Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sevicii de transport aerian, international, ocazional


Anunt de participare numarul 102483/21.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0929 Bucuresti
Adresa postala:  str.Franceza nr.48-50 Bucuresti sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030105, Romania, Punct(e) de contact:  Mucoi Maricela, Tel. 0213037851;0213144324, Fax:  0213134388;4106117, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Sevicii de transport aerian, international, ocazional
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian de calatori si de marfuri, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: Bucuresti, str. Franceza nr.48-50, sector 3
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000 si 100, 000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
sevicii de transport aerian, international, ocazional
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conformcontractelor subsecvente acordului-cadru, care vor fi incheiate pe durata valabilitatii acestuia si in limita valorii estimate (minim 5.000 EUR ? maxim 100.000 EUR).
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000 si 100, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 1700 EUR sau echivalent lei la cursul leu/euro comunicat de BNR valabil pentru ziua de 01.07.2010
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legala.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va depune declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea completata, in conformitate cu Formularul 12A, in original, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta nr. 34/2006, in conformitate cu Formularul 12B, in original, declaratia privind calitatea de participant la procedura completata in conformitate cu formularul 12C, in original, Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip, eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident), in original sau in copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor. Din continutul certificatelor de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are debite la data emiterii acestora.
Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original sau copie legalizata, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca au in obiectul de activitate prestarea serviciilor ofertate. Acest lucru va fi subliniat pe certificat.Certificat de Inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial , in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale ? ofertantii trebuie sa completeze Formularul 13care sa cuprinda declaratia privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani, in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind lista principalelor prestari de serviciiin ultimii 3 ani, care se va depune in conformitate cu formularul 12E.
Declaratie privind numarul de companii aeriene cu care ofertantul are relatii contractuale insotita de Lista cuprinzand denumirile acestor companii, semnate si stampilate;
Declaratie privind numarul de relatii contractuale cu agentii de turism din strainatate si Lista acestor agentii, semnate si stampilate;
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii (membru I.A.T.A. de minim 2 ani; membru A.N.AT; licenta de turism categoria A conform ISO 9001/9002);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2010 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2010 11:00
Locul: Bucuresti, str. Franceza nr.48-50, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa la sedinta publica de deschidere a ofertelor reprezentati ai operatorilor economici ce vor depune oferta si care vor prezenta imputernicire in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Eventualele contestatii se pot depune: -la Tribunalul Bucuresti, b-dul Unirii nr. 37, sector 3, instanta competenta conform Legii Contenciosului Administrativ, -la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3321240, Email:  [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M. 0929 Bucuresti
Adresa postala:  str. Franceza nr.48-50, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  10305, Romania, Tel. 021.314.43.24, Fax:  021.313.43.88
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2010 12:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer