Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SISE TS - izolatori compoziti


Anunt de participare (utilitati) numarul 147564/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice ELECTRICA SERV -S.A.
Adresa postala: SISE TRANSILVANIA SUD STR. 13 DECEMBRIE NR 17A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 268305502, In atentia: Nicoleta Turcea, Email: [email protected], Fax: +40 268305504, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SISETRANSILVANIASUD
Adresa postala: STR 13 DECEMBRIENR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 372680399, In atentia: Nicoleta Turcea, Email: [email protected], Fax: +40 268305594
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SISETRANSILVANIASUD
Adresa postala: STR 13 DECEMBRIENR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 372680399, In atentia: Nicoleta Turcea, Email: [email protected], Fax: +40 268305594, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SISETRANSILVANIASUD
Adresa postala: STR 13 DECEMBRIENR 17A, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500199, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 372680399, In atentia: Nicoleta Turcea, Email: [email protected], Fax: +40 268305594
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SISE TS -izolatori compoziti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP BENEFICIAR - BRASOV, str 13 Decembrie nr 17A
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 399, 861.42 si 564, 452.7RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estim. priv.cantitatea care ar putea face obiectul unui sg contr subs.- min 30% din cantit. minima a acordului cadru, respectiv 995 buc si max. 50% din cant.maxima, resp.2344 buc. Se va atribui cate un cont. subs. pe semestru.Primul contr. subs. se va atribui dupa incheierea acordului cadru.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de izolatori compoziti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44111511-6 - Izolatori electrici (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Izolator compozit suport cu cap rotund zona de poluare II cant min 547 cant max 798
2.Izolator compozit suport cu clema C zona de poluare II cant min 742 cant max 1016
3.Izolator compozit suport cu clema C zona de poluare IV cant min 50 cant max 80
4.Izolator compozit suport pentru aparate zona III cant min 139 cant max 210
5.Izolator compozit suport cu clema basculanta si alunecare controlata a conductorului , zona de poluare II cant min 40 cant max 60
6.Izolator compozit suport cu clema basculanta si alunecare controlata a conductorului , zona de poluare III cant min 200 cant max 250
7.Izolator compozit suport pentru ocolire cu prindere pe varfarcant min 115 cant max 180
8.Distantor interfazic medie tensiune cant min 118 cant max 153
9.Izolator compozit tip tija pentru LEA 20kv cant min380 cant max 490
10.Izolator compozittip tija pentru zonele poluate cant min20 cant max 50
11.Izolator compozit tip biela 20kv cant min6 cant max 12
12.Izolator compozit tip biela 6kv cant min 1 cant max 2
13.Lant simplu de sustinere cu Izolator compozitsi clema cu alunecare controlatacant min 217 cant max 298
14.Lant dublu de sustinerecu Izolator compozit si clema cu alunecare controlata cant min 180 cant max 223
15.Lant dublu de sustinerein V cu Izolator compozit si clema cu alunecare controlata cant min.60 cant max 86
16.Lant simplu de intindere cuIzolator compozit si clema CTPFcant min120 cant min 30 cant max 40
17.Lant simplu de intindere cuIzolator compozit si clema Clami 35-50 cant min 194 cant max 304
18.Lant dublu de intindere cu izolator compozit si clema CLAMI 35-50 cant min149 cant max 240
19.Lant simplu de intindere cuIzolator compozit si clema CLAMI 70-95 cant min67 cant max 95
20.Lant dublu de intindere cu izolator compozit si clema CLAMI N70-95 cant min 64 cant max 102
Valoarea maxima a acordului cadru calculata pentru 4689 buc este egala cu 564.452, 70 lei, respectiv 126.817, 65 euro, valoarea minima a acordului cadru calculata pentru 3319 buc este de 399.861, 42 lei, respectiv 89.838, 33 euro, fara TVA.
Estimarea privind valoarea minima si maxima care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: minim 30% din cantitatea minima a acordului cadru, respectiv 119.958, 43 lei ? maxim 50 % din cantitatea maxima a acordului cadru , respectiv: 282.226, 35 lei, fara TVA.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 282.226, 35 lei fara TVA, echivalentul a 63.408, 83 euro fara TVA.
Cantitatile minime si maxime precizate sunt estimative si mentionate doar pentru a da o dimensiune asupra avengurii acordului cadru , autoritatea contractanta neasumandu-si obligatia de a achizitiona cantitatea minima
Valoarea estimata fara TVA: intre 399, 861.42 si 564, 452.7RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei 11289.05 lei(IMM- uri valoarea garantiei 5644.52 lei).Per.de valab.a garant.pt particip.: cel putin 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia se exprima in lei si poate fi constituita, in urmatoarele forme: a) virament bancar in contul autoritatii contractante SISE Transilvania Sud - RO 76 RNCB 0053 0187 5600 1092 deschis la BCR Brasov. In orice situatie, dovada constituirii gar. de part. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. b) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. In cazul in care op. ec. participanti, aleg aceasta modalitate de constituire a garantiei, aceasta va fi conform modelului din sectiunea Formulare. Garantia de participare, atunci cand se constituie prin OP sau fila CEC, se depune astfel incat sa respecte prevederile art. 86, alin (5), litera a) din HG 925/2006. In conformitate cu art. 278 ind.1, alin. (1), lit. b) din OUG nr.34/2006, se va retine garant de participare in cuantum de 4.344, 45lei; Modalitatea de restituire- conform art. 88 din HGR nr. 925/2006, in baza cererii depuse de catre ofertant la sediul autoritatii contractante. Data la care se determina echivalenta leu/valuta: curs BNR valabil cu 6 zile inainte de data limita a depunerii ofertei . Datele de identificare ale SISE Electrica Transilvania Sud sunt: CUI 14493251 si J08/237/05.03.2002 Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% conf. Legii 346/2004. Modalitatea de constituire este conf. art. 90 din HG 925/2006. Modalitatea de restituire este conform art. 92 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare- in original;Nota. Persoanele cu functii de decizie din cadrul aut. contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea su finalizarea procedurii de atribuire sunt: Sorin Florica Abagiu- Director General; Vlad Vatafu - Director Comercial; Mihaela Carmen Hosu -Sef Serv. Achizitii - Aprovizionare; Nicoleta Turcea - Sef Birou Achizitii.Atentie: Incadrarea in una dintre situatiile prevazute la art.69¹, art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achizitie publica.4. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie certificata "conform cu originalul"5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in copie certificata "conform cu originalul".Atentie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Observatie ? ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul B.1 din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata.In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatii contractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire.6. Certificat de participare cu oferta independenta - Ofertantii au obligatia de a-si certifica participarea la procedura de achizitie in concordanta cu regulile de concurenta prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, intocmita conform modelului din sectiunea Formulare, in original.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat(inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct.In cazul in care oferta este depusa de un operator economic care beneficiaza de sustinere tehnica si/sau financiara, sustinatorul va prezenta urmatoarele: Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu referire doar la puntele a, c^1 si d) si Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, emis, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul trebuie sa contina date reale si actuale la data limita de depunere a ofertei.Nota : In cazul in care, ofertantul clasat pe primul loc a optat pentru depunerea certificatului in copie, acesta va transmite la cererea autoritatii contractante, certificatul in original sau copie legalizata.Pentru persoane juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul?, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele si formularele mentionate la acest punct
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie de afaceri Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat 564452.70 lei. In vederea indeplinirii cerintei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi. Mentiune. Se solicita cifra de afaceri GLOBALA pe ultimii 3(trei) ani. In cazul in care, oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, iar nivelul ?cifrei medii globale de afaceri ? se va considera cel cumulat
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A)lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse efectuate se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confiirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza print-o declaratie a operatorului economic. Prin informatiile furnizate ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii de produse similare, printr-un contract, maxim 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 282226.35lei. In vederea indeplinirii cerintei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii respectivi. Nota: in cazul in care, contractele sunt incheiate in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. In cazul in care, oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, iar nivelul ?experientei similare ? se va considera cel cumulat
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul C1 din Sectiunea Formulare. Livrarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise de unul dintre beneficiarii la care se face referire in Formularul C1, sau o declaratie din partea operatorului economic, in coprie certificata "conform cu originalul
B) Documente din care sa reiasa alinierea produselor ofertate la standardul international SR CEI 61109:1996, SR EN 61466-1:2003, SREN61466-2:2003
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii trebuie sa prezinte documente din care sa reiasa alinierea produselor ofertate la standardul international SR CEI 61109:1996, SR EN 61466-1:2003, SREN61466-2:2003 2, in original sau copie certificata "conform cu originalul".
C) descrieri si/sau fotografii
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii trebuie sa prezinte descrieri si/sau fotografii ale produselor ofertate
documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent. In cazul unei asocieri, conditia se considera indeplinita daca oricare dintre membrii asocierii, prezinta acest ertificat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii trebuie sa prezinte certificatul ISO 9001 ( sau alte documente) valabil la data termenului limita de depunere ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 10:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE-SISE TRANSILVANIA SUD STR. 13 DECEMBRIE NR 17 A, BRASOV- ET 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI PERSOANELE IMPUTERNICITE DIN PARTEA OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HG 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (conform model din cadrul Sectiunii Formulare. Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta aceasta declaratie, are obligatia de a prezenta/completa certificate /documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. 2. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, BucurestiAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.+40 213104641 , Email: [email protected] , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 - OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic - SISE Electrica Transilvania Sud
Adresa postala: Adresa postala: str 13 decembrie nr 17A , Localitatea: Brasov, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500199, Romania, Tel. +40 268305502, Email: [email protected], Fax: +40 2683055024
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 08:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer