Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 140107/01.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str.Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: ServiciulAchizitii Produse, Tel. +40 351403456, In atentia: NARCISA HRISTEA, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate si servicii de curierat, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA- - UZINA ISALNITA : localitateaIsalnita, str.Mihai Viteazunr.101
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita, in conformitate cu caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60112000-6 - Servicii de transport rutier public (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Serviciul de transport personal de zi? ? Uzina Isalnita, astfel : LOT 1 - TRANSPORT PERSONAL ZITRASEUL: VALEA ROSIE -TERMOCENTRALALOT 2 - TRANSPORT PERSONAL ZITRASEUL: PARC -TERMOCENTRALALOT 3 - TRANSPORT PERSONAL ZI TRASEUL: GARA ? TERMOCENTRALALOT 4- TRANSPORT PERSONAL ZITRASEE: NICOLAE TITULESCU-TERMOCENTRALASIBRAZDA LUINOVAC ? TERMOCENTRALALOT 5 - TRANSPORT PERSONAL ZI TRASEE: CINEMA CRAIOVITA NOUA?TERMOCENTRALASICORNITOIU ? TERMOCENTRALA, in conformitate cu caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 362, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant.garantiei de partic.este: Oferta completa=6800lei, sau pt.: Lot1=1000lei, Lot2=1000lei, Lot3=1300lei, pt.Lot4=1700lei, Lot5=1800lei;Valab.garantie 90zile de la data limita de dep.a ofertelor.Forma de const.a garantiei de part..: a)instr.de garant.emis in cond.legii de o soc.banc.ori de o soc.de asig., care se prez.in orig., in cuantsi pt.per.prev.in doc.de atrib.Garantia treb.sa fie irev.Instr. de garant.treb. sa prevada daca plata garantiei se va exec: -conditionat, resp.dupa constat.culpei pers.garantate, in conf.cu contr.garantat;sau-necondit, resp.la prima cerere a benefic., pe baza declar.acestuia cu privire la culpa pers.garant.b)OP confirm.de catre banca emit.pana la data deschid.ofertelor.c)Lichid.dep.la casier.aut.contr.(suma max.ce poate fi depusa intr-o zi la casier.autor.contr.de catre ofertant este de 5000lei.Pt.ofertantii I.M.M ?uri garantia de part.va fi insotita de declar.ca firma este inscrisa in categ.I.M.M, in conf.cu cond.art.3 din Legea 346/2004.In acest caz ofertantii benefic.de red.cu 50% a garantiei de part.Ofertantul pierde garantia de part.daca: a)isi retrage oferta in per.de valab.a ofertei;b)oferta fiind castig., nu const.garant.de buna exec.in per.de valab.a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semn.contr.si inregistr.lui;c) oferta sa fiind castig., refuza sa semn.contr.in per.de valab.a ofertei;10% din val.contr.fara TVA - modul de constit.a garant.de buna exec.: a)Instr.de garant. emis in cond.legii de o soc.banc.ori de o soc.de asig.b) Prin retin.succ.din sumele dat.pt.facturi part.Contul la dispoz.Aut.Contract.se va deschide la unit.Trez.statului din cadrul organului fiscal competent.Pt.IMM ?uri garant.de buna exec.va fi const.in cuantum de 50% din valorile inscrise mai sus. Cuant.ce va fi retinut conf.art.278^1/OUG34/2006 este699, 84lei pt.lot3;855, 36leipt.lot4;907, 20leipt.lot5. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.de asig., depus de prest.la Serv.Achizitii Produse al achizitorului, printr-un mijloc care asigura inregistrarea in termen de 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti contractante b) Retineri succesive din plata cuvenita conform facturilor partiale. In acest caz prestatorul are obligatia, in termen de 15 zile de la semnarea contractului, de a deschide un cont la unitatea Trez. Statului conform celor mentionate in HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din H.G.nr. 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-Prezentare Formular 5 - in original Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Prezentare Formular 6 - in original Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (conform art. 9 din Ordin ANRMAP 509/2011) -Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Prezentare Formular 7- in original. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Prezentare Formular 11- in original Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69? din OUG 34/2006 -Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, sunt: Constantin Balasoiu - Director S.E. Craiova
Veronica Nica - Director Economic S.E. Craiova
Vergil Soare - Director Adj. Comercial S.E. Craiova
Viorel Gherghina ? Director Uzina Isalnita
Claudiu Stoica ? Cons. jr. princ. S.E. Craiova.
Prezentare Formular 12 in original. Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala - Documentul va fi prezentat original/ copie lizibila certificata conform cu originalul. Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalulPrezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documentul va fi prezentat copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 anicuprinzand valori, perioade de prestare, beneficiari, insotita de recomandari pentru principalele prestari, din care sa reiese ca a prestat un serviciu de transport persoane solicitat in caietul de sarcini.
Informatii privind subcontractantii.
Declaratie referitoare la mijloacele de transport ce fac obiectul achizitiei si dotarile acestora, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii.
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiindSR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2012 14:30
Locul: SALA DE LICITATII - etj.3aS.E. Craiova cu sediul in Craiova str. Unirii nr.147
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul nr. 10), insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 11- Fisa de informatii generale-formular8Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului 10 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.2.In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca ofertele clasate pe primul loc au acela?i pre?, autoritatea contractanta solicita reofertarea in plic inchis, ofertan?ilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare ?i ale ?edin?elor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.E.Craiova
Adresa postala: Str. Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2012 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer