Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE MN- Servicii de reparatii auto, revizii tehnice, alte servicii de mentenanta auto pentru autovehiculele apartinand AISE Ploiesti, pentru marcile : MITSUBISHI, RENAULT, IVECO, NISSAN, , MERCEDES BENZ


Anunt de participare (utilitati) numarul 144998/17.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: sos. Stefan cel Mare, nr.1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI COPOERU, Tel. +40 213065002, In atentia: Maria Marasescu, Email: [email protected], Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213065004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, nr. 58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100359, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii-Aprovizionare-Administrativ, Tel. +40 372440452, In atentia: Maria MARASESCU, Email: [email protected], Fax: +40 372440454, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, nr. 58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100359, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii-Aprovizionare-Administrativ, Tel. +40 372440452, In atentia: Maria MARASESCU, Email: [email protected], Fax: +40 372440454, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: str. Andrei Muresanu, nr. 58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100359, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii-Aprovizionare-Administrativ, Tel. +40 372440452, In atentia: Maria MARASESCU, Email: [email protected], Fax: +40 372440454, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISE MN- Servicii de reparatii auto, revizii tehnice, alte servicii de mentenanta auto pentru autovehiculele apartinand AISE Ploiesti, pentru marcile : MITSUBISHI, RENAULT, IVECO, NISSAN, , MERCEDES BENZ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La sediile atelierelor autorizate ale prestatorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea de servicii de reparatii auto, revizii tehnice, alte servicii de mentenanta auto pentru autovehiculele apartinand AISE Ploiesti : -Lot 1 - marca Mitsubishi
-Lot 2 - marca Renault-Lot 3 - marca Iveco
-Lot 4 - marca Nissan
-Lot 5 - marca Mercedes Benz
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoare estimata pe loturi : -Lot 1 - marca Mitsubishi - 9 autovehicule, Valoare 50000 lei, fara TVA-Lot 2 - marca Renault - 12 autovehicule, Valoare 30000 lei, fara TVA-Lot 3 - marca Nissan - 12 autovehicule, Valoare 40000 lei, fara TVA-Lot 4 - marca Iveco - 12 autovehicule, Valoare 40000 lei, fara TVA-Lot 5 - marca Mercedes Benz - 2 autovehicule, Valoare 25000 lei, fara TVAValoare totala estimata fara TVA :185000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 185, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 = 1000 lei; Lot 2 = 600 lei; Lot 3 = 800 lei; Lot 4 = 800 lei; Lot 5 = 500 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: a) OP in contul SISE MN-AISE PLOIESTI ? RO21 RNCB 0205 0442 6721 0016, deschis la BCR PLOIESTI, sau fila CEC. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.b) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Incazul in care operatorii participanti, aleg aceasta modalitate de constituire a garantiei, aceasta va fi conform modelului din sectiunea Formulare.c) in numerar la casieria unitatii daca nu depaseste valoarea totala de 4000 lei.Ofertantii care fac parte din categoria IMM pot constitui garantia de participare la 50 % din cuantumul precizat mai sus, dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, si anume: declaratie in conf. cu Anexele nr. 1 si 2 prev. la art. 7 din Legea nr. 346/2004. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in moneda Euro se va face la cursul de schimb RON/EURO comunicat de catre BNR si valabil pentru data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Modul de restituire a garantiei de participare - conf. art.88 din HGR nr.925/2006, in baza cererii depuse de catre ofertant la sediul autoritatii contractante.Datele de identificare ale SISE ELECTRICA MN - AISE PLOIESTI sunt: CIF RO17329505 si J40/4454/2005 Modul de constituire a garantiei de buna executie este cof. art. 90 din HG 925/2006: (1) Prestatorul are obligatia de a deschide contul de garantie de buna executie a contractului in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului.(2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.(3) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% ( 2, 5% pentru IMM-uri )din valoarea contractului si se va retine din facturile succesive emise de prestator, virandu-secontulconstituit numai pentru garantia de buna executie si comunicat achizitorului. Acest cont va fi inchis pentru prestator si deschis pentru achizitor.(Saualtavarianta : Garantia de buna executie se poate constituiprin scrisoare de garantie bancara sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari). Modalitatea de restituire este conform art.92 dinHG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare - in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul B din
Sectiunea Formulare - in original;
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu modelul din
Sectiunea Formulare - in original;
Nota. Persoanele cu functii de decizie din cadrul aut. contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Deliu Alexandru - Director; Rusu Ioan - Director Tehnic ; Teodor Mihalcea - Director A.I.S.E.Ploiesti; Dima Viorica -Sef Serv.
Achizitii, Aprovizionare, Depozite; Paraschiv Georgeta - Serv. Achizitii, Aprovizionare, Depozite .
Atentie: Incadrarea in una dintre situatiile prevazute la art. 69 ind.1, art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.
4. Certificat de participare cu oferta independenta - Ofertantii au obligatia de a -si certifica participarea la procedura de achizitie in
concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, intocmita conform modelului din sectiunea
Formulare, in original.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate
la acest punct.
In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care beneficiaza de sustinere tehnica si/sau financiara, sustinatorul va prezenta urmatoarele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu referire doar la puntele a, c1 si d) si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ind.1 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul", emis, de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul trebuie sa contina date reale si
actuale la data limita de depunere a ofertei.
Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul", anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana). In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct
1. Ofertantul va prezenta Autorizatia de functionare emisa de Registrul Auto Roman din care sa reiasa faptul ca ofertantul este autorizat
pentru a presta servicii de reparatii si revizii a automobilelor corespunzatoare marcilor din lotul pentru care depuna oferta, valabila la data termenului limita de depunere a ofertelor ? in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune in original Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani , continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul C1 din Sectiunea Formulare.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat emis de un organismin independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2013 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr.58
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare un angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.4.Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea privind comunicarea cu societatile care prezinta in documentatie numere de telefon/fax invalide
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind.2-OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SISE Muntenia Nord - AISE PLOIESTI
Adresa postala: Andrei Muresanu, nr. 58, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100379, Romania, Tel. +40 372440345, Email: [email protected], Fax: +40 372440304, Adresa internet (URL): www. electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 08:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer