Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CSNR 36409


Anunt de participare numarul 143979/30.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380 / +40 258811982, In atentia: Adela Bozdog, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CSNR 36409
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Judetele: Alba, Hunedoara, Sibiu, Valcea
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de realizare a studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CNSR 36409
Prezentul contract de servicii are ca obiect: LOT 1
Realizarea hartilor de distributie a habitatelor naturale, a populatiilor speciilor salbatice de interes comunitar si a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de conservare a acestora.
Realizarea si avizarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a populatiilor speciilor salbatice si a habitatelor naturale de interes conservativ.
LOT 2
Realizarea unui sistem unitar de evidenta a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor permanente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
22114310-8-Harti de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul : Serviciul de realizare studiilor stiintifice necesare realizarii planului de Management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, SMIS ? CSNR 36409LOT 1 ? Realizarea hartilor de distributie a habitatelor naturale, a populatiilor speciilor salbatice de interes comunitar si a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de conservare a acestora si Realizarea si avizarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a populatiilor speciilor salbatice si a habitatelor naturale de interes conservativ.
Lot 1 cuprinde: Activitatea 1: Realizarea hartilor de distributie a habitatelor naturale, a populatiilor speciilor salbatice de interes comunitar si a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, evaluarea starii de conservare si elaborarea masurilor de conservare a acestora ;Valoarea estimata a Activitatii 1 este de 3.860.644 lei (fata TVA).Activitatea 3: Realizarea si avizarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a populatiilor speciilor salbatice si a habitatelor naturale de interes conservativ.Valoarea estimata a Activitatii 3 este de 205.800 lei (fata TVA).Valoarea estimata a Lotului 1 este de 4.066.444 lei. Aceasta valoare reprezinta valoarea maxima a fondurilor disponibile pentru indeplinirea contractului.LOT 2 ? Activitatea 2 Realizarea unui sistem unitar de evidenta a regimului de proprietate al terenurilor si constructiilor permanenteValoarea estimata a Lotului 2 este de 219.384 lei. Aceasta valoare reprezinta valoarea maxima a fondurilor disponibile pentru indeplinirea contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 285, 828RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare1.Ofertantul va constitui garantia pentru participare astfel: ? Pentru Lot 1 in valoare de 50.000 lei? Pentru Lot 2 in valoare de 4.000 lei2. Sumele ce se vor retine, in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006 vor fi de: ? Pentru Lot1 in valoare de 7.846, 44 lei? Pentru Lot 2 in valoare de 2.193, 84 lei2.Termenul de valabilitate al garantiei de participare va fi de 120 zile de la data limita de primire a ofertelor.3. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.86 alin. (1), (2) si (3) din H.G. nr.925/20064. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia de participare este RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, cod de inregistrare fiscala: 45625835. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se va folosi Formularulnr. 26 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.6. Dovada constituirii garantiei de participare in original se va prezenta separat de restul ofertei, cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.7.Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art.16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM au obligatia de a face dovada ca reprezintaintreprindere mica sau mijlocie prin atasarea Formularului nr.25 ? Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA .In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2006, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din valoarea contractului fara TVA.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 cu modificari si completari ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene de Dezvoltare RegionaleBugetul de statBugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorToate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Nu se accepta folosirea de prescurtari.Cerinta nr.1Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii:
Se va completa Formular 1 ? Declaratie privind eligibilitateaCerinta nr.2Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006
Modalitate de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: 1) Se va completa Formular 2 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006, cu modificari si completari ulterioare.2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competante, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic nu are datorii scadente la plata, a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si taxele locale, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic nu are datorii scadente la plata, a impozitelor si texelor catre bugetul de stat si taxele locale, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Toate documentele se vor prezenta in traducere autorizata ? limba romana.Cerinta nr.3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va completa Formular 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCerinta nr.4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va completa Formular 4 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta nr.5Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.691 din OUG nr.34/2006
Se va completa Formular5 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioarePersoanele cu func?ie de decizie, din cadrulConsiliului Judetean Albasunt : Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean Alba
Alin Florin Cucui ? Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba,
Roman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
Popescu Dan Mihai- Director executiv ? Directia Tehnica
Aitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si Bugete
Opruta Elena ? Director executiv adjunct.
Bodea Ioan ? Director executiv ?Directia Relatii Publice si Informatica
Negrut Liliana ? Director executiv ? Directia Juridica si Administratie Publica
Hurbean Mariana - Secretar al Judetului Alba;Consilieri judeteni: Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Dirzu Ioan; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Ivinis Gheorghe Ioan; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Mocan Angelica Elisabeta; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Oltean Ioan; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae; Cerinta nr.1
Operatorii economici participan?i la procedura trebuie sa aiba domeniul de activitate corespunzator obiectului procedurii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoana juridice/fizice romana
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , emis de Oficiul Registrul Comer?ului sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoane juridice/fizice straine
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
2) Se vor atasa documente relevante, in original sau copie legalizata si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte:
a)denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b)codul unic de inregistrare;
c)sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d)structura actionariatului
e)numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f)domeniul de activitate principal;
g)domenii de activitate secundare;
h)situatia societatii (ex. daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Nu se accepta folosirea de prescurtari.
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura trebuiesa prezinte informatiile generale precum si declararea cifrei medii de afaceri pentru ultimii 3 ani ( 2010, 2011, 2012).Modalitatea de indeplinire: Se va completa Formular 6 ? Informa?ii generale
Pentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
.Modalitatea de indeplinire1) Se completeaza Formularul 6 ?Informatii generalePentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ASOCIEREA
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
In cazul unei asocieri capacitatea tehnica si profesionala precum si situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului .
Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a)oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si categoriile de servicii prestate de acestia.
b)oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii
c)unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator(Lider de asociatie)-responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa si semnata de catre toti partenerii
d)oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care se stipuleaza ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator.
e)toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului
f)structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca asocierea initiala
Modalitati de indeplinire: Se completeaza Formular 18 si Acord de asociere
SUBCONTRACTANTI
Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Modalitati de indeplinire: Se completeaza Formular 17.
TERT SUSTINATOR
Capacitatea economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor existente intre ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile de la primul alineat, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare, respectiv, resursele tehnice si profesionale invocate. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm prevazut la art. 190 alin. (2) din ordonanta de urgenta trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit.a), c1) si d).
Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG nr.34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedurii.Modalitati de indeplinire: se completeaza dupa caz Formular 10, Formular 10a
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura trebuiesa prezinte o lista a principalelor prestari de servicii similare, prestate inultimii 3 ani.Pentru Lot 1 Lista va cuprinde cel putin 1(unu) contract ce va cuprinde activitatile similare cu obiectul lotului 1(Activitatea 1 si Activitatea 3)PentruLot 2 Lista va cuprinde cel putin 1 (unu) contract similar lotului 2.Modalitati de indeplinire: Se va complata Formular 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare, prestate inultimii 3 ani.Ultimii 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita de depunere a ofertei.Lista va fi insotita de certificat/ document(constatator/recomandare/proces verbal de receptie) prin care sa confirme prestarea serviciilor similare, continand referiti la : beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 2Pentru LOT 1 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au prestat si dus la bun sfarsit, maxim 3(trei) contracte similare, a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare de 1.000.000 lei ( valoare fara TVA).Modalitati de indeplinire: Se va completa Formularul 8a ? Experienta similara.Fisa experienta similara va fi insotita de maxim 3 (trei) document/contract/proces verbal de receptie /etc., emise sau semnate de beneficiar, prin care sa se confirme servicii similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Pentru LOT 2Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au prestat si dus la bun sfarsit, maxim 3(trei) contracte similare, a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare de 200.000 lei (valoare fara TVA).Modalitati de indeplinire: Se va completa Formularul 8a ? Experienta similara.Fisa experienta similara va fi insotita de maxim 3 (trei)document/contract/proces verbal de receptie /etc. , emise sau semnate de beneficiar, prin care sa se confirme servicii similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Prin formula ?duse la bun sfarsit? se intelege: - servicii receptionate partial- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie)Pentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei
Cerinta nr.3Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte Informatii generale privind angajatii; Personal ce va fi angajat in contract; Angajamentul ofertantului privind resursele umane; Curriculum Vitae. CV-urile personalului responsabil direct pentru indeplinirea contractului, va fi insotit de copii dupa diplome/certificate de studii/atestate mentionate precum si dupa documentele care confirma experienta profesionala indicata;Angajament in nume personal.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca dispun de resursele umane (experti) necesare in atingerea obiectivelor contractului: Modalitati de indeplinire: se completeaza Formular 11; Formular 12; Formular 13; Formular 14; Formular 15.
Cerinta nr.3 continuarePentru LOT 1Activitatea 1.?operatorul economic trebuie sa faca dovada ca dispune de o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, alcatuita din minim 29experti, avand specialitati relevante (biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie, piscicultura, tehnologie piscicola), dovedita astfel: a. 1 expert coordonator habitateCalificari si abilitatiStudii superioare.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin (in mod cumulativ): ? demonstrarea participarii in cel putin un proiect, in calitate de coordonator ?demonstrarea participarii in cel putin un proiect care a avut obiectul de activitate similar cu activitati de inventarierea si cartarea habitatelor de interes comunitar .b. 4 experti habitate (3 experti in habitate forestiere si 1 expert in habitate de pajisti si tufarisuri)Calificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaPentru experii in habitate forestiere: Experienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea habitatelor forestiere de interes comunitar.Pentru experii in habitate pajisti si tufarisuri: Experienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea habitatelor pajisti si tufarisuri de interes comunitar.c. 4 experti in mamifereCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de mamifere.d. 2 experti in specii de amfibieni Calificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de amfibieni.e. 2 experti ihtiologiCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, piscicultura, tehnologie piscicola.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de pesti.f. 2 experti in speciile de nevertebrateCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de nevertebrate.
Cerinta nr.3 continuareg. 3 experti botanistiCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, agronomie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExp. prof. generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de plante.h) 4 experti ornitologiCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specifica.Experienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de pasari.i) 7 experti GIS si baza de dateCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de cartarea speciilor si habitatelor precum si in realizarea hartilor si bazelor de date GIS.Activitatea 3 ? operatorul economic trebuie sa faca dovada ca dispune de o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, alcatuita din minim 7experti, avand specialitati relevante (biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie, piscicultura, tehnologie piscicola), dovedita astfel: a. 1 expert habitateCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, agronomie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea habitatelor de interes comunitar.b. 1 expert in mamifereCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventariere si cartarea speciilor de mamifere.c. 1 experti in specii de amfibieni si reptileCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de amfibieni.d. 1 expert ihtiologCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, piscicultura, tehnologie piscicola.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de pesti.
Cerinta nr. 3 continuaree. 1 expert in speciile de nevertebrateCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de nevertebrate.f. 1 experti botanistCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, agronomie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de plante.g. 1 expert ornitologCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: biologie, ecologie, silvicultura.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaExperienta specifica se face prin demonstrarea participarii in cel putin un proiect similar cu activitati de inventarierea si cartarea speciilor de pasari.Pentru LOT 2 ? Activitatea 2Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca dispune de o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, alcatuita din minim 6 de experti, avand specialitati relevante (inginerie, geodezie, topografie, cadastru), dovedita astfel: a . 6 experti cadastruCalificari si abilitatiStudii superioare in specialitatea relevanta: inginerie, geodezie, topografie, cadastru.Experienta profesionala generalaExperienta profesionala generala, in domeniul studiilor, trebuie sa fie de minimum 5 ani.Experienta profesionala specificaParticiparea in colectivul de elaborare a cel putin 1 studiu ce a avut componenta de topografie si cadastru (digitala).
Cerinta nr. 4
Ofertanii economici vor completa Declaratia privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, conform necesitatilor proiectului.
Modalitate de indeplinire Completarea Formularului 9
Cerinta nr.1
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. Nu se accepta certificat in curs de atestare.
Modalitatea de indeplinire
Se va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
Cerinta nr.2
Ofertantul trebuie sa detina certificatul ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului) valabil la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. Nu se accepta certificarea in curs de atestare.
Modalitate de indeplinire
Se va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitati de indeplinireSe completeaza1) Formularul 18 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora.2) Acord de asociereModalitati de indeplinireSe completeaza (dupa caz) Formular 17 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestoraModalitati de indeplinireSe completeaza(dupa caz)Formular 10 ? ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economiciFormular 10a -Declaratie tert sustinator tehnic si profesionalModalitatea de indeplinire
1) Se completeaza Formular 8 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare, prestate inultimii 3 ani.Ultimii 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita de depunere a ofertei
Pentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei2) Se completeaza Formular 8a ? Experienta similara
Ultimii 3 ani se calculeaza raportat la termenul limita de depunere a ofertei
Pentru echivalenta leu/alta moneda (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a RomanieiModalitati de indeplinire:
Formular 11: Informatii generale privind angajatii
Formular 12: Personal ce va fi angajat in contract
Formular 13: Angajamentul ofertantului privind resursele umane
Formular 14: Curriculum Vitae. CV-urile personalului responsabil direct pentru indeplinirea contractului, va fi insotit de copii dupa diplome/certificate de studii/atestate mentionate precum si dupa documentele care confirma experienta profesionala indicata.Formular 15: Angajament in nume personal
Pentru experienta profesionala generala: anii solicitati in vederea experientei generale vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta, precum si a functiei/activitatilor/atributiilor pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul, sau prin prisma unor documente suport relevante care sa ateste experienta generala solicitata.
Documentele suport relevante care atesta experienta generala solicitata sunt fisa de post, contractul de munca sau oricare alte documente similare.
Pentru experienta profesionala specifica: anii solicitati in vederea dovedirii experientei specifice vor fi calculati prin prisma duratei proiectului la nivelul caruia a acumulat expertul/persoana respectiva experienta specifica, precum si a functiei/activitatilor/atributiilor pe care a avut-o/le-a desfasurat expertul, sau prin prisma unor documente suport relevante care sa ateste experienta specifica a persoanelor ce au in cadrul activitatii curente atributii similare cu activitatile pe care urmeaza a le derula in cadrul viitorului contract.
Documentele suport relevante care atesta experienta specifica solicitata sunt fisa de post, contractul de munca sau oricare alte documente similare...Formularul 9 Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Modalitati de indeplinireSe va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.Modalitati de indeplinireSe va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2013 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP/CVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor minime de calificare precum si a caietului de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului judetean Alba
Adresa postala: P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258811325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer