Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Sine cu canal si tip CF ptr. calea de rulare tramvaie


Anunt de participare (utilitati) numarul 147387/21.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: RADU JIANU, Tel. +40 0213074120, In atentia: TINCA NICOLETA ANGELA, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Sine cu canal si tip CF ptr. calea de rulare tramvaie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RATB ?la locul desemnat de catre unitatea achizitoare pentru livrarea fiecarui lot inainte de descarcare;
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 173, 068.25EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia estimativ 4 contracte subsecvente. Frecventa incheierii contractelor subsecvente - trimestrial. Cantitati estimate pentru un contract subsecvent: Conform anexei B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
sine cu canal si tip CF ptr. calea de rulare tramvaie,
IMPARTITA IN DOUA LOTURI:
LOT1: SINA TRAMVAI 49 E1
LOT2: SINA TRAMVAI 62R2 900 V
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34941300-8 - Sine de tramvai (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
sine cu canal si tip CF ptr. calea de rulare tramvaie
LOTUL 1
CANTIT MIN :83, 79 TONECANTIT MAX: 88, 20 TONE
VAL ESTIM MIN: 68288, 85 EURO
VAL ESTIM MAX: 71883, 00 EURO
LOTUL 2
CANTIT MIN: 83, 58 TONE
CANTIT MAX: 89, 15 TONE
VAL ESTIM MIN: 94863, 30 EURO
VAL ESTIM MAX: 101185, 25 EURO
VALOAREA ESTIMATA A ACORDULUI CADRU ESTE CALCULATA PENTRUCANTITATEA MAXIMA DE PRODUSE: 173068, 25 EURO
Valoarea estimata fara TVA: 173, 068.25EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de part.total (conform anexei B): 3.400 euro .In cazul ofertarii mai multor loturi, gar de part.trebuie sa fie egala cu suma garantiilor aferente loturilor ofertate.Per.de valab. a garantiei de part.: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posib.de prelungire la cererea aut. contract.Mod de constituire: instr.de garantare, irevocabil, emis in cond.legii de o societ. bancara ori de o societ.de asigurari; acesta se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prev. in doc.de atrib.;lichiditati depuse la casieria aut.contractante, doar pt sume pana la 5.000 lei;ordin de plata, cu cond.confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora limita stabilita pt deschiderea ofertelor.Plata se face in contul RO50 BRDE 410SV84247194100, deschis la BRD Ag.Stirbei Voda?Buc.Aut.contract. are dreptul de a retine garantia de part., ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatorele situatii: a)si-a retras oferta, in per.de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stab castigatoare, refuza sa semneze acordul cadru in perioada de valab.a ofertei.c)ofertantul a depus la CNSC o contestatie in legatura cu procedura de atrib mai sus mentionata, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre aut.contractanta a masurilor de remediere necesare.In acest caz, aut. contract. va retine contestatorului din garantia de part.o suma raportata la val. estimata, in conf. cu prevederile art.278^1, al.(1) din OUG nr.34/2006. Garantia de particip. se elibereaza conform art. 88 din HG925/2006.In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la RATB nr de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 7 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata cu ordin de plata in termen de 60 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - Formularul 3;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006-Formularul 4;3. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006- se va completa si prezenta Formularul 5. Declaratie se va completa de catre ofertant si, dupa caz, de asociat/subcontractant/tert sustinator.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Bunea Valeriu -Director General, Panaitescu Serban Nicolae - Director Tehnic, Chiru Virgil-Director Economic, DutaMariana-Director Financiar ContabilOsman Deniz - Director Comercial, Teodorescu Adrian Mircea -Director Achizitii si MarketingOprea Cristina Elena ? Sef Serviciu Juridic Contencios, Marin Pompiliu Gheorghe- Sef Serviciu Tehnic, Jianu Radu Viorel- Sef Departament Marketing Achizitii Publice
Letea Dorin Ilian - Sef Serviciu Achizitii Publice, Mindrila George - Sef Birou Plan Analiza,
Gheorghe Mariana Daniela-Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate
Andrei Amalia Eugenia - Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule
Nedelcu Doru-Inginer Plan Analiza
Rizea Laurentiu Vergil - Inginer STCronakis Iulian - Inginer STJacota Maria - Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate, Florea Silviu Constantin- Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
Antonescu Viorel -Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate
Serban Sorin -Inginer Sectii Linii DIR
Dumitru Dorian ? Sef Sectie Linii-DIR
Petrea Ovidiu- Inginer Sectii Linii DIR
Tinca Nicoleta Angela - Economist Serviciul Derulare Contracte Achizitii Publice
Suciu Ana Maria Ruxandra-Inginer Serviciul Derulare Contracte Achizitii Publice
Leaota Adrian- Consilier Juridic Serviciul Derulare Contracte Achizitii Publice
Parjol Popescu Cosmin- Consilier Juridic Serviciul Derulare Contracte Achizitii Publice
Iancu Florentina Adina-Sef Serviciu Derulare Contracte si Achizitii Publice
Tudorache Florentin-Gabriel-Membru Consiliu de Administratie RATB
Teodorescu Theodor-Razvan-Emil- Membru Consiliu de Administratie RATB
Florea Daniela- Membru Consiliu de Administratie RATB
Macovei Dorel ? Membru Consiliu de Administratie RATB
Pirvut Ovidiu- Membru Consiliu de Administratie RATB
Radu Dumitru-Presedinte Consiliu de AdministratiePersoanele care aproba bugetul sunt Directorul General si Directorul Financiar Contabil.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010-se va completa si prezenta Formularul 6 1.Persoane juridice/fizice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentat in forma?copie conform cu originalul?.2. Persoane juridice /fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani-Se va completa si prezenta Formularul 7 ? informatii generale
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale, cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani-Se va completa si prezenta Formularul 7 ? informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente de omologare/atestare/agreere
Ofertantii vor prezenta pentru produsele ofertate certificat de omologare tehnica feroviara emis de organisme abilitate din Romania (AFER) sau din statele membre ale Uniunii Europene.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vor prezenta certificat de omologare tehnica feroviara emis de organisme abilitate din Romania (AFER) sau din statele membre ale Uniunii Europene.
Ofertantii vorprezenta dovada certificarii sistemului de management al calitatii - ISO9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii vorprezenta dovada certificarii sistemului de management al calitatii - ISO9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2021/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2013 09:00
Locul: sediul ratb, b-dul dinicu golescu, nr 1, sector 1, etaj 6 serviciul derulare contracte achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite ale operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total(fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din anexa 1 la acordul cadru, pentru fiecare lot in parte. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.In acest caz contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI -SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU, NR 1, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 3074133, Fax: +40 3074555
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer