Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de intretinere si curatenie la sediile Primariei municipiului Constanta, cluburile si pavilioanele pentru persoane varstnice si nevoiase


Anunt de participare numarul 136531/14.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 241488157, Email: [email protected], Fax: +40 241488924, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de intretinere si curatenie la sediile Primariei municipiului Constanta, cluburile si pavilioanele pentru persoane varstnice si nevoiase
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Municipiul Constanta, sediile Primariei municipiului Constanta, cluburile si pavilioanele pentru persoane varstnice si nevoiase
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 175, 468.48RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Procedura va fi finalizata prin incheierea acordului cadru in 2012.Contractele subsecvente vor fi fi atribuite anual. Contract subsecvent nr 1:2012-2013; Contract subsecvent nr 2:2013-2014; Contract subsecvent nr 3:2014-2015;Valoarea celui mai mare contract subsecvent acordului cadru este de 725156, 16 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul ce urmeaza a fi prestat consta inintretinere sicurateniela sediile Primariei municipiului Constanta si in cluburile si pavilioanele pentru persoane varstnice si nevoiase. Serviciul va include toate operatiunile tehnice prevazute in caietul de sarcinicurespectarea cantitatilor din caietul de sarcini.Prestarile de servicii pentru mentinerea curateniei in sediile/cluburile/pavilioanele Primarieise vor efectua pentru: spatii cu destinatie de birouri, holuri cu pardoseli calde (parchet si mocheta); holuri si casa scarilor, spatii cu pardoseli mozaicare; grupurile sanitare sisi pentrucurte .Intretinerea si curatenia se vor face conform normelor stabilite de prestator cu materiale care sa nu aiba efect daunator personalului si mediului inconjurator. Substantele ce vor fi folosite larealizarea serviciului trebuie sa fie: ecologice, biodegradabile, sa nu genereze actiunidaunatoare asupra mediuluiinconjurator si asupra corpului uman, sa nu fieinflamabile, nu ducaladegradarea imediata sau in timp a suprafetelor curatate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile maxime previzionatepentru serviciul de intretinere sicurateniepe durata acordului cadru, (3 ani) sunt urmatoarele: Mozaic si gresie-1120716 mp; Parchet-472788 mp; Grupuri sanitare-201204 mp; Mocheta-2384496 mp; Geamuri-65700 mp; Curte-688500 mp ;Birouri si birotica-687744 mp ;Covoare-108mp ;Pubele-32148 mp;Pardoseala lemn-749700 mp;
Cantitatile minime previzionatepentru serviciul de intretinere sicurateniepe durata acordului cadru, (3 ani) sunt urmatoarele: Mozaic si gresie-1105416 mp; Parchet-201204 mp; Grupuri sanitare-193536 mp; Mocheta-2307996 mp; Geamuri-1074816 mp; Curte-650268 mp ;Birouri si birotica-631116 mp ;Covoare-0 mp ;Pubele-27540 mp; Pardoseala lemn-535500 mp, cantitati ce vor fi curatate zilnic respectiv periodic pe o durata de 3 ani.Cantitatile maxime previzionatepe durata contractului subsecvent /an: Mozaic si gresie-373572 mp; Parchet-157596 mp; Grupuri sanitare-67068 mp; Mocheta-794832 mp; Geamuri-21900 mp; Curte-229500mp ;Birouri si birotica-229248 mp ;Covoare-36mp ;Pubele-10716 mp;Pardoseala lemn-249900 mp;
Cantitatile minime previzionatepe durata contractului subsecvent /an: Mozaic si gresie-368472mp; Parchet-67068 mp; Grupuri sanitare-64512 mp; Mocheta-769332 mp; Geamuri-358272 mp; Curte-216756 mp ;Birouri si birotica-210372mp ;Covoare-0mp ;Pubele-9180mp;Pardoseala lemn-178500 mp;
Valoarea celui mai mare contract subsecventacordului cadru este de 725156, 16 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime pentru contractele subsecvente sunt identice cu cele precizate anterior, suprafete cantitati ce vor fi curatate zilnic respectiv periodic pe o durata de 1 an de zile.
Cantitatile maxime estimate, precizate in caietul de sarcini, sunt cantitati ce pot fi modificate in sensul majorarii/diminuarii acesteia in functie de necesitatile autoritatii contratante privind inchiderea unor cluburi deja existente sau sau deschiderea suplimentara a altor cluburi, defondurile bugetare ce pot fi alocate pentru derularea acestora.Cantitatile maximepe fiecare tip de operatiune pot fi modificate in sensul majorarii /diminuarii acesteia, in functie de necesitatilestabilite de numarul solicitarilor pentru fiecare operatiune, de numarul cazurilor de forta majora care nu pot fi determinate anticipat si de fondurile bugetare ce pot fi alocate pentru fiecare contract subsecvent, in parte.Valoarea estimata fara TVA a acordului cadru :2175468, 48 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 2, 175, 468.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 43509, 36 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare (conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare): 1 virament bancar in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 4785631, sau printr-un instrument degarantare emis in conditiile legiide o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie de atribuire, care se prezinta in original. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu tote prevederile art. 87 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 5955, 46 lei, calculat conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) lit a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa ca nefondata de catre CNSC.- IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categoria IMM-urilor, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categoria IMM-urilor alaturi de dovada constituirii garantiei de participareDovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul exterior.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in urma unei solicitari scrise cu precizarea sumei de restituit, a contului bancar, precum si a denumirii procedurii. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul fiecarui contract subsecvent acordului cadru, fara TVA.Garantiei de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art.90 alin(1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale cu respectarea prevederilor art.90 alin(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta. Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei)-completare si prezentare in original a formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?;2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cumodificarile si completarile ulterioare.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant/ tert sustinator) - Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia;3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Atentie: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si tertul sustinator)- Completare si prezentare in original a Formularului A - declaratie privind eligibilitatea;4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia va fi insotita de: 1. Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat ;2.) Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, de plata a datoriilor catre bugetul local.Nota: Certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?. Din certificatele de atestare fiscala sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota 1: Din certificatele de atestare fiscala sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota 2. In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei).Nota 3. In cazul in care ofertantul este sustinut la capacitatea economica-financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala de catre un tert, tertul sustinator va completa formularul A privind eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii, subcontractantul va completa declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include serviciidin categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire, ofertantului clasat pelocul intai i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.
Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice / fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul. Cand se depune oferta comuna , asociatii vor prezenta documentul solicitata pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei ani, in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor econimici.
Cerinta minima de calificare: Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii trei (3) ani va fi de cel putin: 1400000 lei, fara TVA.
IMM urile beneficiaa de reducerea cu 50% a cifrei de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (scrisori de recomandare din partea beneficiarului, semnate si stampilate sau procese verbale de receptie semnate de catre ambele parti, fara obiectiuni sau informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale).
Ofertantul va prezenta un contract cuprins in formularul C2, insotit de documente (certificari), din care sa reiasa prestarea, in ultimii 3 ani, pana la data limita pentru depunerea ofertelor, de servicii similare, de
natura si complexitate celor care fac obiectul prezentei achizitii in valoare de
cel putin 720000 lei fata TVA. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate
in aceasta perioada. Prin ?servicii duse la bun sfarsit? se inteleg:
? servicii receptionate partial;
? servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune
expirarea perioadei de garantie).
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Daca persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului nu sunt angajate permanent ale ofertantului, se vor prezenta documentele care atesta relatia juridica dintre acestea si ofertant
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care
poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Ofertantul va prezenta documente care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor(23 aspiratoare)si caracteristicile tehnice ale acestora.
Cerinta minima: 23 aspiratoare de capacitate mare, prevazute cu doua filtre si6 scari pliante . Echipamentele utilizate(23 aspiratoare) nu trebuie sa fie mai vechi de 5 ani.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Cerinta minima: ofertantul va face dovada ca are personal angajat in functii de executie cel putin 29 de persoane si cel putin 2 persoane pentru coordonare.
Cerinta minima: Ofertantul va prezenta dovada (certificat) de absolvirea unui curs de igiena ca persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii (executie), auabsolvit un curs de igiena cfm OMS nr 1225/2003.
Certificate emise de organisme
independente care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii. Se va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor. Cand se depune oferta comunacerintele referitoare la standardele de mediu trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le aplica in timpul indeplinirii contractului prin care operatorul economic sa ateste faptul ca respecta standardele de protectia mediului.Se va prezenta certificat ISO 14001 sau echivalent.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente
emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Cand se depune oferta comunacerintele referitoare la standardele de mediu trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati de UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul.In cazul in care ofertantii clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis a pretului.Clarificare vizualizare documente semnate electronic: Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped.Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zipUrmati apoi instructiunile de mai jos: I. Instalarea aplicatiei software: a. Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign.b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului.c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Frameworkversiune 2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d. Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click? pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySignsaue. Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare & Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul carese doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastra care se va deschide.f. In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru a salva local documentuloriginal.g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2012 17:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer