Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - SERVICII DE SPALATORIE AUTO


Anunt de participare (utilitati) numarul 143369/29.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: SISETRANSILVANIASUD, STR.13 DECEMBRIENR17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII, Tel. +40 268305598, In atentia: NICOLETA TURCEA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268305504, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
Adresa postala: STR. 13 DECEMBRIE NR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: BIROU ACHIZITII, Tel. +40 268305598, In atentia: NICOLETA TURCEA, Email: [email protected], Fax: +40 268305504
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
Adresa postala: STR. 13 DECEMBRIE NR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: BIROUAACHIZITII, Tel. +40 268305598, In atentia: NICOLETA TURCEA, Email: [email protected], Fax: +40 268305504, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SISE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD
Adresa postala: STR. 13 DECEMBRIE NR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: BIROUACHIZITII, Tel. +40 268305598, In atentia: NICOLETA TURCEA, Email: [email protected], Fax: +40 268305504
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Filiala Societatii Energetice
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISETS- SERVICIIDESPALATORIEAUTO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SISE Electrica Transilvania Sud din orasele: Brasov, , Tg Mures, Alba, Sf. Gheorghe, M.
Ciuc, secuiesc si Sibiu
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a. Spalare exterior: spalare cu spuma activa sau detergenti specifici care sa nu deterioreze vopseaua exterioara a autoturismului/autovehiculului, scoatrea depunerilor de pe jenti si capace, degresat pragurile usilor, curatat covorase de cauciuc din interior.
b. Spalare interior: aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele vizibile, curatirea geamurilor, a portbagajului, spalarea si uscarea covoraselor din material textil, degresat si tratat elementele din plastic cu solutii speciale;c. Spalare motor: spalarea cu spuma activa sau detergenti specifici a motorului si ulterior clatirea acestuia cu apa curata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de spalatorie auto aferente locatiilor din subordinea SISE Electrica Transilvania Sud
conform tabel numar spalari din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 099, 920RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoareagarantieiaferentainsumariituturorloturilor este 21.998, 40 lei (IMM- uri valoarea garantiei 10.999, 20 lei). GarantiaaferentafiecaruilotestementionatainAnexaB. Per.de valab.a garant.pt particip.: cel putin 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia se exprima in lei si poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) ordin de plata in contulautoritatii contractante SISE Transilvania Sud - RO 76 RNCB 0053 0187 5600 1092 deschis la BCR Brasov, sau RO 97 BRDE 080S V758 3841 0800 deschis la BRD Brasov, sau fila CEC. In orice situatie, dovada constituirii gar. de part. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. b) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. In cazul in care op. ec. participanti, aleg aceasta modalitate de constituire a garantiei, aceasta va fi conform modelului din sectiunea Formulare. Se va retine garantia de participare (valoarementionatapentru fiecarelot din ANEXA B, a carui valoare estimata depaseste pragul de la art. 19 din OUG 34/2006)inconformitate cu art. 278 ind.1, alin. (1), lit. a) din OUG nr.34/2006;Modalitatea de restituire- conform art. 88 din HGR nr. 925/2006, in baza cererii depuse de catre ofertant la sediul autoritatii contractante. Data la care se determina echivalenta leu/valuta: curs BNR valabil cu 6 zile inainte de data limita a depunerii ofertei . Datele de identificare ale SISE Electrica Transilvania Sud sunt: CUI 14493251 si J08/237/05.03.2002. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% conf. Legii 346/2004. Modalitatea de constituire este conf. art. 90 din HG 925/2006. Modalitatea de restituire este conform art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare- in original;Nota. Persoanele cu functii de decizie din cadrul aut. contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea su finalizarea procedurii de atribuire sunt: Sorin Florica Abagiu- Director General; Vlad Vatafu - Director Comercial; Mihaela Carmen Hosu -Sef Serv. Achizitii - Aprovizionare; Nicoleta Turcea - Sef Birou Achizitii.Atentie: Incadrarea in una dintre situatiile prevazute la art.69¹, art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in copie certificata "conform cu originalul"5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in copie certificata "conform cu originalul".Atentie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Observatie ? ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul B.1 din Sectiunea Formulare)
semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata.In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatii contractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire.6. Certificat de participare cu oferta independenta - Ofertantii au obligatia de a-si certifica participarea la procedura de achizitie in concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, intocmita conform modelului din sectiunea Formulare, in original.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct.In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care beneficiaza de sustinere tehnica si/sau financiara, sustinatorul va prezenta urmatoarele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu referire doar la puntele a, c^1 si d) si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, emis, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul trebuie sa contina date reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.Nota : In cazul in care, ofertantul clasat pe primul loc a optat pentru depunerea certificatului in copie, acesta va transmite la cererea
autoritatii contractante, certificatul in original sau copie legalizata.Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.05.2013 10:00
Locul: Sediul SISE Transilvania Sud , Brasov, 13 decembrie.nr 17 A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoanele imputernicite din partea operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuiriicontractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate adocumentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 - OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: str. 13 Decembrie nr 17A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel. +40 268305502, Email: [email protected], Fax: +40 268305504
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2013 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer