Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE MN -Blocuri de masura si protectie monofazate de 25A, 32A, 40A, 63A si firide de masura si protectie pentru bransament electric monofazat de 25A, 32A, 40A, 63A


Anunt de participare (utilitati) numarul 145107/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel. +40 213065002, In atentia: Viorica Dima, Email: [email protected], Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213065004, Adresa internet (URL): str. Andrei Muresanu, nr.58, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC FISE ELECTRICA SERV SA- SISE MUNTENIA NORD, AISE TARGOVISTE
Adresa postala: str. Calea Domneasca, nr. 236, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Aprovizionare, Administrativ, Tel. +40 372450343, In atentia: Valeriu Apostoaie, Email: [email protected], Fax: +40 372450331, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC FISE ELECTRICA SERV SA- SISE MUNTENIA NORD, AISE TARGOVISTE
Adresa postala: str. Calea Domneasca, nr. 236, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Aprovizionare, Administrativ, Tel. +40 372450343, In atentia: Valeriu Apostoaie, Email: [email protected], Fax: +40 372450331, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC FISE ELECTRICA SERV SA- SISE MUNTENIA NORD, AISE TARGOVISTE
Adresa postala: str. Calea Domneasca, nr. 236, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Aprovizionare, Administrativ, Tel. +40 372450343, In atentia: Valeriu Apostoaie, Email: [email protected], Fax: +40 372450331, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISE MN -Blocuri de masura si protectie monofazate de 25A, 32A, 40A, 63A si firide de masura si protectie pentru bransament electric monofazat de 25A, 32A, 40A, 63A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele din cadrul agentiilor SISE Muntenia Nord
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 382, 447 si 956, 630RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Nr. ctr. subsecv./luna: Lot 1=10; Lot 2=10; Val.max./ctr.subsecv.: Lot 1=63768 lei; Lot 2=31895 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Blocuri de masura si protectie monofazate de 25A, 32A, 40A, 63A.Lotul 2: Firide de masura si protectie pentru bransament electric monofazat de 25A, 32A, 40A, 63A
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31200000-8 - Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Blocuri de masura si protectie monofazate de 25A, 32A, 40A, 63ANR.
CRT. DENUMIRE PRODUS UM CANTITATEAMINIMA MAXIMA
1 BMPM 25 A BUC 86 650
2 BMPM 32 A BUC 1050 2340
3 BMPM 40 A BUC 527 940
4 BMPM 63 A BUC 15 50
TOTALBUC16783980
Valoare estimata pentru LOT 1: minim 275472 si maxim 637680
Lotul 2: firide de masura si protectie pentru bransament electric monofazat de 25A, 32A, 40A, 63A.NR.
CRT. DENUMIRE PRODUSCANTITATEAMINIMA MAXIMA
1 FMPM 25 A BUC 1000 3000
2 FMPM 32 A BUC 5 10
3 FMPM 40 A BUC 5 10
4 FMPM 63 A BUC 5 10
TOTALBUC 1015 3030
Valoare estimata pentru LOT 2 : minim 106975 lei fara TVA si maxim 318950 lei fara TVA;Cantitatile minime si maxime precizate sunt estimative si mentionate doar pentru a da o dimensiune asupra anvergurii acordului cadru, autoritatea contractanta neasumandu-si obligatia de a achizitiona cantitatea minima.Se pot depasi cantitatile maxime pentru unul sau mai multe tipuri de blocuri si firide de masura si protectie monofazate, cu conditia incadrarii in valoarea maxima totala a acordului ?cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 382, 447 si 956, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1- 12753, 60 lei fara TVA ; Lot 2 ? 6379, 00 lei fara TVA Perioada de val.: cel putin 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia se exprima in lei si poate fi const., in urmatoarele forme: a) OP in contul AC SISE MN?AISE TARGOVISTE RO04 RNCB 0128 0442 6721 0001, deschis la BCR Targoviste, sau fila CEC. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. b) Scrisoarea de garantie bancara pentru participare la licitatie/ instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. In cazul in care operatorii economici participanti, aleg aceasta modalitate de constituire a garantiei, aceasta va fi conform modelului din sectiunea Formulare. c) in numerar la casieria unitatii , daca nu depaseste valoarea totala de 4.000 lei. Ofertantii care fac parte din categoria IMM pot constitui garantie de partticipare la 50 % din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004. Echivalenta pentru o garantie depusa in Euro se va face la cursul de schimb LEU/EURO comunicat de catre BNR si valabil pentru data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In situatia in care ofertantul depune contestatie si acesta este respinsa de CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma ce va fi calculata in temeiul prevederilor art. 278 ind.1 din OUG 34/2006, dupa cum urmeaza: lotul 1= 4417, 68 lei; lotul 2 = 3189, 50 lei. Modalitatea de restit. a garantiei de participare- conform art. 88 din HGR nr. 925/2006, in baza cererii depuse de catre ofertant la sediul AC. Datele de identificare ale SISE MN ? AISE TARGOVISTE sunt: CIF RO17329505 si J40/4454/2005. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% conf. Legii 346/2004. Modalitatea de constituire este conf. art. 90 din HG 925/2006. Modalitatea de restituire este conform art. 92 din HG 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare - in original.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. - in original;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare- in original;Nota. Persoanele cu functii de decizie din cadrul aut. contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Deliu Alexandru - Director; Rusu Ioan - Director Tehnic ; Andronescu Nicolae - Inginer Sef, Dima Viorica -Sef Serv. Achizitii, Aprovizionare, Depozite; Paraschiv Georgeta - Serv. Achizitii, Aprovizionare, Depozite.Atentie: Incadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 69 ind.1, art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie certificata "conform cu originalul".5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie certificata "conform cu originalul".Atentie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genulesalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Observatie - ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul B.1 din Sectiunea Formulare)semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata.In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatii contractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire.6. Certificat de participare cu oferta independenta - Ofertantii au obligatia de a-si certifica participarea la procedura de achizitie in concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, intocmita conform modelului din sectiunea Formulare, in original.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul", emis, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul trebuie sa contina date reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.Nota : In cazul in care, ofertantul clasat pe primul loc a optat pentru depunerea certificatului in copie, acesta va transmite la cererea autoritatii contractante, certificatul in original sau copie legalizata.Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul", anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana). Incazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul C1 din Sectiunea Formulare. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu annual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Livrarile de produse efectuate se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un clinet privat si, din motive obiective, operatorul nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Implementarea standardului de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001. Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent, care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel cores-punzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr.58
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respective solicitare. 2. In cazul in care doua oferte se claseaza pe locul I contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Autoritatea contractatna nu isi asuma raspunderea privind comunicarea cu societatile care prezinta in documentatie numere de telefon/fax invalide .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 - OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
FISE ELECTRICA SERV - SISE Muntenia Nord
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, nr.58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100379, Romania, Tel. +40 372440354, Email: [email protected], Fax: +40 372440304, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2013 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer