Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICIUL DE INSTALARE DE UTILAJE DE PRELUCRARE A BAUTURILOR (CAFEA SI BAUTURI CALDE)


Anunt de participare numarul 70347/24.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel.0241488157, Email: [email protected], Fax: 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICIUL DE INSTALARE DE UTILAJE DE PRELUCRARE A BAUTURILOR (CAFEA SI BAUTURI CALDE)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: MUNICIPIUL CONSTANTA - CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI CAPITOLUL II.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICIUL DE INSTALARE DE UTILAJE DE PRELUCRARE A BAUTURILOR (CAFEA SI BAUTURI CALDE)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
51542200-5 - Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a bauturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NUMARUL DE APARATE ESTE 12 BUCATI.CANTITATEA DE PRODUSE ZILNICA VA FIMINIM DE 200 UNITATI PENTRU FIECARE APARAT.
Valoarea estimata fara TVA: 666, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE: 12600 LEI ;GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR A, DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;FORMULAR B- DECALARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVERILE ART.181; CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA DE PLATA A DATORIILOR CATRE BUGETUL DE STAT;CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA DE PLATA A DATORIILOR CATRE BUGETUL LOCAL;CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NESOLICITAT
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR SERVICII SIMILARE PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI - FORMULAR C2.PRESTAREA SERVICIILOR SIMILARE PREZENTATE IN FORMULAR CONFORM SPECIFICATIILOR DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI.FORMULAR E - INFORMATII PRIVIND UTILAJELE, INSTALATII, ECHIPAMENTE TEHNICE;FORMULAR D - INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - DACA ESTE CAZUL.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2009 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: IN URMA UNEI SOLICITARI SCRISE, NUMERAR LA CASIERIA DIN ST. ECATERINA VARGA NR.25-27
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2009 13:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR.51
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE, OBSERVATORII U.C.V.A.P., REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLOES NR.6, SECTOR3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL TOMIS NR.51, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241488115, Fax: 0241488195
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
SE POATE DEPUNE CONTESTATIE IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DESPRE UN ACT PE CARE CONTESTATARUL IL CONSIDERA NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL TOMIS NR.51, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900725, Romania, Tel.0241488115, Fax: 0241488195
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2008 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer