Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICIUL DE FINANTARE RAMBURSABILA INTERNA SUB FORMA UNEI LINII DE FINANTARE


Anunt de participare numarul 147299/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASULNAVODARI
Adresa postala: Str. Dobrogei nr. 1, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905 700, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Adrian Constantin, Tel. +40 241760353, Email: [email protected], Fax: +40 241761606, Adresa internet (URL): www.primaria-navodari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICIUL DE FINANTARE RAMBURSABILA INTERNA SUB FORMA UNEI LINII DE FINANTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unei finantari rambursabile interne, sub forma unui credit de tip revolving pentru realizarea urmatoarelor proiecte finantate din fonduri structurale: LOT 1 - , ,IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NAVODARI?
PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 21 058 533, 20 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 5 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 30 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 2 , ,CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN ORA?UL NAVODARI ? REABILITARE SI MODERNIZARE?PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 2 144 250 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 3 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 6 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 3 , ,CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI?PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 20 275 649, 10 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 7 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 30 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 4. , ,CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI ? PIATA AGROALIMENTARA DE PESTE?PLAFONUL LINIEI DE FINAN?ARE PENTRU PROIECT: 2 975 051, 30 LEIPERIOADA LINIEI DE FINAN?ARE: 3 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 24 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.La formularea ofertelor, ofertantii vor avea in vedere cerinta autoritatii contractante de rambursa integral sau partial linia de credit oricand pe durata linei de finan?are fara perceperea de costuri, comisioane, sau taxe suplimentare pentru rambursarea anticipata.Creditul aferent fiecarui lot in parte este de tip revolving si poate fi utilizat de autoritatea contractanta pana la rambursarea sumelor din fonduri structurale cu exceptia cheltuielilor neeligibile, a cotelor de cofinantare si a eventualelor corectii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractarea unei finantari rambursabile interne, sub forma unui credit de tip revolving pentru realizarea urmatoarelor proiecte finantate din fonduri structurale: LOT 1 - , ,IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NAVODARI?.PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 21.058.533, 20 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 5 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 30 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 2 , ,CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN ORASUL NAVODARI ? REABILITARE SI MODERNIZARE?PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 2.144.250 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 3 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 6 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 3 , ,CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI?PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 20.275.649, 10 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 7 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 30 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI.LOT 4. , ,CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI ? PIATA AGROALIMENTARA DE PESTE?PLAFONUL LINIEI DE FINANTARE PENTRU PROIECT: 2.975.051, 30 LEIPERIOADA LINIEI DE FINANTARE: 3 ANI;PERIOADA DE TRAGERE: 24 DE LUNI DE LA DATA INCHEIERII CONTRACTULUI. La formularea ofertelor, ofertantii vor avea in vedere cerinta autoritatii contractante de rambursa integral sau partial linia de credit oricand pe durata linei de finan?are fara perceperea de costuri, comisioane, sau taxe suplimentare pentru rambursarea anticipata.
Creditul aferent fiecarui lot in parte este de tip revolving si poate fi utilizat de autoritatea contractanta pana la rambursarea sumelor din fonduri structurale cu exceptia cheltuielilor neeligibile, a cotelor de cofinantare si a eventualelor corectii.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 968, 022.55RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
35 000 lei, din care: Lotul 1-10 000 lei; Lotul 2-5 000 lei; Lotul 3-10 000 lei; Lotul 4-5 000 lei; Valab garantiei de participare este cel putin egala cu valab ofertei, respectiv 120 de zile. Modul de constituire: 1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut mai-sus, valabil pentru o perioada de 120 zile de la data limita de depunere a candidaturilor stabilita in anuntul de participare. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art.87 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si complarile ulterioare, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare sumele 6938, 78 lei pentru lotul 1, 3216, 37 lei pentru lotul 2, 6821, 35 lei pentru lotul 3, 4226, 26 lei pentru lotul 4, calculate conform prevederilor art. 278^1 alin(1) lit. d) din O.U.G. nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa ca nefondata de catre CNSC; 2. Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO25TREZ2395006XXX000019 deschis la Trez. Navodari deschis la Trezoreria Orasului Navodari, cod fiscal 4618382); Nota: Dovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul interior. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se solicita la data depunerii candidaturilor. Data pentru echivalenta leu/alta valuta este cursul BNR din data de 03.09.2013. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 0, 3 % din valoarea fiecarui contract incheiat pentru fiecare lot in parte. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, inainte de intrarea in vigoare a contractului de acordare de credite, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data cand ofertantul va lua cunostinta despre faptul ca s-a primit avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, pentru contractarea liniei de finantare. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de tragere; Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la expirarea perioadei de tragere a creditului, daca achizitorul nu va ridica pana la acea data pretentii asupra acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Se va completa si prezenta in original formularul din sectiunea Modele de formulare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune acest cetificat (fiecare membru al asociatiei)Cerinta nr.2: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii se vor comunica ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul PRIMARIEI ORASULUI NAVODARI, astfel: 1.d-l NICOLAE MATEI ?Primarul orasului Navodari; 2.d-l Florin CHELARU- viceprimarul orasului; 3.d-l Petrica Adrian CONSTANTIN? Sef Serviciu Achizitii Publice-Management Programe; 4.d-na Viorica TIRSOAGA ? secretarul orasului Navodari; 5.d-na Margareta MITRAN ? Director Executiv; 6. d-na Neacsu Vasilica? Director Executiv ADPP 7.d-na Rastoaca Liliana ? Director Executiv Directia de Asistenta Sociala, 8. D-na Broasca Luminita, Sef Serviciu, 9. D-ra CIOCAN GEORGIANA, Sef Birou; 10. D-na TUDORICA GETA ? Sef Serviciu, 11. D-nul POSACIANU IONEL, Sef Serviciu; 12. D-nul DINICU CONSTANTIN, Sef Serviciu;13. D-na SANDULESCU MARIANA ? Director Executiv, 14. D-na Mitran Marian Stefania ? Sef birou; 15.D-nul LAZAR FLORIAN ? Director Politia Locala; 16.D-nul MIHAILA GABRIEL, Sef Serviciu Ordine si Liniste Publica; CONSILIERI LOCALI: STAN LIVIU MARIAN - consilier local, ZIDARU CIPRIAN GHEORGHE - consilier local, MORUZI VASILE - consilier local, COMAN ILIE - consilier local, SURDU MARIAN - consilier local, APOSTOL ION - consilier local, POPA LUANA - consilier local, POPESCU CRISTIAN - consilier local, TUDOR NICOLAE - consilier local, PINDICI RADU - consilier local, DRAGHICI FLORIN - consilier local, BADESCU LAURENTIU - consilier local, MARA LILIANA - consilier local, SANGEAP DOINA - consilier local, BOASCA BOGDAN - consilier local, TUCAN EMANUEL - consilier local, DUMITRESCU DANIEL - consilier local.Declaratia se va completa si prezenta olograf (scrisa integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in sectiunea Modele Formulare, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia.
Atentie: In cazul in care exista asociati /subcontractanti /terti sustinatori fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original.Cerinta nr.3: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareSe va completa si prezenta in original formularul A - Declaratie privind eligibilitatea, din sectiunea Modele Formulare.In cazul in care exista asociati /terti sustinatori fiecare va completa si prezenta aceasta declaratie, in original.Cerinta nr.4: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareSe va completa si prezenta in original formularul B ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din sectiunea Modele formulare.In cazul in care exista asociati fiecare membru al asocierii are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul B.Formularul B1 din sectiunea Modele formulare va fi completat si prezentat in original de tertul sustinator (daca este cazul).Pentru persoane juridice romane: Declaratia va fi insotita de:
a) Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat ;b) Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local.Nota: Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Din cuprinsul certificatelor de atestare fiscala este necesar sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Pentru persoane juridice straine:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi prezentate in limba de origine ? in oricare dintre formele: original/copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice / fizice romane:
1. Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului (asociatii sai daca este cazul) care sa includa si serviciile care fac obiectul prezentei achizitii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Cand se depune oferta comuna, asociatii vor prezenta si certificatul constatator din care sa rezulte codul CAEN pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota: Certificatul constatator se depune in original/ copie legalizata/copie lizibila semanta si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?, cu precizarea faptului ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta, in situatia in care a prezentat acest document in copie.2 Autorizatie eliberata de Banca Nationala a Romaniei sau, in cazul institutiilor din alte state membre, de autoritatea competenta din statul de origine care sa-i ateste dreptul de a desfasura activitatile ce fac obiectul achizitiei, valabilita la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoane juridice / fizice straine
Cerinta obligatorie:
1. Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, in traducere autorizata si legalizata in limba romana.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca, candidatul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii2. Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs - in original/copie legalĂ­zata/copie lizibikla semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3. Un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale aferente ultimilor 3 ani, formular C2. Daca o asociere de op econ depune o oferta comuna, atunci sit econ si finan se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In conf cu prev art. 186 alin.1 din O.U.G. nr. 34/2006-Capacitatea econ si finan a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pt indeplinirea unui contr si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Angajament de sustinere de catre o terta persoana.
Bilantul contabil sau extrase de bilant pentru anul 2012 copie lizibila cu mentiune "conform cu originalul".
Media CA globale a ofert pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: Lot1-3 000 000 lei;Lot2 300 000 lei; Lot3-3 000 000 lei; Lot4-400 000 lei;.Pt ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%. Prezentare formular I. Daca o asociere de op econ depune o oferta comuna, atunci sit econ si finan se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, conversia leu-euro se va raporta la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte respectiv: pentru 2010 1 eur= 4, 2099 lei, pentru.2011 1 eur=4, 2379 lei , pentru 2012 - 1 eur=4, 4560 (sursa : www.bnr.ro). Atunci cand cifra de afaceri este exprimata in alta moneda decat leul, echivalenta leu/ alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular I.Prezentare bilant contabil sau extrase bilant pentru anul 2012 copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul".Prezentare formular I.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada acordarii unui credit ale carui taxe, comisioane, dobanzi sau oricare alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective sa fie de cel putin: Lot1- 3 000 000 lei;Lot2- 300 000 lei;Lot3- 3 000 000 lei;Lot 4 ? 400 000 lei. Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se solicita ca nivelul minim prestat sa fie realizat la nivelul unui contract.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte dispozitiile art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, cu respectarea inclusiv a prevederilor Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinere tehnica si/sau profesionala a unui/unor persoane capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus. In cazul cadidaturilor comune situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract, care trebuie indeplinite de acela dintre asociati care, conform acordului de asociere, a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
O lista a principalelor servicii de finantare a creditelor de investitii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar in copie conforma cu originalul. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificaridin partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare contract sau document echivalent, recomandare/certificare in original/copie conforma cu originalul.Prezentare Formular T.Prezentare formular C2
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
C. de afaceri-pentru cea mai mare valoare a mediei globale a CA pe ultimii 3 ani(CA max)se va acorda 100 pct.Pentru alta valoare a cifrei de afaceri(Can) se va calcula astfel: CA(n)/CA max x 100 pct.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Da
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2013 14:30
Locul: SALA DE SEDINTE A PRIMARIEI ORASULUI NAVODARI JUD. CONSTANTA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE, REPREZENTANTII OFERTANTILOR PE BAZA DE DELEGATIE SAU IMPUTERNICIRE.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care ofertantii clasati pe locul 1 vor avea oferta egala se va recurge la o noua runda de negociere pentru reformularea ofertelor 2.Contractele se vor incheia dupa obtinerea de catre autorit. contrac a avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu privire la contractarea creditului bancar. 3. Aplicarea unei negocieri care sa se deruleze in runde, pana la identificarea si stabilirea, pe baza criteriului de atribuire, a ofertei cu cel mai scazut cost total al imprumutului, respectiv cel mai mic procent al dobanzii si al comisioanelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 alin. 1 lit a) din OUG. Nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: STR. DOBROGEI NR. 1, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 241760353, Email: [email protected], Fax: +40 241761606, Adresa internet (URL): www.primaria-navodari.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2013 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer