalaj (recipient). Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care se obliga ca, in conditiile in care va fi desemnat castigator, inainte de semnarea contractului sa prezinte dovada platii taxei pentru folosirea tramei stradale pentru distributia in municipiul Constanta. Dovada se va face prin prezentarea chitantei cu care s-a efectuat plata. Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul C2 din sectiunea Modele de formulare. Documentele care confirma prestarea serviciilor efectuate se vor prezenta in original/ copie legalizata/copie lizibila, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeza printr-o declaratie a operatorului economic.Se va prezenta un document din care sa reiasa acordul incheiat intre ofertanti si un imbuteliator autorizat , documentul se va prezenta in copie lizibila, semnata si stampiltatade ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta copie lizibila, semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea "conform cu originalul"), a autorizatieiSe va completa FORMULARUL E din sectiunea modele de formulare.Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original.Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in originalOfertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in original.Ofertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in originalOfertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in originalOfertantul va prezenta declaratia pe propria raspundere, in originalSe va completa formularul D din sectiunea Modele de formulare.In cazul in care operatorul economic doreste sa subcontracteze o parte/parti din contract acesta are obligatia de a prezenta o declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentului din total serviciu, datele de recunoastere ale acestuia/acestora precum si specializarea acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora. In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2013 13:00
Locul: B-dul Tomis nr.51
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor , reprezentantiUCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Precizare nr.1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Precizarea 2 : Vizualizare documente semnate Electronic.Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip .Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click? pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare & Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru a salva local documentul original. g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer