Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Serviciul de transport al salariatilor S. E. Rovinari, de la domiciliu la locul de munca si retur


Anunt de participare (utilitati) numarul 142754/28.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Lucrari, Servicii, Tel. +40 253372556-499, In atentia: Pop Ioan, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciul de transport al salariatilor S. E. Rovinari, de la domiciliu la locul de munca si retur
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 368, 342.52 si 5, 324, 259.42RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia concomitent cu atribuirea acordului-cadru, avand o durata de doua luni. Celelalte contracte subsecvente aferente, vor fi incheiate pentru perioade cuprinse intre doua si sase luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea transportului salariatilor S. E. Rovinari de la domiciliu la locul de munca si retur cu autobuze si microbuze, conform necesarului de personal pe fiecare traseu si schimb, precizate in Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini si a programului stabilit in Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini nr. 56/25.01.2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60130000-8 - Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru cu un singur operator.
Durata acordului cadru: 24 de luni.
Valoarea maxima estimata a acordului cadru, tinand cont de indicele de inflatie precum si denumarul maxim de trasee este de: 5.324.259, 42 lei.
Valoarea minima estimata a acordului cadru este de: 368.342, 52 lei.Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Transportul salariatilor conform programului, cu respectarea orelor de sosire si plecare stabilite in Anexa nr. 2 si a traseelor si loturilor precizate in Formularul 10B1.Valoarea minima estimata a unuicontract subsecvent, este de:
- 158.675, 76 lei ? pentru Lotul nr. 1;
- 85.510, 74 lei ? pentru Lotul nr. 2;
- 124.156, 02 lei ? pentru Lotul nr. 3;
Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent, este de: - 599.264, 53 lei ? pentru Lotul nr. 1;
- 324.489, 26 lei ? pentru Lotul nr. 2;
- 456.986, 31 lei ? pentru Lotul nr. 3.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia concomitent cu atribuirea acordului pe 2 luni, iar celelalte contracte subsecvente aferente, vor fi incheiate pentru perioade cuprinse intre doua si sase luni.Nr. de trasee/curse sunt in functie de necesitatile autoritatii contractante, acestea fiind precizate in Caietul de sarcini nr. 56/25.01.2013. Numarul, precum si tipul mijlocului de transport pe fiecare traseu, il va alege prestatorul astfel incat sa asigure transportul tuturor persoanelor pe traseul si schimbul respectiv ? conform Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, respectand graficul de sosire si plecare stabilit in Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini.(930.499, 99 DST ? 1 DST = 4, 9756 lei la data de 06.02.2013)
Valoarea estimata fara TVA: intre 368, 342.52 si 5, 324, 259.42RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de: - 35.000, 00 lei ? Lotul nr. 1;
- 20.000, 00 lei ? Lotul nr. 2;
- 25.000, 00 lei ? Lotul nr. 3.Garantia de participare se va constitui in lei, sau valuta, iar echivalenta leu/valuta se va stabili pentru un euro cu cinci zile inainte de data limita de depunere a ofertei.Perioada de valabilitate: minim90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Constituita prin: a) instrument de garantare bancara, in favoarea autoritatii contractante, in original, cu valabilitate de 90 zile;b) ordin de plata depus in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO18RZBR0000060014677139, deschis la Raiffeisen Bank Tg-Jiu).c) alte forme legale de garantare emise de societatea de asigurari.De asemenea garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta.In cazul constituirii prin instrument de garantare, ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 278¹ din OUG 34/2006 (formular GB)Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va restitui in conformitate cuprevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana ca fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004 Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art.90 si Ordinul 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anii 2013, 2014 si 2015.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 12E (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 12D se va completa si decatre subcontractant/asociat (inclusiv pentru tertul sustinator)Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: -Director SE Rovinari ?Pisc Ion
-Director Economic ?Vilceanu Mirela
-Director Achizitii ? Chirca Delia-Persoanele care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie -Filimon Dumitrescu, Pasareanu Flavia, Bujor Cristina, Ciurel Nicoleta, Surdu Ion, Teiu Sorin, Pupazan Adela, Pop Ioan, Badea Florian, Badea Dumitru, Balu Grigore.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular A (inclusiv pentru tertul sustinator)
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular B (inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d))
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.. Documente care demonstreaza indeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Se vor prezenta ca documente edificatoare:
1. Pentru Persoane Juridice Romane
a) Certificat de Atestare Fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, emis de Directia Generala a Finantelor publice (pentru persoane fizice/juridice romane), in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ;
b) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, eliberate de Primaria in raza careia se afla sediul societatii, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
2. Pentru Persoane Juridice StraineDeclaratie pe propria raspundere, pentru persoanele juridice straine, daca in tara de resedinta nu se elibereaza certificatele mentionate anterior.
Prin certificatele mentionate la punctele a) si b) ofertantul trebuie sa faca dovadaca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta a
3. Are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata sau copie ?conforma cu originalul?, avand date reale/actualizate la data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul ( asociatul, daca este cazul) are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
Nota: Documentul va fi prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnat si stampilat.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in copie conforma cu originalul.
2. Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. ( daca este cazul)
dovada autorizarii operatorul economic ofertant de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru activitatea de transport rutier, eliberata in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile ulterioare.Documentul va fi valabil la data limita de depunere a ofertei si prezentat in copie lizibila, ?conform cu originalul?.
Note :1) - In cazul asocierii / subcontractarii cerinta este considerata indeplinita daca fiecare asociat/ subcontractant detine autorizatia de transport pentru a putea efectuaserviciul aferent partii din contract pe care o executa.
2) Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa tranferabila.
3. Declaratie din care sa rezulte ca ofertantul se obliga sa prezinte dupa semnarea contractului de prestari-servicii?Licenta de executie pentru traseu", in cazul desemnarii acestuia ca si castigator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Formular B2
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim:
- 1.000.000, 00 lei ?pentru Lotul nr. 1;
- 500.000, 00 lei ? pentru Lotul nr. 2;
- 700.000, 00 lei ? pentru Lotul nr. 3;
Cursul leu/euro avut in vedere pentru calculul echivalentei: 2010:1euro = 4, 2099 lei2011:1euro = 4, 2379 lei2012:1euro = 4, 4560 lei
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B2 si prezentare documente/dovezi privind cifra de afaceri inscrisa in formular.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre reprezentantul legal al beneficiarului sau de catre imputernicitul acestuia care sa confirme prestarea serviciului(lor).Cerinta minima: Lista va cuprinde minim unul, dar nu mai mult de trei servicii similare cu serviciile solicitate prin caietul de sarcini nr. 56/25.01.2013, prestate si duse la bun sfarsit in ultimii trei ani (calculate pentru data limita de depunere a ofertelor) de catre ofertant, a caror valoare cumulata sa fie de minim:
-500.000, 00 lei ?pentru Lotul nr. 1;
-300.000, 00 lei ? pentru Lotul nr. 2;
-450.000, 00 lei ? pentru Lotul nr. 3;
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat
Modalitatea de indeplinire
1. Completare : - Formular nr. 4, in original, inclusiv Anexa Formular nr. 4
-Prezentare (obligatoriu pentru fiecare serviciu prezentat in sustinerea experientei similare) de documente emise sau contrasemnate de beneficiar care sa contina obligatoriu informatii privind: numele beneficiarului, obiectul si valoarea serviciului prestat, perioada prestarii, valoarea prestata in ultimii 3 ani, (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), precizari privind modul in care au fost prestate serviciile si daca au fost duse la bun sfarsit, astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei. Un model de document este prezentat in Formularul nr. 5
Cerinta nr. 2. Formular F
Declaratie referitoare la personalul tehnic si de asigurarea calitatii de care dispune sau al carui angajament de participare l-a obtinut, in vederea prestarii serviciului, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa aiba disponibil minim cate un conducator auto pentru fiecare mijloc de transport din cele prezentate in oferta tehnica, cu permise de conducere valabile la data depunerii ofertei si emise pentru categoria din care face parte mijlocul de transport
Modalitatea de indeplinire
2.Completare Formular F si prezentarea lui in original. In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul F resursele umane ale asociatilor/subcontractantilor, care vor fi folosite la prestarea contractului, asigurand identificarea lor.
- Prezentarea urmatoarelor documente pentru personalul de conducere si pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului: curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovada calificarii / atestarii / autorizarii pentru specializarea respectiva;
- Prezentarea listei cu personalul de executie folosit in prestarea serviciului;
- Prezentarea de copii dupa permisele de conducere ale conducatorilor auto, valabile la data depunerii ofertei si emise pentru categoria din care face parte mijlocul de transport.
Cerinta nr. 3.Formular EInformatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile pe care le va folosi pentru prestarea serviciilor.
Se vor prezenta liste cu echipamentele tehnice, (mijloace de transport, dispozitive, dotari
si Scule, Dispozitive, Verificatoare) , a laboratoarelor de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, precum si documente care sa ateste detinerea.
Se vor prezentaliste insotite de copii dupa cartile de identitate pentru fiecare mijloc de transport.Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa detina (in dotare proprie/leasing/alte forme de punere la dispozitie, conform Legii nr. 92/2007)mijloacele de transport necesare prestarii serviciului.
Modalitatea de indeplinire
3.Completare Formular E in original
In cazul asocierii sau subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va include in declaratia din Formularul E resursele tehniceale asociatilor/ subcontractantilor, care vor fi folosite la prestarea contractului, asigurand identificarea lor.
Prezentarea de documente care atesta detinerea (in dotare proprie/leasing/alte forme de punere la dispozitie, conform Legii nr. 92/2007) mijloacele de transport necesare pentru realizarea contractului, in copii lizibile certificate ?conform cu originalul? astfel incat ofertantii sa demonstreze indeplinirea cerintei.
Cerinta nr.4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) - In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formularul nr. 12 G si tabelul/anexa acestuia - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Formular AS - ?Acord de subcontractare?, incheiat intre ofertant si subcontractant;
- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor. Note: (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. (2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila
Modalitatea de indeplinire
Completare (daca este cazul): 1. Formular nr. 12 G2. Anexa la formularul 12 G- Lista cuprinzand sucontractantii3 Prezentare si completare formular AS
Cerinta nr.5.Formular AAInformatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Formular AA - ?Acordul de asociere?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata) - Formular Anexa la Formular AA - ?Imputernicire pentru reprezentare la procedura?, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat); b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte; d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare (daca este cazul): - Formular AA- Acord de asociere- Formular Anexa la Formular AA ? Imputernicire pentru reprezentare la procedura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.05.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari de documente sau inlocuiri de documente existente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul/candidatul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.3. Daca mai multi operatori economici clasati pe locul I prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare4. In conformitate cu Art. 189 alin (1) din OUG 34/2006, achizitorul are dreptul de a verifica/ controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit, si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile ofertantului, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.5. 5. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor prezenta6. obligatoriu declaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 in7. vigoare.6. In cazul subcontractarii unor parti a contractului, ofertantul va preciza informatii detaliate privind resursele umane si tehnice pentru partea de implicare a subcontractantului.7. Pentru stabilirea ofertelor ca admisibile ofertantii trebuie sa faca dovada, in ce priveste detinerea parcului auto, ca respecta prevederile Legii nr. 92/2007, privindserviciile de transport public local.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se va completa in conformitate cu prevederile art.256² din OUG nr.34/2006- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2013 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer